صفحه اصلی | eslah | گزارش | پاکستان به مهاجران افغان دو ماه مهلت داده که پاکستان را ترک کنند

پاکستان به مهاجران افغان دو ماه مهلت داده که پاکستان را ترک کنند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
پاکستان به مهاجران  افغان دو ماه مهلت داده که پاکستان را ترک کنند

در حال حاضر نزدیک به شش میلیون تن از شهروندان کشور به صفت مهاجر، پناهجو وپناهنده در کشور های دیگر زنده گی میکنند. ازین تعداد نزدیک به دو میلیون تن در پاکستان بود وباش دارند. سیر مهاجرت به پاکستان از زمان جنگ سرد وتجاوز قوای اتحاد جماهیر شوروی وقت بر افغانستان آغاز شد واز آن سالهاست که میلیون ها تن از مهاجران افغان در این کشور زنده گی میکنند. در کنار نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات زبانی، دینی وفرهنگی، نوع موضعگیری اسلام آباد در زمان موجودیت جنگ سرد بین اقطاب جهان وهمسویی با سیاست های رقبای اتحاد جماهیر شوروی وقت که باعث گردیده بود تا این کشور در قبال مجاهدان ومهاجران افغانی نوعی سیاست حمایتگرانه را در پیش بگیرد، که این مسایل در توسعه ی مهاجرت وهمچنان پذیرش مهاجران افغانستان از سوی حکومت پاکستان دخیل بوده است.

    حضور و اقامت این مهاجران گرچه میزان ثابتی نداشته وبنا بر شرایط مختلف سیاسی وزمانی در نوسان بوده است. اما همیشه در کنار آنعده از این مهاجران که از سوی نهادهای حکومت اسلام اباد پذیرش شده ودر دفاتر رسمی فعال در این عرصه ثبت وراجستر گردیده، تعدادی دیگری از شهروندان افغانستان بدون اینکه به ثبت برسند در این کشور بود وباش داشته وکار وزنده گی میکنند. چنانکه تعداد از این شهروندان بنا بر ایجابات مشکلات بین افغانستان وپاکستان همیشه در رفت وآمد بوده اند.

    دولت پاکستان با آنکه در این مدت حضور مهاجران افغانی را در خاک خود به نحوی پذیرفته است وبه همین خاطر هم بوده که دولت ومردم افغانستان ازین سیاست اسلام آباد در قبال پذیرایی از مهاجران افغانستان مراتب سپاسگزاری و امتنان خود را هیچگاهی پنهان نداشته ومقامات در کشور ما همیشه از آن با قدر دانی یاد  کرده اند؛ اما در عین زمان پدیده ی حضور شهروندان مهاجر افغانستان در این کشور این فرصت را برای سیاستگران و نهادهای استخباراتی پاکستان فراهم آورده که به فکر بهره جویی سیاسی از آن بیافتند. اسلام آباد از حضور مهاجران افغان همیشه بهره جویی سیاسی کرده است. سیاستگران ونهادهای استخباراتی در این کشور موضوع مهاجرت شهروندان افغانستان به این کشور را به عنوان پاشنه ی آشیل دولت افغانستان دانسته وهرگاه که روابط دو دولت به خرابی می رود، آنان فورا به فکر فشار آوردن بر دولت افغانستان از آدرس عنوان کردن اخراج یکباره گی مهاجران افغان ازین کشور می افتند. آنان به نیکی میدانند که در حال حاضر ظرفیت پذیرش این میزان شهروندان مهاجر در داخل  افغانستان موجود نمی باشد، اما باز هم به فکر اخراج می شوند وبرای مهاجران التیماتوم می دهند که این کشور را ترک وبه افغانستان بر گردند. بر اساس گزارش ها، اخیرا دولت پاکستان به آنعده از مهاجران افغانستان که در دفاتر متعلق به سازمان مهاجرت این کشور به ثبت نرسیده و راجستر نشده اند، التیماتوم داده که تا دو ماه خاک پاکستان را ترک و به افغانستان برگردند. براساس این موضعگیری دولت پاکستان، تا دو ماه دیگر نزدیک به یک میلیون تن از مهاجران افغانستان باید به کشور شان برگردند؛ امری که میتواند دشواری های زیادی را در قبال داشته باشد و باعث ناراحتی های زیادی برای شهروندان کشور ما شود.

    دشواری از آن جهت که اخراج اجباری این تعداد از مهاجران، دولت افغانستان را از نظر عدم  آماده گی ها برای پذیرایی این تعداد از اتباعش در نوعی مضیقه قرار خواهد داد؛ ناراحتی از آن جهت که اخراج این تعداد شهروندان مهاجر در حقیقت حکم مهاجرت دوباره را برای شان دارد وآنان مجبورند یکبار دیگر بدون مقدمه دار وندار خود را برجای گذاشته و یا در بدل ثمن بخس به فروش رسانده، پاکستان را به مقصد کشور آبایی شان ترک کنند وزنده گی در افغانستان را بار دیگر از صفر شروع نمایند. آنان در واقع زنده گی را از نو آغاز خواهند کرد. معضل اشتغال وکار، مشکل بستر سازی برای تعلیم وتحصیل فرزندان، یافتن خانه ومسکن وسرانجام ادغام مجدد در جامعه ی افغانستان و...، هر یک میتواند حکم کابوس را برای شان داشته باشد.

    اما با آنهم دولت افغانستان اعلام آماده گی کرده که از آنعده از اتباعش که ممکن است از پاکستان اخراج وبه کشور بازگردانده شوند به نیکی استقبال خواهد کرد. زیرا به باور دولت افغانستان آنان فرزندان این آب وخاک اند وحق دارند که در کشور ومسکن آبایی خود شرافتمندانه زنده گی کنند. دولت افغانستان خود را متعهد میداند که زمینۀ باز گشت آبرومندانه وفرصت زنده گی شرافتمندانه را برای شهروندان خود فراهم کند. محمد اشرف‌غنی، رییس جمهور برای آخرین بار طی سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی شورای عالی صلح با تذکر این مسأله که پاکستان تصمیم گرفته تا مهاجران افغانستان را از کشور خود اخراج کند واعلام کرده که شهروندان مهاجر افغان تا دو ماه دیگر خاک این کشور را ترک کنند گفت: تا زمانی که شهروندان ما به عنوان مهاجر در آن کشور به سر ببرند، ما زیر فشار خواهیم بود و هدایت داد که زمینۀ بازگشت آبرومندانۀ شهروندان مهاجر کشور از پاکستان فراهم شود.

    روز یکشنبۀ هفته جاری، رسانه ها به نقل از منابعی در وزارت امور مهاجران وعودت کننده گان خبر دادند که آنان گفته از دولت های همسایه واز جمله پاکستان انتظار دارد که در قبال موضوع مهاجران با در نظر داشت قواعد وقوانین بین المللی مهاجرت، قراردادها وتفاهمنامه های موجود میان دوکشور، ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد وتوافقات پیشین برخورد کرده وبه هیچ صورت با فشار واجبار آنان را از کشور خود بیرون نکند. اما تأکید نموده اند که وزارت امور مهاجران وعودت کننده گان آماده است از آنعده مهاجران افغان که از پاکستان اخراج میگردند، به نیکی پذیرایی کنند. آنان گفته اند که این وزارت یک میزان پولی را تدارک کرده که از آن می توان به عنوان بودجۀ احتیاطی و اضطراری این وزارت یاد کرد که در صورت اخراج مهاجران افغان از پاکستان، برای حمایت و پشتیبانی از آنان، نقل و انتقال و اسکان و...، آنان هزینه خواهد گردید. برخی منابع به نقل از مقامات در دولت افغانستان گزارش دادند که دولت افغانستان آماده است آن میزان مبالغی که از عدم تطبیق بودجۀ توسعه یی وزارت خانه های حکومت در سال های 95 و96 بر جای مانده را در این زمینه هزینه کند. گرچه این منابع به نقل از برخی کارشناسان بودجه ودست اندرکاران مسایل تخنیکی آن گفته اند که این کار خالی از دشواری ها نمی باشد.

    با همه ی این مسایل، آنچه که از دولت پاکستان انتظار می رود این است که نباید موضوع مهاجرت که یک موضوع کاملاَ بشردوستانه وانسانی می باشد را سیاسی کند. دولت پاکستان تعهداتی در این زمینه دارد وتفاهمنامه ها و قرار دادهایی را با دولت افغانستان وکمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد به امضا رسانیده که این کشور را ملزم میسازد در خصوص بازگشت دادن مهاجران، یک جانبه تصمیم نگرفته وضرورت داوطلبانه بودن بازگشت مهاجران را نباید نادیده بگیرد. دولت پاکستان باید بر اساس مفاد این تفاهمنامه ها وقرار دادها، موضوع مصؤونیت مهاجران را در نظر گرفته وکوشش نکند که به آنان از  نظر اقتصادی، روحی وروانی ودیگر مسایل انسانی، آسیب برساند.

عنابی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha