صفحه اصلی | anis | مصاحبه | رئيس بررسي و نظارت از تطبيق قوانين صحي: هر حرکتي که منافع ملي و حقوق شهروندي را زير سوال ببرد فساد است

رئيس بررسي و نظارت از تطبيق قوانين صحي: هر حرکتي که منافع ملي و حقوق شهروندي را زير سوال ببرد فساد است

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئيس بررسي و نظارت از تطبيق قوانين صحي:  هر حرکتي که منافع ملي و حقوق شهروندي را زير سوال ببرد فساد است

فروش ادوية تاريخ گذشته و بي کيفيت بالاي مريضان، يکي از مشکلات عمده است که مريض و مريضداران را رنج مي دهد. اينکه وزارت صحت عامه به خاطر جلوگيري از فروش ادوية تاريخ گذشته و بي کيفيت چه کارهايي را انجام داده، خبرنگار روزنامة ملي انيس مصاحبه يي را با دکتور سيد ابراهيم کامل رئيس بررسي ونظارت از تطبيق قوانين صحي انجام داده که نشر مي گردد.

دوکتور کامل در ابتدا در رابطه به دواهاي بي کيفيت، تاريخ گذشته و ورود آن به کشور گفت:

از وظايف عمدة مسئولين بخش صحي مطابق به پاليسي وزارت صحت عامه افغانستان خدمات صحي عادلانه، با کيفيت و عرضه خدمات دوايي با کيفيت به مردم افغانستان است. وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان خاصتاً ادارات بررسي کننده «اداره قوانين، اداره امور فارمسي و خدمات دواي) مکلفيت دارد که ادويه را پس از پروسيجر وارداتي و پوست مارکتينگ بررسي کنند و از مصونيت و کيفيت دوا مطمئن شوند. ونيز اين اداره مسئوليت دارد که دواهاي تاريخ گذشته بي کيفيت، غير مجاز و غير قانوني را جمعاوري نموده در حضور داشت اداره څارنوالي، اداره امنيت ملي و ترکيب گروپ تخنيکي وزارت صحت عامه بعد از پروسيجر قانوني، آنرا هدر نمايد چنانيکه تعداد دوا فروشي ها که دواهاي غير مجاز داشتند با توصيه، اخطار، جريمه و ضبط دوا معرفي به ارگانهاي عدلي وقضايي با ايشان برخورد قانوني صورت گرفته است وزارت صحت عامه و اداره هاي ذيربط مسئوليت خود ميداند که جلو تمام تخلفات به ارتباط ادويه هاي غير قانوني، غير مجاز، تاريخ گذشته و بي کيفيت را گرفته و متخلفين را به چنگال قانون بسپارند تا عاملي نه شود که به صحت و اقتصاد مردم آسيب برسد.

ادارة تنظيم امور خدمات دوايي که يک ادارة جديد تأسيس است و يک تعداد متخصصين با امکانات خوبتر درآن کار مي کنند مکلفيت دارند که دواها را از نظر مصونيت، کيفيت، دديبليوکيشن و تاريخ آن بررسي نمايند.

انشألله در کنار آن قرار داريم که دوا را از نظر کيفيت، قيمت، مصونيت اسناد و جواز قانوني آن بررسي جدي کنيم تا به صحت مردم رسيدگي صورت گيرد.

رئيس بررسي از تطبيق قوانين صحي پيرامون فروش ادويه به قيمت بلند
 مهرنه کردن نسخه ها از طرف دوا فروشان، اخذ فيس بلند در معاينه خانه هاي شخصي از جانب دکتور معالج گفت:
اداره قوانين بررسي براي تمام دوا فروشها، چه عمده فروش چه شرکت ها و دواخانه ها برايشان هدايت جدي داده که آنها هم نسخه ها را مهر و تاپه کنند و هم قيمت دوا ها را در عقب پکوژي دوا وريول هاي دوابنوسند و همچنان دوا از نظر تخنيکي توسطه يک فارمسسيت بايد توزيع شود و هدايت داکتر توسط فارمسسیت تحليل شود و به مريض و مريضدار مطابق به هدايت داکتر تفهيم گردد.

اما شک نيست که تخلفات وجود دارد بررسي هايی که ما انجام داديم نشان داد که تعداد زيادي از دواخانه ها ادويه را بلند تر از آنچه به قانون برايشان اجازه داده فروخته بودند که ما آنها را در بدل هر افغاني که اضافه ستاني نموده بودند مبلغ پنجاه افغاني جريمه نموديم و بعضي دواهايي که غير مجاز و تقلبي بود آنها را ضبط نموديم و در رابطه به فيس داکتر بايد گفت که از طرف وزارت صحت عامه لايحه فيس مقرره دواخانه ها تثبيت شده است و از مدت سه سال بدينطرف فيس ثابت داريم که فيس داکتر معالج مبلغ 150 افغاني فيس متخصص مبلغ 200 افغاني و فيس پروفيسور مبلغ 300 افغاني است و به تمام داکتر صاحب ها و اتحاديه داکتر ها قبلاً ابلاغ شده که مطابق به جوازي که از اداره قوانين و بررسي مي گيرند اضافه ستاني نه کنند و هيچ داکتر حق ندارد که از فيس تعيین شده زيادتر پول بگيرد.

دوکتور سيد ابراهيم کامل پيرامون فساد در اداره بررسي از تطبيق قوانين صحي گفت: فساد تنها رشوت نيست که يک شخص در يک اداره تقاضاي رشوت کند و ما بگوييم که فساد نموده هر حرکت که منافع ملي و حقوق شهروندي را زير سوال ببرد فساد است ما با اين شعار که پول به هيچ عنوان به حساب فساد در اداره بررسي قوانين صحي تبادله نمي شود ولي حداقل اگر سهولت ها توسط يک مامور به مراجعين ايجاد نشود آن قابل پرسش و بازخواست است که چرا کاريکي از مراجعين ما يک ساعت دوساعت معطل شود در حالي که کار پنج دقيقه، ده دقيقه است اين را از مامورين زير دست پرسان مي کنيم هرگاه کار قانوني مراجعين در ادارة قوانين، تحت عناوين مختلف معطل قرار داده شود اين مسئوليت من است که از آنها سوال کنم که چرا کار مراجعين به تعويق افتاده ودلايل آن پرسان مي شود. در صورتيکه دلايل قانوني نداشته باشند ما مطابق به قانون کارمندان و مطابق به قانون اصلاحات اداري با آنها برخورد مي کنيم و به هيچ عنوان و به هيچ مامور و هيچ مسئول در اداره قوانين اجازه نمي دهيم که آنها با سوء استفاده از صلاحيت وظيفوي قانون شکني و فساد نمايند.

کامل در مورد اينکه به چه اشخاص جواز فعاليت داده مي شود گفت: در مجموع دواخانه ها را به سه کتگوري تقسيم نموديم مثلاً دواخانه درجه اول، دواخانه درجه دوم و دواخانه درجه سوم است که دواخانه هاي درجه اول دواخانة است که با يک سرمايه بسيار کلان و تغييراتي از نظر مساحت داخلي کيفيتي حفظ الصحه داشته باشد و ديگر اينکه در دواخانه يک فارمسست که پوهنتون خوانده باشد کار کند و هيچ کمبود از لحاظ ادويه نداشته باشد.

دواخانه هاي درجه دوم داريم که عين قضيه است و دواخانه هاي درجه سوم که با سرمايه پايين فعاليت مي کنند و آن دواخانه زيادتر در قريه ها است اکثراً دواخانه ها بنابر محدوديت هاي مالي که دارند سرمايه گذاري مي کنند و نمي توانند هرنوع ادويه را تهيه نمايند به همين خاطر است که مريض و مريضدار شکايت مي کنند و هرگاه از هردواخانه و عمده فروش دوا شکايت صورت گيرد تيم بررسي ما از نزديک مسايل را از نظر تخنيکي و قانوني بررسي مي کند بعداً گزارش مي دهند، و مطابق با قانون به آنها برخورد مي کنيم.

رئيس بررسي از تطبيق قوانين صحي پيرامون اينکه به چه اشخاص جواز فعاليت داده مي شود گفت: اشخاصيکه از رشته هاي طبي پوهنتون ها چه از متوسط و عالي فارغ مي شوند به آنها جواز فعاليت داده مي شود مطابق به قوانين که وجود دارد قانون صلاحيت دارد که هر طبي افغانيکه از مؤسسه تحصيلات عالي و تحصيلات متوسط فارغ مي شود آنها از حقوق و امتيازات تحصيلي و ديالوژي اسناد تحصيلي خود مستفيد مي شود و اين مکلفيت ادارات است که به آنها مطابق به قوانين دست داشته چيزی را که قوانين و مقررات حکم مي کند اجازه فعاليت بدهد برايشان جواز مي دهم.

دکتور سيد ابراهيم کامل پيرامون نوکريوالي دواخانه ها گفت: نوکريوالي دواخانه ها از گذشته ها مطابق به ليست نوکريوالي که هرشش ماه بعد ايديت مي شود اجرا مي گردد و دواخانه هايی که غير فعال مي شود از ليست خارج مي گردد دواخانه هايی که تازه تأسيس مي گردد داخل ليست مي شود مطابق به ليست نوکريوالي ناحيه وار تقسيمات مي شود و هر دواخانه ماه دوباره برايشان حق نوکريوالي مي رسد.

نعیم نوابی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha