ارتباط با ما

 دکتور شمس الحق آریان فر رئیس روزنامه ها  شماره تماس: 0799325850
سید فضل الحق فایز مدیر عمومی ویب سایت خبری روزنامه های دولتی شماره  تماس: 0700022116
حسن خان حکیمی  عضو  تماس: 0703313476
Contact Us