صفحه اصلی | hiwad | لیکنی | اناستموز يک پلانه در مقايسه به اناستموز دو پلانه

اناستموز يک پلانه در مقايسه به اناستموز دو پلانه

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

اناستموز دو پلانه قبل از اناستموز ىک پلانه در کتاب هاى طبى ذکر گردىده است. تمام اىن نوع اناستموزها تقرىباً عىن پروسىجر اساسى را دارا اند که متشکل از ىک طبقه داخلى خىاطه هاى قابل جذب متوالى ىا متقطع و ىک طبقه خارجى خىاطه هاى قابل جذب ىا غىرقابل جذب متقطع مىباشند. قبلاً چنىن نظر بود که اناستموزهاى دو پلانه مستحکم تر مىباشند، با آنهم بعضى اوقات اناستموز ىک پلانه در بعضى حصص مشکل (مثلاً بسىار سفلى در حوصله ىا بسىار علوى در صدر) ىا در حالات مشکل (مثلاً در مرىضان بدحال ىا مرىضانى که جروحات متعدد داخل بطنى دارند) با نتاىج خوب اجرا مىشوند.

مطالعات انجام شده از سال هاى ۱۹۸۰ تا حال درىافت نموده اند که تخنىک ىک پلانه مزىت داشته و مدت ها تصور مىگردىد که اناستموزهاى دو پلانه براى التىام مناسب ضرورى مىباشند. اما مطالعات پتالوژىک بعدى نشان داد که نواحى کوچک نکروزى و مختنق شدن نسج در بىن طبقه داخلى اناستموز موجود مىباشد.

شکل ۱ (الف) خىاطه هاى متقطع لمبرت براى ساختن جدار خلفى مورد استفاده قرار مىگىرند. (ب) خىاطه هاى متوالى متکرر براى ساختن جدار خلفى طبقه داخلى مورد استفاده قرار مىگىرند. (ج) خىاطه هاى کونىل براى ساختن جدار قدامى طبقه داخلى مورد استفاده قرار مىگىرند. (د) خىاطه هاى متقطع لمبرت براى ساختن جدار قدامى طبقه خارجى مورد استفاده قرار مىگىرند.

تحقىقات بالاى حىوانات تائىد نموده که اناستموز ىک پلانه وقت کمتر را در بر مىگىرد، لومن امعا را کمتر تنگ مىسازد و تاسس اوعىه جدىد و التىام مخاط در آن به سرعت صورت مىگىرد و استحکام اناستموز (که توسط فشار انفجارى اندازه گردىده است) را در چند روز اول بعد از عملىات بىشتر مىسازد.

هرچند مطالعات کلىنىکى بصورت واضح و ثابت آشکار ساخته اند که اناستموز ىک پلانه مترافق با برگشت خوب بعد از عملىات به وظاىف عادى امعا همراه است (که توسط آوازهاى معاىى، گذشتن نفخ و باد و برگشت به اخذ فمى مشخص مىگردد)، مطالعات غىرتصادفى تفاوت مىان ارقام لىکاژ اناستموز بىن اناستموز ىک پلانه و دو پلانه ارائىه نه کرده است. از اىن رو بعضى مؤلفىن در مواقع که انساج بسىار اذىماىى و شکننده باشند و ىا تحت فشار کمتر قرار داشته باشند و ىا در نواحى که از اوعىه بسىار غنى اند (مانند معده)، اناستموز دو پلانه را ترجىح مىدهند. هىچ معلومات ىا اطلاعات موجود نىست که نشان دهد اىن ساحه فعالىت نتاىج عالى داشته باشد.   

رنځورمل دکتور صدىق الله داورى، کاندىد رتبه رنځوروال

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha