صفحه اصلی | eslah | سیاست | مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی از سوی کابینه تأیید شد

مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی از سوی کابینه تأیید شد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

ابتدا، محمدسرور دانش معاون دوم رئیسجمهور، مسوده برنامه اصلاحات عدلی و قضائی را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که این طرح بر مبنای قانون اساسی افغانستان و تعهدات ملی و بینالمللی ترتیب گردیده است.

او افزود، طرح متذکره وضعیت موجود سکتور عدلی و قضائی را به بررسی گرفته و نماد از اصلاحات در نهادهای عدلی و قضائی را ارایه میدارد. معاون دوم رئیس جمهور خاطر نشان کرد، با تصویب کلیات این طرح، در هر نهاد برنامه اصلاحی و کاری ترتیب میگردد.

بعد از بحث همه جانبه، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی از سوی کابینه تایید گردید و ارگانهای ذیربط را موظف شدند تا پلانهای عملی  در زمینه طی یکماه ترتیب و به معاونیت دوم ریاست جمهوری بسپارند.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه، چگونگی مصرف بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ و افزایش عواید جمع آوری شده طی سال روان را به جلسه مطرح کرده گفت، مصرف بودجه ملی در این سال بالغ به ۳۵۴,۳ میلیارد افغانی میگردد که نشاندهنده ۷۴ فیصد کل بودجه ملی بوده و در مقایسه با مصرف بودجه ملی سال ۱۳۹۴، افزایش مبلغ ۲۵ میلیارد افغانی را نشان میدهد. او افزود که مصرف در بودجۀ عادی ۸۶ فیصد و در بودجۀ انکشافی ۵۵ فیصد صورت گرفته که افزایش ۱۲ میلیارد افغانی در بودجۀ انکشافی نظر به سال قبل را نشان میدهد.

او تصریح نمود که در پلان، عواید سال مالی ۱۳۹۵ مبلغ ۱۳۲,۶ ملیارد افغانی پیشبینی گردیده بود که این وزارت توانست در سال ۱۳۹۵مبلغ ۱۶۵ ملیارد افغانی عواید جمع آوری نماید که ۲۵ فیصد افزایش نظر به پلان و ۳۵ فیصد افزایش نظر به عواید سال ۱۳۹۴ را نشان میدهد.

کابینه، ضمن ستایش از عملکرد وزارت مالیه در رابطه به جمع آوری و افزایش عواید، وزارتها را موظف نمود تا دلایل عمده عقبمانی در تحقق بودجه انکشافی را طور تحریری ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند، وزارت مالیه بر مبنای آن راهکار مشخص را غرض تحقق بودجه ملی ترتیب و به جلسه شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

سپس، وزیر مالیه گزارش اجراآت تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالی‌رتبه و تعهدات جدید در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارایه کرده افزود، تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالیرتبه جمعاً ۳۹ تعهد بوده، از آنجمله ۳۰ تعهد آن مربوط به حکومت افغانستان و متباقی ۹ تعهد مربوط جامعۀ جهانی میباشد که از جملۀ ۳۰ تعهد جانب افغانستان، ۲۷ تعهد آن اجرا و سه تعهد آن شامل تعیین بستهای خالی معینان و والیان، پلان مبارزه علیه فساد اداری توسط پنج وزارت عایداتی و تصویب پالیسی حکومتداری محلی میباشد که باید تا اخیر سال روان میلادی تطبیق میگردید.

حکیمی علاوه کرد، دولت افغانستان ۲۴ تعهد جدید را در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی سپرده که میعاد زمانی آن در برگیرنده سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی میباشد.

کابینه، بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا در همآهنگی با ارگانهای ذیربط، پلان عملی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل را ترتیب و طبقاً اجراآت نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.

وزیر مالیه با درنظر داشت مادۀ ۳۳ قانون ادارۀ امورمالیاتی، منظوری فیس برای محاسبین مالیاتی را به جلسه مطرح کرده گفت، وزارت مالیه براساس قانون برای محاسبین مالیاتی واجد شرایط، جواز فعالیت توزیع و مطابق طرزالعمل ترتیب شده، این پروسه را آغاز خواهد کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

نصیراحمد اندیشه معین مالی و اداری وزارت امور خارجه، طرح پروژۀ الکترونیک سازی آرشیف آن وزارت را به جلسه ارایه نموده گفت، این طرح به هدف ایجاد یک ساختار فزیکی با استندردهای آرشیف مدرن، ترتیب گردیده است.

طرح متذکره بعد از بحث همه جانبه در پرنسیپ تائید گردید و وزارتهای امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی ادارۀ امور موظف شدند، تا اسناد آرشیف داخل ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه را از لحاظ محتوایی و تخنیکی به دقت ملاحظه و همآهنگ نموده، آنعده اسناد که به آرشیف ملی انتقال میگردد را مشخص و طی پیشنهاد جداگانه به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، گزارش پروژههای نیمکاره و علل توقف پروژههای انکشافی در سطح ولایات را به جلسه مطرح کرده افزود، جمعاً ۴۳۵ پروژه مربوط به سکتورهای مختلف که از طریق بودجه انکشافی و یا به همکاری مالی دونرها و موسسات غیر دولتی تمویل گردیده، بنابر عوامل مختلف پیشرفت کاری نداشته و یا متوقف میباشند.

او اضافه کرد، اکثر پروژههای که تطبیق نگردیده در ولایات بامیان، غور، کاپیسا و غزنی موقعیت دارند و مربوط به سکتورهای معارف، زراعت، زیربنا و صحت میباشند. آقای مراد، علل توقف پروژههای یاد شده را سپردن قرارداد به دست دوم و سوم، همکاری ضعیف نهادهای مالک پروژه با تیمهای نظارتی، موجودیت مشکلات امنیتی، نبود انجنیر مراقبت کننده، نبود جریمهها و تادیب برای شرکتهای قراردادی که کار خود را نیمه رها نموده اند، تاخیر در اجرای تخصیصات بودجوی و طولانی بودن پروسه تدارکات، نیمه کاره گذاشتن یکتعداد پروژه‎‎ها از سوی PRTها، تغییر نرخ اسعار و افزایش قیمت مواد و وسایل کارعنوان کرد.

کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزارتها و ادارات دولتی را موظف نمود تا علل عقب مانی پروژههای مربوط را توأم با طرحهای پیشنهادی غرض بهبود آن طی مدت یک هفته ترتیب و به وزارت اقتصاد بسپارند، وزارت اقتصاد برمبنای آن راهکارهای دقیق پیشرفت کار پروژههای متذکره را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، پیشنهاد آن وزارت را در رابطه به مقدار بیشتر از۲۰۰۶ تن گندم وزارت دفاع ملی که بهطور قرضه به آن وزارت انتقال گردیده، به جلسه ارایه کرد.

او افزود: در سال ۱۳۸۷ طبق یک تفاهمنامه مقدار (۲۰۰۶,۴۱۵) تن گندم وزارت دفاع ملی بهطور قرضه به وزارت احیأ و انکشاف دهات تحویل گردیده بود، گندم مذکور غرض ضرورت ولایات آسیب پذیر کشور توسط این وزارت به مصرف رسیده که مطابق مواد تفاهمنامه، هر زمانیکه وزارت دفاع ملی به گندم ضرورت پیدا کند وزارت احیأ و انکشاف دهات باید آن‏را تدارک و به دسترس قرار دهد. اکنون وزارت دفاع ملی گندم مذکور را تقاضا نموده، اما از آنجائیکه از موضوع متذکره مدت (۹) سال سپری گردیده، اکنون وزارت احیأ و انکشاف دهات مقدار گندم مطالبه شده را ندارد و نه هم بودجۀ مشخص در این مورد موجود است.

وی از کابینه خواست تا برای خریداری گندم، بودجۀ مشخص در اختیار وزارت احیأ و انکشاف دهات قرار داده و یا در زمینۀ محسوبی آن هدایت فرماید که کابینه، محسوبی گندم متذکره را مورد تصویب قرار داد.

نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح اجرای امتیاز سند تحصیلی کارمندان دولت در ادارات دولتی را به جلسه ارایه کرده گفت، با آنکه امتیاز سند تحصیلی در قانون تحصیلات عالی برای لیسانس، ماستر و دکتورا مشخص گردیده اما بنابر عدم موافقۀ وزارت مالیه مبنی بر بودجۀ آن تا کنون در این زمینه اجراآت صورت نگرفته است.

: Post on Facebook Facebook Add to your del.icio.us del.icio.us Digg this story Digg StumbleUpon StumbleUpon Twitter Twitter

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha