صفحه اصلی | eslah | مصاحبه | داکتر کمال سادات معین امور جوانان:جوانان به چرخ تحول اجتماعی و اقتصادی کشور مبدل خواهند شد

داکتر کمال سادات معین امور جوانان:جوانان به چرخ تحول اجتماعی و اقتصادی کشور مبدل خواهند شد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
داکتر کمال سادات معین امور جوانان:جوانان به چرخ تحول اجتماعی و اقتصادی کشور مبدل خواهند شد

مشکلاتی که ازهفده سال به اینسو به عنوان چالش بزرگ، نگرانی های فزاینده‌ای را برای جوانان کشور ایجاد کرده است؛ ناامنی، بیکاری، فقر، نبودشغل و مواد مخدراست .

باآنکه اقدامات وراهکارهایی ازسوی برخی نهادها به خاطر ازمیان بردن این مشکل اتخاذ شده است؛ باآنهم این مشکلات هنوزهم موجود است و شمار بیشتری ازجوانان ما را درگیر دشواری ها ، معضلات و بلاتکلیفی های بیشتری ساخته است .

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به مثابه یک اداره خدمتگذار وپالیسی سازبرای جوانان از چند سال به اینسو درفراهم ساختن زندگی بهتر به جوانان تلاش میکند و مصروف فعالیت های دوامدار دراین بخش میباشد .

گزارشگر روزنامه ی اصلاح باتوجه به این نکات؛ لازم دید زمینه ی صحبت را با آقای داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ فراهم بسازد: معینیت امور جوانان به منظور ازمیان برداشتن مشکل جوانان ازنظر آموزش ، مصروفیت های سالم ومحو بیکاری چه کارهایی را انجام  داده و اکنون چه برنامه دارد تا این معضل فروکش نماید و یا به گونه ی کلی ازمیان برداشته شود؟

وی در ارتباط به کارهای اساسی وشاخصه های وظیفوی این اداره که برای فراهم ساختن سهولت به جوانان انجام داده است، چنین توضیح ارایه
 کرد :

وظیفه اساسی معینیت امورجوانان؛ تلاش برای  بهبود وضعیت نسل جوان در تمام بخش های زندگی اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی واقتصادی است . به تعبیر دیگر ارتقای ظرفیت جوانان و مساعد ساختن مشارکت گسترده ی آنها در تمام بخش  های  زندگی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است؛ تا آنها بتوانند توانایی های بالقوه ی خود را تحقق ببخشند و با درک منافع ملی کشور درپیشرفت و ترقی افغانستان سهم فعال داشته باشند .

معین امورجوانان گفت : شاخص های کاری معینیت امورجوانان، ارتقای ظرفیت هدفمندانه جوانان، زمینه سازی انسجام جوانان غرض تقویت وحدت ملی، انگیزه دهی جوانان به منظور مشارکت فعال آنها در مسایل بزرگ ملی ، دخیل ساختن جوانان در تدوین و تطبیق پالیسی های ملی ، ایجاد وتقویت هماهنگی میان سکتورهای دولتی وغیر دولتی غرض تطبیق هرچه بهتر پالیسی ملی جوانان ، بسیج ساختن جوانان و بلند بردن روحیه ملی در وجود جوانان به منظور خدمت  به مردم وکشوراست .

آقای سادات افزود: این معینیت که از اوایل سال 1385 درچوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت خودرا آغاز کرد، با داشتن امکانات محدود مالی و تخنیکی درمرکز و ولایات همواره در جهت رشد وارتقای ظرفیت جوانان، کوشش  های همه جانبه کرده است که از جمله کارهای  اساسی، به موارد زیر میتوانم اشاره نمایم :

پالیسی ملی جوانان افغانستان که از سوی معینیت امورجوانان تدوین گردید، در سنبله سال 1393 از سوی ، شورای وزیران تصویب و کار استراتیژی ملی جوانان تکمیل و منتظر افتتاح رییس جمهور کشور است .

ایجاد شورای عالی جوانان؛ این شورا به منظور به وجود آوردن روحیه مسوولیت پذیری، وطندوستی ، تقویه روحیه ملی رضاکارانه درجامعه ، سهیم ساختن  جوانان در برنامه های MDG ، برنامه انکشاف ملی ، همکاری جوانان با نیروهای امنیتی  درسرتاسر کشور و مبارزه قوی آنها علیه فساد اداری .

معرفی بیشتر از ده ها هزار جوان به غرض ادامه تحصیلات عالی به پوهنتون های خصوصی با تخفیف ویژه و یک  تعداد به شکل رایگان برطبق تفاهمنامه.

ایجاد زمینه های کاریابی برای شماری ازجوانان .

ایجاد کمیته ی رسیدگی به مشکلات جوانان  درنواحی شهرکابل ، ولایات و ولسوالی ها .

ایجاد دیتابیس برای ثبت مشکلات جوانان و رسیدگی به موقع  به خاطر حل مشکل آنها .

ترویج فرهنگ رضاکاری درمیان جوانان .

ایجاد مراکز گسترش آگاهی جوانان در مرکز و چهار ولایت کشور .

پرسش : آقای سادات ؛ آیا احصاییه دقیق  از شمار جوانان کشور دارید که این قشرچند در صد جمعیت کشور را تشکیل میدهد؟

پاسخ : افغانستان از جمله کشورهایست که دارای رشد سریع جمعیت میباشد ، رشد و تغییر جمعیت درکشورسالانه دواعشاریه سه در صد میباشد ؛ بربنیاد آمار اداره ی مرکزی احصاییه افغانستان در سال 1392هجری .خورشیدی از جمله جمعیت تخمین شده بیست و هفت اعشاریه پنج ملیون کشور، شصت و پنج اعشاریه چهار درصد آنها زیر سن 25 قرار دارند  و آنهایی که میان سن 15 تا 24 سال میباشند یک جمعیت بزرگ در افغانستان را تشکیل میدهند .

پرسش : نبود امنیت درکشورو فضای بحرانی در جغرافیای ما، بسیاری از  جوانان ما را با مخاطره و تهلکه روبرو ساخته است ، درچنین یک فضای بی امنیتی ، جوانان ما زندگی شان را از دست میدهند و یا با گروه های مخالف جنگی می پیوندند ، گفتنی شما در این زمینه چیست ؟

پاسخ : نبود امنیت و عدم آ سایش روانی به جوانان پدیده ی شوم و نفرت برانگیز است ، جنگ تمام خوشبختی و زندگی انسان  ها را از میان برده و ماشین بزرگ جامعه را که جوانان استند از کار انداخته و کشور را به سوی دشواری های بدون  علاج به پیش میبرد . از چهاردهه  است که  جوانان ما از نبود امنیت ونبود زندگی صلح آمیز رنج میبرند .

جوانی که سی و پنج سال پیش تولد شده ، طی این  مدت  به جز ازجنگ و ویرانی ، دیگر چیزی ندیده و نه ازگذشته ی خود به ویژه جوانی لذت برده است .

به وضاحت دیده میشود که نبود امنیت  تا چه  اندازه بالای روان جوانان ما تأثیرمنفی برجا گذاشته است وآنها را مواد سوخت جنگ افروزان  و تروریستان ساخته است . این قشرجوان کشوراست که بارسنگین جنگ را برشانه  هایش  حمل میکند ،  خانواده ی نیست که درطی این چهار دهه جوانی  را از دست  نداده  باشد و باراین آلام سنگین و مصیبت باررا متقبل نشده باشد .

باوردارم که روزی جنگ فروکش کسب خواهد کرد ، امنیت  تأمین خواهد شد ، زمینه برای کارهای عمرانی وآبادی کشوررویدست گرفته خواهد؛ زمینه های کار وبار به شهروندان ما به ویژه جوانان کشو فراهم خواهد گردید واین معضل از فراروی قشرجوان برداشته خواهد شد.

پرسش : همین اکنون اکثریت از جوانان کشور با مشکل بیکاری  و نبود شغل رو به رو استند ، با آنکه بسیاری ازآنها مدرک های تحصیلی تا سطح ماستری را باخود دارند . با توجه به این مشکل ؛ آیا ازسوی شما کدام کاری که بتواند این معضل  راکمتر بسازد صورت گرفته است یاخیر؟

پاسخ : معینیت امورجوانان به حیث یک اداره ی پالیسی ساز ، همواره تلاش  نموده است ، زمینه  های  وسیع  کاریابی را برای جوانان مساعد بسازد . خوشبختانه در پالیسی ملی جوانان ، یکی ازساحات کلیدی آن ، اشتغال زایی برای جوانان میباشد که درآن برنامه های واضح به خاطررفع مشکل بیکاری جوانان درنظرگرفته شده است که به  چند مورد آن اینطور اشاره مینمایم :

ادارات انکشافی، تعلیمی و تعلیمات  تخنیکی و مسلکی که مربوط  دولت و موسسات  غیر دولتی  اند ،  در هماهنگی با هم ، زمینه  های وسیع  کاریابی را مطابق برنامه  های ملی انکشافی ،  تنظیم منابع بشری و بازار کار برای جوانان  و نوجوانان کشورمساعد می سازند .

ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان  به ویژه درسکتورهای : زراعت و مالداری ، انکشاف دهات ، تکنالوژی معلوماتی ، استخراج معادن ، ترانسپورت ، توریزم ، صنعت و تجارت و همچنان ساختمان  بندهای آبگردان.

توسعه خدمات خاص شغلی ، آموزش و پرورش حرفه یی به شمول ایجاد مراکز کار  برای جوانان .

انکشاف وتوسعه برنامه های کاری برای جوانان بی بضاعت به شمول مشاغل فصلی .

پرسش : معضل آموزش و پرورش ازجمله مشکلات بزرگ برای جوانان است ،  باتوجه به این مشکل با وزارت  معارف  در تماس  استید  تا این  معضل ازسرراه  جوانان کشوردورساخته شود ؟

پاسخ : در پانزده سال گذشته مردم ما ، شاهد  توسعه سرتاسری معارف درسطح کشوربوده اند ، شمار زیادی ازدختران و پسران به مکتب  میروند و شمار متعلمات اناث  که مصروف آموزش درمکتب استند درتاریخ کشوربی سابقه بوده است .

یکی از اهداف انکشافی دولت ، به ویژه وزارت  معارف ، ایجاد معارف همگانی  است تا یک یک از اولاد کشور درهرگوشه ی افغانستان که قرار دارند ازمزیت سواد و آموزش بهره مند شوند .

پرسش: چالش هاییکه امروزه فراروی جوانان کشور قراردارند ، کدام ها استند  ومعینیت امورجوانان  با توسل به کدام راهکارها خواهد توانست  این چالش ها را از میان ببرد؟ آیا کدام تدبیری را هم دراین زمینه رویدست دارید ؟

پاسخ :چالش های بزرگی که امروزه برسرراه جوانان  وجود دارند ؛ امنیت ، فقر ، بیکاری ، خشونت ،  اعتیاد  به مواد مخدر ،  مهاجرت های  غیر قانونی ،  مشکلات صحی و ... است .

معینیت امور جوانان درحد توان فعالیت هایی را به خاطربیرون رفت از مشکلات  یاد شده برای جوانان انجام  داده است .

دربخش اشتغال زایی  یک  تعداد ازجوانان رابه نهاد های استخدام کننده  معرفی  نموده وهمچنان در بخش اعتیاد ، سیمینارهای علمی  را دایر کرده ایم و نیزشماری  از جوانان معتاد  را درهماهنگی با وزارت محترم  مبارزه با مواد مخدر شناسایی و به منظور تداوی به مراکز صحی معرفی کرده ایم .

اما نظر  به مشکلات جوانان ،  این کارها بسنده  نمیباشند  و خوشبختانه پالیسی  ملی جوانان که ازسوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تدوین و مورد تصویب  شورای محترم وزیران قرار گرفت ،  یکی ازاهداف  ساحات کلیدی آن اشتغال  زایی  برای  جوانان است و نیز  راهکار هایی به منظور جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی ،  اعتیاد  به مواد مخدر ومشکلات صحی  درخور توجه پالیسی  ملی جوانان است که با تطبیق استراتیژی ملی جوانان ان شاالله تا حدودی  مشکلات  این قشر مرفوع  خواهد  گردید .

آقای سادات درمورد استراتیژی ملی جوانان اینطور وضاحت داد : استراتیژی ملی جوانان کشور پنج حوزه موضوعی و سه موضوع مشترک راکه برعرصه های مختلف زندگی جوانان افغانستان مانند : صحت ، آموزش ، اشتغال ،  مشارکت ،  ورزش ،  برابری جنسیتی ، صلح و امنیت  و ثبات محیطی تأثیر عمیق میگذارد ،  شناسایی  و بررسی  میکند ،  در این استراتیژی برای هریک ازعرصه های موضوعی که دربالا به آنها اشاره کردم ، اهداف استراتیژیکی ، مشارکت  های  استراتیژیکی و برنامه عمل جامع در  نظرگرفته شده است .

وی گفت : استراتیژی ملی جوانان افغانستان  برای سالهای سالهای 2017 تا 2021 میلادی اولین استراتیژی جوانان درکشور است که  یک برنامه و چشم انداز جامع و طویل المدت را برای انکشاف مردان و  زنان جوان ارایه میکند و در پنج سال آینده یک وجوه 100 ملیون دالری از سوی  ملل متحد  ودونرهای خارجی به این امر  مهم پرداخت خواهد گردید .

آقای سادات گفت : جلالتماب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان جوانان را سرمایه بزرگ کشور میدانند ، و دولت جمهوری اسلامی افغانستان  تلاش دارد  تا روی  جوانان  سرمایه  گذاری اساسی واستراتیژیک نماید  به آنها  کمک  کند  تا به عوض  این که به حیث  یک چالش و وسیله بهره برداری باقی بمانند ، به چالش های فرا راه خود فایق آیند واین کتله  بزرگ با توانایی های  بزرگ به یک موتورتحول اجتماعی  و اقتصادی  کشورمبدل گردند

: Post on Facebook Facebook Add to your del.icio.us del.icio.us Digg this story Digg StumbleUpon StumbleUpon Twitter Twitter

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha