صفحه اصلی | anis | گزارش | رئیس اجرائیه: شما ژورنالیستان قوت بزرگ هستید

رئیس اجرائیه: شما ژورنالیستان قوت بزرگ هستید

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس اجرائیه: شما ژورنالیستان قوت بزرگ هستید

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی پس از استماع گزارش ارائه شده توسط محد فهیم دشتی و سیدحسین فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر موجودیت چالشها و مشکلات موجود در برابر کار اهل رسانه ها در کشور طی صحبتی گفت:

ضمن ابراز تبریکی روز آزادی مطبوعات به ژورنالیستان کشور و جهان تجلیل از این روز در کشور ما به دو دلیل از اهمیت خاص برخوردار است. اول دستاودرهای موجود در زمینه که باافتخار گفته میتوانیم در منطقه بهترین نمونه است و این دستاورد به ملت، مردم و شما اهل رسانه ها تعلق می گیرد که خود را وقف رسانیدن واقعیت ها به حکومت و مردم ساختید و طرف دیگر آن چالشهاست.

موضوع مصونیت ژورنالیستان را در جلسه شورای امنیت ملی مطرح نموده و از کمیتة مصونیت ژورنالیستان به رهبری قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میخواهم تا در دنبال نمودن دوسیه های مورد قتل و خشونت ژورنالیستان جدیت بخرج دهد و نیز در دیدار با نهادهای قضایی و څارنوالی در بررسی دوسیه های مربوط تأکید
می نمایم همچنان در جلسه شورای وزیران از جناب رئیس جمهور افغانستان تقاضا خواهیم نمود که از طریق ویدیو کنفرانسهای شان، به مسئولان ولایات و مسئولان امنیتی وظیفه بسپارند مصونیت ژورنالیستان را رعایت کنند.

رئیس اجرائیه گفت: شما ژورنالیستان قوت بزرگ هستید و قوت رسانه و اهل رسانه چیزی نیست که خاموش شده و به عقب برگردد. زیرا این دستاوردها به سادگی به دست نیامده، بلکه با قربانی های بی شمار اهل رسانه ها امروز این جایگاه را حصول کردیم.

رئیس اجرائیه نبود حضور ژورنالیستان را در 20 ولایت مطلوب ندانسته از مسئولان فدراسیون ملی ژورنالیستان خواست تا گزارش مکمل از مسایل امنیتی، اقتصادی، تطبیق نشدن قانون و برخورد مسئولان حکومت در برابر ژورنالیستان را ترتیب و در کمیته مصونیت جهت بررسی همه جانبه ارائه نماید و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا از پیش رفت و عقب گردکارها به ریاست اجرائیه گزارش دهد.

سیدحسین فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز طی صحبتی با ابراز تبریکی به مناسبت روز جهانی مطبوعات به ژورنالیستان سرتاسر کشور گفت: روز بین المللی مطبوعات که به روز ارتقای مطبوعات آزاد نامگذاری شده به پاس زحمات  فداکاری ها و تلاشها برای اطلاع رسانی توسط خبرنگاران در سرتاسر جهان تجلیل میشود و این روز بهانة برای بررسی و ارزیابی و حقیقت رسانه ها در کشورها است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به قانون اساسی متعهد به حمایت از آزادی بیان و بازنگری کارکرد رسانه ها است.

چند روز قبل در صحبتی که با معاون دوم ریاست جمهوری داشتم. ایشان قول دادند به زدوی با بازنگری و تصمیم و اراده قویتر کار کمیته آغاز شده میتواند.در پهلوی آن وزارت اطلاعات و فرهنگ در ترکیب آژانس باختر به تازگی یونتی را ایجاد نموده و تیمی وظیفه گرفته اند در 34 ولایت به شمول مرکز از طریق آمریت های مطبوعات تمام رویدادها و حوادث رسانه یی را پی گیری نموده و گزارش مکمل را به وزارت بسپارند. طبعاً نتایج گزارش را با رسانه ها و نهادهای مربوطه شریک خواهیم ساخت.

همچنان ما در حال بازنگری قانون رسانه های همگانی هستیم جلسات متعدد با اعضای فدراسیون داشتیم. موادی که در قانون سبب برداشت های گونه گون  یا سبب سوء برداشت ها شود. کوشش خواهد شد واضحتر بیان گردد این قانون طی دو جلسه بعدی نهایی خواهد شد و به وزارت عدلیه ارسال خواهدگردید.

بخشی از مقررة طرز تأسیس رسانه ها مربوط به مکلفیت های صاحبان رسانه در قبال کارکنان رسانه بوده که در زمینه مکتوب متحدالمال به همه یی رسانه ها ارسال گردیده  تا به صورت شفاف نحوه تعامل، امتیازات و قرارداد خود با کارمندان را واضح سازند تا بر مبنای قانون پی گیری کرده بتوانیم.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ روی مقرره تنظیم دیجیتلی ساختن رسانه های تصویری همراه با وزارت های مخابرات و عدلیه ریاست اتحادیه رادیو تلویزیون ها و فدراسیون کار
می کند که در حال نهایی شدن است انتظار داریم از طریق ایجاد فضای رقابت آزاد زمینه مناسب را برای رسانه های تصویری فراهم سازیم تا تصاویر روشن و شفاف را به معرض دید بینندگان قرار دهد.

بر علاه جلسات هماهنگی با مسئولان رسانه های مختلف داشتیم در زمینه چالشها، تهدیدات، پالیسی ها و سیاست ها به یک اجماع کلان ضرورت است تا به سطح ملی با ملاحظه منافع ملی خطوط اساسی نشرات را هماهنگ سازیم.

همچنین یک مرکز نظارت را در وزارت ایجاد نمودیم که درحال تکمیل شدن است. بعد از این کارکرد تلویزیون ها را بخاطر تطبیق کامل مفاد قانون رسانه های همگانی و کارکرد رسانه را در اطلاع رسانی دقیق و شفاف تحت نظارت دقیق قرار خواهیم داد. طبقاً
پی گیری رخدادهای قتل و خ
شونت
در برابر خبرنگاران در برنامة کاری ما بوده با نهادهای مختلف شورای امنیت ملی وزارت امور داخله و نهادهای فعال رسانه یی در ارتباط هستیم.

همچنان به خاطر تقویت صندوق حمایت از ژورنالیستان که سه سال قبل ایجاد شده است. در مشوره با فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه یی تلاش خواهیم نمود، چنانچه هدایت رئیس جمهور و تأکید رئیس اجرائیه نیز بر تقویت صندوق است.

در پایان یک نکته را باید عرض کرد که آزادی بیان در قوانین افغانستان تسجیل شده و حکومت افغانستان متعهد به آن است، هیچکس نمی تواند آزادی را محدود کند ما از روندهای صلح و پیوستن جریانات، شخصیت ها به روند سیاسی کاملاً استقبال می نماییم آغوش دولت و ملت افغانستان به همه یی کسانیکه سلاح به زمین گذاشته به روند صلح می پیوندد باز است.

طوریکه رهبری دولت و حکومت کشور تأکید کرده اساسات نظام افغانستان پس از اسلام دموکراسی و آزادی بیان است. حقوق مدنی هیچگاه قربانی و معامله نخواهد شد. انتظار ما از دوستان و شخصیت های بزرگ سیاسی این است که از ادبیاتی کار بگیرند که متناسب به اصل آزادی بیان و فرهنگ کشور است.

محمد فهیم دشتی رئیس فدراسیون ژورنالیستان طی صحبتی گفت:

فدراسیون ژورنالیستان افغانستان پنجسال قبل تشکیل شد که افتخار حضور 15 نهاد حامی و صنفی رسانه ها را زیر چتر دارد. از آن زمان تا حال کار های فراوان را انجام داده است. در زمینه امنیت و مصونیت خبرنگاران فدراسیون موفق شد با  همکاری حکومت افغانستان طرزالعمل امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها را آماده بسازد که در کابینه تصویب شد براساس آن تأمین امنیت و مصونیت در مرکز و ولایات فراهم شد در مرکز، ریاست کمیته را معاون  دوم رياست جمهوري و شش تن اعضاي فدراسيون عضويت آن را دارند

از کارکرد کميته راضي نیستيم در دوونيم ماه گذشته کميته هيچ جلسه نداشته. در جلسات قبلي جز چند وعده، کار عملي انجام نشده است.

در هرگزارش کميته مشترک که توسط سکرتريت شوراي امنيت ملي پخش
مي شود تأکيد نمايندگان خبرنگاران اين بوده که بايد به دوسيه هاي قتل خبرنگاران رسيدگي شود. هر بار وظيفه داده شده به نهاد هاي مرتبط امور داخله و لوي څارنوال که قضايا را بررسي و گزارشي را ارائه کنند. هيچ گزارش تا هنوز ارائه نشده است.

خبرنگاران با تهديدات جدي از ناحيه موجوديت زورمندان، تروريستان مخالفان مافياي اقتصادي، مواد مخدر و مسئولان حکومتي مواجه اند
تلاشهايی را که فدراسيون انجام ميدهد بلند کردن صدا براي رفع اين مشکلات وقناعت دادن نهاد هاي حکومتي براي رفع مشکل است. دولت در 15 سال به پیگرد و مساله مهم نپرداخته، زيرا در همين مدت 60 تن خبرنگار را از دست داديم صرف يکي دو موردکه مسايل جنايي بوده دوسيه قتل همه خبرنگاران مسکوت گذاشته شده است.

آرزو و درخواست ما اينست که حکومت به اين مورد رسيدگي جدي نمايد. ميدانيم که خبرنگار در سنگرهاي جنگ دوشادوش سربازان نيروهاي امنيتي قرار دارند، اطلاع رساني
مي کند وقتي مورد خشونت قرار مي‎گيرند و يا کشته مي شوند هيچ کس موضوع را پي گيري نمي کند. دوام وضعيت طبعاً تأثير منفي روي کار رسانه‎يي ميگذارد. يک تعداد زيادي مجبور به رها کردن شغل و حتا کشور شدند. مشکل ديگر مثل مشکل اقتصادي سبب شده پنجاه و پنج رسانه دروازه هاي خود را ببندد و قريب به همين تعداد به اساس گزارش وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواستا خذ جواز دادند. از سوي ديگر حکومت ماليات چند مرتبه يي را بر رسانه به انواع مختلف وضع نموده آرزو داريم از فعاليت خبرنگاران که درکنار نظام قرار داشته و از آن حمايت مي کنند تقدير شده و به وضعيت خبرنگاران و رسانه ها توجه نمايد.

رحيم الله سمندري عضو فدراسيون ژورناليستان نيز در اين کنفرانس سخنراني نموده گفت:

به اساس گزارش نهاد هاي مختلف ديدبان شفافيت رسانه ها(ني)، کميته مصونيت خبرنگاران، کابل پرس کلپ در سال 1395 حدود 128 مورد خشونت 14 مورد قتل ژورناليستان ثبت و راجستر شده که نشان دهنده وخامت وضعيت در برابر کار خبرنگاران است. همچنان در دوماه اول سال 2017 دو مورد شهادت کارمندان رسانه ثبت گرديده است. در 5 ماه اول سال 2017 وضعيت بحراني و خشونت بار گزارش شده است همينگونه درسال  2016 حدود 8 مورد توقيف، 18 مورد حمله برکارمندان، دو مورد بر رسانه ها درخوست، و دايکندي است.

11 مورد سانسور از سوي دولت، 21 مورد تهديد ارعاب که 17 مورد از سوي دولت يک مورد توسط افراد ناشناس است شکستن وسايل ضبط وتصوير برداري وقطع انترنت شامل وضعيت نامطلوب بوده موارد آزار و اذيت نيز موجود است. در 2016 2017 خبرنگاران اجازه سفربه ولايات جهت تهيه گزارش را نيافتند همين گونه در 20 ولايت ژورناليستان اناث حضور ندارند. در ولايات درجه دوم هم تشويش افزايش يافته تا حضور آنان کمتر گردد. نبود دسترسي به اطلاعات در ولايات با وعده هاي مکرر مقامات رهبري حکومت کميته هاي مصونيت در ولايات کارايي نداشته در 5-6 ولايت ايجاد نشده است. ولايات هلمند ارزگان، کندز، زابل فراه، بغلان، ننگرهار سرپل، لوگر، غزني، کندهار، تخار، کنر نورستان و بدخشان خط قرمز نا امني و تهديد در برابر خبرنگاران است.

مسئولان در دسترس قرار دادن اطلاعات و حمايت از مصونيت شغلي و جاني خبرنگاران همکاري نکرده منابع تقدير رسانه ها در کل کم است.

وضعيت اقتصادي خوب نبوده تشويش داريم ممکن دروازه هاي تعداد زياد رسانه ها بسته شود. بايد دولت و حکومت توجه جدي نمايند.

تداميچي يا ماموتو نمايندة خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان در اين کنفرانس گفت:

آزادي بيان و مطبوعات از خصوصيات اساسي جامعه است طي دو روز کنفرانس به مافرصت ميدهد. پيشرفت ها و چالش ها در راه تأمين آزادي بيان را مورد سنجش قرار دهيم. از لحاظ رده بندي آزادي مطبوعات، افغانستان توانسته جايگاه خويشرا در مقام 120
با وجود تهديدات بلند ناشي از جنگ حفظ کند. شهامت و تعهد خانواده مطبوعات افغانستان اعم از زنان و مردان بايد مورد ستايش و گراميداشت قرار گيرد. ميخواهم اطمينان دهم که جامعه جهاني سازمان ملل متحد از کار و فعاليت شما سپاسگزاراند. علي الرغم بعضی چالش هاي موجود از نظر آزادي مطبوعات افغانستان در سطح منطقه
پيش تاز است. حفظ اين دستاورد ها که بايد افتخار کرد. مستلزم تلاش بيشتر است.

مردم عام افغانستان به 70 استيشن تلويزيون 75 استيشن راديو رسانه هاي فعال درحال رشد اجتماعي دسترسي دارند با توجه به محبوبيت رسانه هاي اجتماعي همکاران ما ميخواهند تا آنان‎‏را. بيشتر تقویت کنیم تا بیشتر لایک بزنیم فرستاده ويژه سازمان ملل در مورد اظهارات اخير گلبدين حکمتيار گفت:

فکر نمي کنم هيچ سياستگري رسانه ها را لعين، بخواند و فکر نمي کنم اين شيوه درست گفتن سياستگران باشد.

چالش هاي کارکردن در يک منطقه جنگي خيلي بزرگ وقابل ستايش است. وقتي خبرنگار بدون سلاح صرف با يک قلم و مکروفون جان خود را در خطر قرار مي دهد قابل ستايش است آنانيکه در مناطق جنگي کار مي کنند زماني کار شان موثر خواهد بود که زمينة دسترسي کافي به اطلاعات براي آنها فراهم گردد. اين نياز باعث شد تا سازمان ملل متحد پلان عمل خود را براي مصونيت و ارائه معافيت در سال 2012 به منظور حفظ آزادي بيان براي ايجاد فضاي آزاد و مصون رويدست گيرد مخالفين آزادي بيان، تساوي جنسيت هميشه متوجه تان است. در برابر آنان بايد ايستادگي کرد. زيرا 400 مورد خشونت در دوسال اخير در برابر خبرنگاران ثبت گرديده است.

 مک فليپس نمايندة يونسکو با خوانش پيام رئيس عمومي يونسکو گفت:

يونسکو براي مصونيت خبرنگاران کار کرده قتل خبرنگاران از غم انگيز ترين موارد است در 2016 جمعاً 102 خبرنگار يا جان خود را از دست داده و يا زخم برداشتند

بايد همه براي دفاع از آزادي هاي موجود ذهن و هوش خود را تيز تر بسازيد. و شعار يونسکو در سال 2017 نيز همين است.

در نشست هاي بعد از ظهر که داکتر نجيب شريفي رئيس کميته مصونيت خبرنگاران، شاه حسين مرتضوي معاون و سرپرست سخنگوي رئيس جمهوري و منيره يوسفزاده سخنگوي اداره مستقل ارگانهاي محل اشتراک نموده بودند.

خبرنگاران مرکز و ولايات با ارائه چالشها و مشکلات موجود از عدم مصونيت جاني، شغلي و نبود همکاري مقامات محلي در زمينه دسترسي به اطلاعات خواهان راه حل از جانب نمايندگان حاضر در نشست شده هريک از اعضا با ارائه پاسخ و اقدامات دولت و حکومت در آينده نزديک وعده همکاري در هماهنگي با خبرنگاران و اهل رسانه ها سپردند.در روز دوم کنفرانس روی حل مشکلات خبرنگاران بحث صورت گرفت. کنفرانس، با نشر قطعنامه و تقدير از عدة دست اندرکاران رسانه ها و خبرنگاران شايسته پايان يافت.

  حامده صديقي

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha