صفحه اصلی | eslah | احکام و فرامین | فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید فطر

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید فطر

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید فطر

به تأسی از حکم مندرج جزء (18) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید فطر، تخفیف وعفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی) را که به حکم قطعی ونهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم

عفو و تخفیف مجازات محجوزین

مادۀ اول:      

1- مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

2-  مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

3-  محجوزین مندرج فقرۀ (۱و۲) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها         تخفیف گردد.

عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیر خوار و کبرسن:

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و محبوسین ذکور که سن (59) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل و به مدت الی هفت سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

رهائی محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج

مادۀ سوم:

  محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:

1-   معالجۀ آنها ممکن نباشد.

2-  مریضی شان سیرنهائی خود را پیموده باشد.

3-  بهبود و اعادۀ صحت آنها متصور نباشد.

  به منظورتثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج محکومین مندرج فقرۀ (1) این ماده هیئت طبی و نظارتی درمرکز به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

۱- رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رئیس.

۲- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

۳- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله به حیث عضو.

۴- داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

۵- نمایندۀ ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی به حیث ناظر.

 به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی در ولایات از واحد های مربوط مراجع مندرج فقرۀ (2) این ماده تشکیل میگردد. درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص درادارۀ امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه یک داکتر دیگر  را توظیف می نماید.

ادارۀ محبس مکلف است مریضان مندرج فقرۀ (1) این ماده را به هیئت طبی معرفی ودرصورت تصدیق مریضی، اسناد آنها را به کمیسیون عالی صحی ارائه نماید.

 آنعده محکومین که بنابر تصمیم کمیسیون صحی ولایات، صعب العلاج تشخیص می گردند، محکومین مذکورهمراه با سوابق آنها به محبس مرکزی انتقال و بعد از اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی در مرکز جهت اجراآت بعدی به کمیسیون تطبیق فرمان محول میگردند.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین:

مادۀ چهارم:

1- محبوسین اناث که به حبس الی چهار سال و محبوسین ذکور که به حبس الی سه سال، محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

2-  محبوسین اناث که به حبس بیش از چهار سال الی شش سال و محبوسین ذکورکه به حبس بیش از سه سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

3-محبوسینیکه به حبس بیش از شش سال الی ده سال محکوم گردیده اند، در صورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

4- محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات  محکومین مندرج فقرۀ (1) این ماده، نصف (1بر2) حصۀ مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (2) این ماده ربع (1بر4) حصۀ حبس آنها.

3- درمجازات محکومین مندرج فقرۀ (3) این ماده مدت یک ونیم سال.

4- در مجازات محکومین به حبس بیش از ده سال الی بیست سال، مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه:

مادۀ پنجم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ  مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف

ماد ششم:

 محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمیشوند:

1- محبوسین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.

2-محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی)

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.

 محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف وعفو، تخفیف گردیده باشد.

2-  محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

3- محبوسینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد و فساد اداری محکوم گردیده اند، مگر اینکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

4- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

5-محکومینکه درسال جاری درمیعاد حجزو یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره معادل بیش از پنجاه هزار افغانی نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال به دست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ چهارم این فرمان مستفید میگردند.

 محجوزین ومحبوسین ذیل ازمزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جر ایم مندرج مواد (17، 20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (1) قانون  اجراآت جزایی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد (15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

4- محکومینی که در سال جاری در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخریب کاری، فرار و اعتصابیکه با عث اخلال نظم در محلات مذکور می گردد، با درنظر داشت احکام مادۀ (52) قانون محابس و توقیف خانه ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (923) سال 1386 ازمزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند.

عفو جزای نقدی:

مادۀ هفتم:

محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها میگردند وعلاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم:

مادۀهشتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت  قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی:

مادۀ نهم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمیگردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث:

مادۀ دهم:

1-ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها میگردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

2- وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

3- وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها میگردند، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق کننده:

مادۀ یازدهم:

 به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز وولایات کمیسیون های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

1- درمرکز رئیس څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، به حیث رئیس.

2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، به حیث عضو.

3- نمایندۀ ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، به حیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین، به حیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، به حیث عضو.

6-نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین  و محبوسین اناث، به  حیث عضو.

۷- نمایندۀ څارنوالی اختصاصی جرایم مسکرات و مواد مخدر به حیث عضو.

8- نمایندۀ کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مرکز ودر ولایات در صورت موجودیت، به حیث عضو.

آنعده محکومینکه در سال های قبل، از فرامین تخفیف وعفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مستحق استفاده ازمزایای فرامین مذکور بوده، ولی بر

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha