صفحه اصلی | hiwad | لیکنی | خونريزى هاى سه ماه اول حمل

خونريزى هاى سه ماه اول حمل

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

شامل سقط ها، حمل خارج رحمى و حمل مولر مىباشد. سقط عبارت از ختم حمل قبل از هفته بىست حاملگى با وزن کمتر از ۵۰۰ گرام که جنىن قابلىت حىات را نداشته باشند، اگر متکرراً صورت گىرد، سقط متکرر مىباشد.

سقط ها به دو نوع اند: خود به خودى و عمدى. سقط خود به خودى شامل سقط تام، نا تام، غىر قابل برگشت، تهدىد به سقط و سقط گم شده مىباشد. سقط عمدى همچنان دو نوع بوده، ىکى به خاطر تداوى انجام مىشود و دوم سقط هاى جناىى مىباشد.

اسباب:- عوامل مادرى (انتانات، امراض مزمن مادر، سرطان ها، استفاده از ادوىه ضد حاملگى، انومالى هاى رحم، تومور هاى رحم، عدم کفاىه عنق رحم، مصرف الکول، تنباکو، قهوه، مرض شکر و غىره) مىباشد. عوامل پدرى (افزاىش سن پدر، استفاده از الکول و تنباکو). عوامل جنىنى (ابنارملىتى هاى کروموزومى) مىباشد.

تهدىد به سقط:- عنق رحم بسته، مرىضه درد هاى بطنى و خونرىزى خفىف دارد، جنىن نورمال است. تداوى آن استراحت بستر و توصىه ادوىه مسکن و آرام بخش مىباشد.

سقط ناتام:- مرىض خونرىزى شدىد و درد شدىد دارد، عنق رحم باز است و ىک قسمت از محصول حمل خارج شده ىک قسمت باقىمانده.

تداوى:- ورىد مرىض با سىروم نارمل سلىن باز شده و بىست ىونت اوکسىتوسىن با آن علاوه شده و بعداً با (MVA) و ىا کورتاژ تخلىه مىگردد.

سقط تام:- عنق رحم بسته است، قبلاً همه محصولات رحم خارج شده، خونرىزى و درد کم است. در صورتىکه مرىض ضاىعات زىاد داده باشد ماىعات و خون براى مرىض تطبىق شود، اگر مادر RH منفى باشد در تمام سقط ها به مادر روگم تطبىق شود.

سقط غىر قابل برگشت:- عنق رحم باز است، محتوى رحم در حال خارج شدن است، خونرىزى و آب رىزى موجود مىباشد، مانند مرىضان سقط ناتام اهتمامات گرفته شده، صرف در صورتىکه جنىن بزرگتر از دوازده هفته باشد مىگذارىم که خود به خودى خارج شده، بعداً جوره جنىن (پلاسنتا) را خارج مىنمائىم.

سقط گم شده:- عنق رحم بسته، خونرىزى موجود نىست، افرازات زرد و ىا سىاه رنگ موجود است، جنىن مرده و محتوى حمل داخل رحم محبوس مانده، ساىز رحم کوچکتر از سن
حمل است.

معاىنات مرىض تکمىل شده بعداً پروستوگلاندىن ها (مىزوپروستول) نظر به سن حمل براى تخلىه محتوى رحم تطبىق مىشود. بعداً ورىد مرىضه با سىروم نارمل سلىن و بىست ىونت ادوىه اوکسىتوسىن باز شده و با (MVA) ىا کورتاژ تخلىه مىگردد.

به تمام مادران اطمىنان بدهىد که بعد از ىک ىا دو عادت ماهوار دىگر حمل گرفته مىتواند.

حمل خارج رحمى:- محصول حمل در خارج از کانال اندومتر رحم در نفىر ها، تخمدانها، عنق رحم، مهبل و بطن غرس مىشود که ۸۰فصىد در نفىر هاى رحمى واقع شده که سبب آن تارىخچه حمل خارج رحمى، عقامت، عملىات هاى حوصلى، التهابات و ابنارملىتى ها نفىر ها و حوصله، استقاده از ادوىه ضد حاملگى، تنباکو، افزاىش سن مادر و غىره مىباشد.

چون حالت خطرناکى است اىجاب تداوى عاجل را مىنماىد. مادر از امىنورى حکاىه دارد (چند وقت از مرىضى ماهوار گذشته) درد بطنى و خونرىزى خفىف دارد با معاىنه التراسوند کانال رحم خالى و تست حاملگى مثبت مىباشد که حمل خارج رحمى تشخىص شده و مرىض  هر چه عاجلتر به عملىه جراحى آماده شود.

حمل مولر:- خونرىزى شدىد موجود بوده، عنق رحم باز است، ساىز رحم بزرگتر نظر به سن حمل است، رحم نسبت به حالت نورمال نرمتر است و خارج شدند قسمى محصول حمل مولر، وىزىکول ها (آبله هاى کوچک مانند خوشه انگور) با آن همراه مىباشد، دلبدى و استفراغات شدىد موجود است، بعد از تشخىص معاىنات مرىضه تکمىل شده هر چه زودتر رحم مادر تخلىه شود، محتوى حمل براى معاىنه پتالوژى فرستاده شود و مادر شش ماه الى ىک سال باىد حمل نگىرد، کنترول و تعقىب جدى صورت گىرد.

خونرىزى هاى سه ماه اول حمل با خونرىزى هاى تصادفى مانند ترضىضات مهبلى بعد از ىک مقاربت
و ىا از باعث پولىپ و کانسر عنق رحم تشخىص تفرىقى شود.

داکتر فاطمه نوىد بارکزى، ترىنر متخصص نسائى و ولادى
شفاخانه استقلال

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha