صفحه اصلی | anis | مصاحبه | اعتياد، بزرگترين پديدة ويرانگر پس از تروريزم

اعتياد، بزرگترين پديدة ويرانگر پس از تروريزم

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
اعتياد، بزرگترين پديدة ويرانگر پس از تروريزم

اعتياد به مواد مخدر، تجارت و قاچاق آن بعد از تروريزم بزرگترين پديدة ويرانگر خاموشي است که نه تنها لکه ننگ برجبين کشور ما است بلکه دام بدبختي نيروي فعال و جوان کشور نيز به حساب مي آيد. از اين تجارت سياه و سود آور خانه برانداز بيشتر حاميان و تمويل کنندگان تروريزم جهاني نفع مي برند تا دهقان و توليد کننده بدبخت کشور ما که با کشت غير حلال هم دين و هم دنياي خويشرا بدست خود خراب مي کند. در رابطه به موضوع و اينکه چه راهکار ها و اقدامات در محو کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر نتيجه بخش است خبرنگار روزنامة ملي انيس مصاحبه یی را با محمد حنيف دانشيار سخنگو و رئيس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت مبارزه عليه مواد مخدر انجام داده که تقديم خوانندگان مي گردد.

دانشيار در ابتداي صحبت در رابطه به عوامل عمدة گسترش دهندة مواد مخدر در افغانستان معلومات داده گفت:

مشکل مواد مخدر در افغانستان مشکل چند بُعدي، پيچيده و گسترده در سطح منطقه و جهان است که ايجاب مبارزه جدي و چند بُعدي را مينمايد.

در سطح کلان دو مشکل جدي وجود دارد. يکي منطقوي و بين المللي ديگر آن مشکل در داخل افغانستان است. متأسفانه مانع جدي نبود امنيت و گسترش دامنه ناامني در سطح افغانستان است زيرا ارتباط دوسويه که بين مشکل مواد مخدر و امنيت وجود دارد. چنانکه در ولايات نا امن فرصت بيشتر کار و بار مواد مخدر براي مافياي آن وجود دارد و بخش بزرگ عايد آن در تمويل تروريستان و دهشت افگنان هزينه مي گردد ارزيابي را که در سال 1395 انجام داديم 93 درصد اراضي که تحت کشت کوکنار در افغانستان قرار دارد. کنترول مطلق حکومت وجود ندارد در 7 درصد ديگر که تحت کنترول حکومت است. نهاد هاي مختلف مبارزه عليه مواد مخدر و ارگانهاي محلي وظيفه خويشرا انجام ميدهند. طوريکه قبلاً اشاره شد مشکل چند بُعدي است. بناءً فقر اقتصادي، نبود اشتغال سطح پايين سواد و آگاهي مردم از اضرار مواد مخدر در گسترش پديده اعتياد، قاچاق و کشت و توليد مواد مخدر نقش دارد و يک تهديد بزرگ براي مردم افغانستان بخصوص قشر جوان کشور پنداشته مي شود.

با شناسايي عوامل موجود نياز به برنامه ريزي بزرگ آگاهي دهي و بسيج همگاني است بايد مشارکت مردم در امر مبارزه عليه مواد مخدر گسترش يابد. در گام نخست سطح آگاهي مردم در مورد اضرار مواد مخدر از لحاظ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ديني بلند برده شود. دهاقين به کشت حلال تشويق گرديده و حمايت هاي اساسي در توليد محصولات، قانوني توليدي و زراعتي با ايجاد مارکيت در نظر گرفته شود. در کل مشکل معيشتي شان حل گردد. در اين عرصه ما روي دو برنامه جدي کار کرديم.

اولويت نخست ما وقايه و جلوگيري از اعتياد است در مکاتب 22 ولايت کشور و در هماهنگي با وزارت معارف شوراي علما، شوراهاي قريه و ولسوالي ها روي تغيير افکار مردم کار مي کنيم.

تا از اضرار مواد مخدر آگاه گردند برنامه دوم ما افزايش ظرفيت تداوي و احياي مجدد افراد معتاد و ادغام شان به جامعه است. خوشبختانه در سال قبل براي حدود 8340 تن ظرفيت تداوي ايجاد گرديد که در مجموع سالانه ظرفيت تداوي به 39000 تن مي رسيد ولي درسال قبل اين ظرفيت به 47340 تن ارتقا يافت. در عرصه تنفيذ قانون در سال 1395 تنها در داخل افغانستان 2600 قاچاقبر بزرگ، متوسط و خورد و دستفروشان مواد مخدر گرفتار و به پنجه قانون سپرده شدند. مقدار بزرگ مواد مخدر کشف، ضبط و نابود گرديده است. ولي به نسبت گسترده و وسيع بودن مشکل مواد مخدر در افغانستان اقدامات و دستاورد ها براي مردم و جامعه ما چندان محسوس نيست.

در بُعد منطقوي و بين المللي مواد مخدر مارکيت مواد مخدر توليدي افغانستان در بيرون از افغانستان قرار داشته و کشور هاي منطقه وجهان به نحوي در تزانزيت، قاچاق و تهيه پري کسترهاي مواد مخدر سهم دارند در کل تقاضا به مواد مخدر کشت و توليد شده در افغاسنتان به سطح اروپا و جهان و جود دارد. در اين عرصه به شکل تخنيکي با کشور هاي همسايه که نقش ترانزيت کننده مواد مخدر افغانستان را دارند مشکل را مطرح نموده و خواهان همکاري هاي عملي وجدي همسايگان گرديديم. حدود 40 درصد مواد مخدر افغانستان در حال حاضر از کشور همسايه جنوبي، حدود 30 درصد از همسايه غربي و 20 درصد ديگر آن از کشور هاي آسياي ميانه ترانزيت
مي شود قابل ياد آوري است که بيشترين عايد مواد مخدر توليدي افغانستان به جيب دهقان و توليد کننده افغانستان نه بلکه به جيب مافيای کشور هاي ترانزيت کننده قاچاقبران بزرگ و مافياي جهاني رفته بزرگ ترين منبع تمويل و تجهيز تروريزم در جهان نيز است. ولي افغانستان منحيث منبع کشت و توليد بيشتر از همه آسيب پذير است. زيرا شرايط کشور ما با کشور هاي منطقه به نسبت ادامه جنگ و گسترده بودن تروريزم منطقوي متفاوت مي باشد در بحث هایي که با کشور هاي اروپايي داشتيم درخواست کرديم تقاضاي خود را پايين آورده روي ميکانيزم ها با حکومت افغانستان يکجا کار کنند. يک پروسه ساخته شود که با کنترول تقاضا ترانزيت مواد مخدر نيز کاهش يابد بنا به اين دليل مشکل مواد مخدر بعضا خارج از کنترول دولت و حکومت افغانستان است. با توجه به اينکه مي خواستيم حداقل کاهش را در کشت و توليد مواد مخدر داشته باشيم در سال 2015 حدود 19 درصد کاهش در کشت و 48 درصد در توليد رونما گرديد. طبيعتاً تاثيرات خود را بالاي قيمت مواد مخدر گذاشت. از سوي ديگر در همين سال تلاش کرديم تا مردم را در امر مبارزه سهيم سازيم ما روي محرکين جامعه کار جدي را آغاز کرديم حتا در برنامه تقدير از اجرا آت خوب و برنامه معيشيت بديل با همکاري وزارت احيا و انکشاف دهات خواست و نظر مردم را دخيل ساختيم مردم ديدند که خواستها و ضروريات شان تا حد توان حکومت افغانستان برآورده شده با بسيج ملي در اين سال هرچند که رسمي نشد ولي دستاورد هاي
فوق العاده را در پي داشت.

دانشيار در ادامه افزود:

طوريکه قبلاً اشاره شد نهادهاي تنفيذ قانون نيز دستاورد هاي عمده داشتند از سوي ديگر به دليل تغييرات اقلیمی در 2015 حاصلات کوکنار در ولاياتي که حاصل بيشتر داشت اثر گذار بود و باعث شد تا قيمت ترياک بلند برود ولي در سال 2016 دست اندرکاران مواد مخدر و مافيايي بين المللي دست و آستین برزدند تا کشت بيشتر گردد. در 2016 يکي از عوامل افزايش کشت و توليد که 43 درصد افزايش داشت همين دو علت دخيل بود اول بلند رفتن قيمت مواد مخدر در سطح جهان دوم تلاش ما فيا و طالبان براي تحت تسلط در آوردن ساحات وسیع برای بلند رفتن سطح کشت چنانچه به اساس گسترده بودن سطح ناامنی ها و حتا مراکز ولایات نیز تحت تهدید قرار گرفتند از جمله کندز، لشکرگاه و ترینکوت به دلیل هجوم طالبان فرصت تطبیق برنامه بسیج ملی را نیافتیم تا سهم مردم تقویت گردد و تخریب مزارع کوکنار صورت گیرد. در واقع تولید کشت و قاچاق مواد مخدر در گرم نگهداشتن کوره جنگ و ناامنی سهم فعال داشته و دارد ولی در بخش اعتیاد به مواد مخدر دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر این مشکل را نیز گسترش داده است به اساس سروی تخمینی که در سال 2015 توسط موسسه INL ایالات متحده امریکا انجام شد. در قرأ و قصبات افغانستان به اساس انجام تست در خون، لعاب دهن و ادرار معتادان در حدود بیش از 3 میلیون تن به نحوی متأثر از مواد مخدر شناسایی شد که شامل کتگوری های مختلف افراد معتاد که 1.2-1.4 میلیون عملاً معتاد کتگوری دوم استفاده کنندگان مقطعی بود کتگوری سوم افرادی تشخیص شد که در محیط و ماحول سربسته به نحوی متأثر از استفاده مواد مخدر توسط اعضای خانواده و دوستان شان بودند. در کل از این جمع حدود 800 هزار تن شانرا زنان و در حدود یک صد هزار افراد زیرسن 16 سال و سن اوسط به اعتیاد 39 سال تشخیص گردید. بناءً در عرصه تداوی در ولایات و مرکز حدود 30 درصد ظرفیت تداوی به خانم ها و اطفال خوردسن اختصاص داده شد. ظرفیت بعدی به سایر افراد در سنین مختلف اختصاص یافته است.

در بخش تداوی که شامل بسته خدمات است از انگیزه دهی شروع شده تا اقدام به ترک و تداوی باآگاهی از تعلیمات دینی، آموزش سواد، حرفه و شغل و اطمینان از صحت یاب شدن است چنانچه اخیراً 180 تن با ختم بسته خدمات تداوی از کمپ امید در بخش آموزش حرفه ها تصدیقنامه های را به دست آورده با تفاهم با مسئولان شرکت های تولیدی معرفی شدند. در سال گذشته حدود 3900 معتاد در مراکز مختلف تداوی گردیدند.

سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر محدودیت های بودجوی را در مقابله با یک چنین معضل بزرگ اجتماعی ناکافی دانسته با رد ادعای اخیر اداره سیگار یا بازرس امریکا افزود:

متأسفانه در سالهای اخیر محدودیت های بودجوی بیشتر بود اینکه
جان سپکو گزارش را در عدم مؤثریت مبارزه اداره امریکا با مواد مخدر ارائه داشتند که ایالات متحده امریکا در طی 15 سال بیش از 8 میلیون و پنجصد هزار دالر را برای نابود سازی کشتزار های کوکنار و تولیدگاه های مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسانیده است و همزمان پس از 15 سال کشت و تولید کوکنار بیشتر شده است و اینکه نیکلسون تأیید کرده که تقریباً 60 درصد درآمد طالبان از طریق تجارت مواد مخدر تمویل میشود ما طی اعلامیه خواهان ارائه جزئیات بیشتر در خصوص مصرف این وجوه شدیم که واقعاً یک پول هنگفت است وضاحت دهند که چگونه با چه میکانیزم در کجا به مصرف رسید. در ملاقاتی که وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با جان سپکو داشتند اعتراف کردند که مخاطب حکومت افغانستان نه بلکه نهادهای داخلی امریکا و اداره مفتیش در بخش توسعه افغانستان است متأسفانه نتیجه که برای چگونگی از نحوه مصرف بدست آمده نتیجه قناعت بخش نبود.

ولی حکومت افغانستان از آغاز تأسیس این وزارت تا حال صرف حدود 200 میلیون دالر کمک از ایالات متحده امریکا بدست آورده که از طریق میکانیزم های ساخته شده و طی مراحل قانونی توسط نهادهای داخلی و خارجی طور شفاف مصرف گردیده است. در صورتیکه وجوه یاد شده 8.5 میلیون دالری امریکا با شفافیت و از میکانیزم های دقیق به مصرف میرسد ممکن با بسیج وسیع مردم این معضل از پیمانه کنونی حد اقل کاهش می یافت.

وی در رابطه به ولایات تحت خطر کشت، عاری از کشت و تولید کننده بزرگ تریاک نیز معلومات داده گفت: در سال 1394 بیست ولایت متأثر از کشت کوکنار داشتیم در همین سال ولایت بلخ که قبلاً عاری از کوکنار و صفر شده بود. به ولایات متأثر پیوست فعلاً 21 ولایت به نحوی متأثر از کشت کوکنار اند. گزارشات ابتدایی نشان
 می دهدکه سه ولایت تحت خطر مثل غزنی، تخار و بغلان نیز اضافه گردد. هماهنگی ها با جدیت جریان دارد. تمرکز نخست ما حفظ 13 ولایت صفر شده از کشت کوکنار است. بعداً هدف قراردادن 6 ولایت دیگر مثل کابل بغلان، جوزجان، دای کندی، هرات و کندز است تا عاری از کشت بسازیم.

ولی ولایاتی که عاری از کوکنار اند شامل ولایات لوگر، پکتیا، پکتیکا خوست، نورستان، تخار، سمنگان
 بامیان، غزنی و میدان وردک است.

محمد حنیف دانشیار در رابطه به راهکارهای اساسی ختم این معضل یادآور شده گفت: نافذ شدن قانون مبارزه علیه مواد مخدر به طور اساسی در کشور است تا کشت، تولید و قاچاق جرم شناخته شده جلو آن گرفته شود. ولی به دلیل ناامنی در تطبیق قانون چالش های جدی وجود دارد. به خصوص در ساحات ناامن تشویق دهاقین با تطبیق برنامه های معیشت بدیل، فودزون به کشت حلال و تولید محصولات قانونی ایجاد مارکیت سردخانه ها و راه های ترانزیت تا مردم دسترسی آسان داشته باشند.

در بحث جلوگیری از اعتیاد با بسیج همگانی و انجام کمپاین های وسیع آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر از بین بردن دسترسی آسان، ایجاد مکان های سالم تفریحی، ریشه کن ساختن فقر اقتصادی فراهم ساختن زمینه های وسیع اشتغال برای جوانان و گسترش مراکز درمانی و در سطح منطقوی همکاری جدی همسایه ها در جلوگیری از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر میتواند این معضل و لکه ننگ بر جبین کشورما را پاک سازد.

از اقدامات مهم را که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر رویدست گرفته ارتقای ظرفیت مراکز تداوی و آموزش حرفه ایجاد کمپ  امید در کابل و ننگرهار است مرکز تداوی، فعلاً ظرفیت تداوی سالانه 47 هزار معتاد  را دارد.

ما اساسنامه ایجاد صندوق اعانه برای نجات معتادین را به هدف تنظیم طرز جمعاوری اعانه طرح و به شورای وزیران ارائه نمودیم که در صورت پاس شدن برعلاوه جمعاوری اعانه منبعد با ضبط ملکیت ها و یا وسایط و جایدادهای آنعده افرادی که از نظر قانون منع پول شویی با پول های سیاه قاچاق مواد مخدر ملکیت دارند یا وسایط جایدادهای شان لیلام و بودجه آن به حساب صندوق انتقال یابد. هر زمانیکه بودجه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر متمرکز گردد و وزارت های سکتوری هماهنگی شان را تقویت کنند فعالیت های ما نتیجه بخش خواهد بود.

همچنان در سال پیش رو در هفته بسیج همگانی در ماه جون 2017 از طریق وزارت های معارف تحصلات عالی، حج ارشاد و اوقاف کمپاین های وسیع را راه اندازی خواهیم کرد. در بخش تداوی تمرکز بیشتر در 34 ولایت 10 هزار ظرفیت تداوی را ایجاد کرده فعلاً طی برنامه های مختلف 700 معلم آموزش های خاص را در راستای اضرار مواد مخدر کسب کردند که در مکاتب مختلف مسئولیت آگاهی دهی شاگردان را در رابطه به اضرار مواد مخدر به پیش خواهند برد. در سایر ولایات نیز آموزشها جریان دارد.

تدویر کنفرانس بزرگ به همکاری سکتورهای مختلف در سطح منطقوی در سطح تخنیکی برنامه معیشت بدیل از طریق بودجه حکومت تطبیق  می شود همچنان ما همکاری موسسه کاردیف و وزارت زراعت حدود یک میلیون دالر برای تطبیق پروژه های مرغداری دامداری، باغداری، سبزخانه ها، صنایع ایجاد کانال های آب برای دهاقین را نیز رویدست داریم.

وی در رابطه به حل معضل تجمع معتادان از زیر پل سوخته و سایر نقاط شهر گفت:

با ایجاد کمپ امید و مرکز تداوی
ابن سینا صرف ظرفیت نگهداری تداوی و حرفه آموزی 1500 معتاد را دارد ما در فصل زمستان برای نجات معتادان از خطر سردی و مرگ برنامه های جمعاوری شبانه را راه اندازی کردیم و نظر به کمیت ظرفیت محدود است ولی خواست ما از خانواده های محترم اینست که به معتاد به چشم مریض ببنند از خانه و خانواده نه رانند مسئولیت مراقبت در قدم اول متوجه خانواده ها است. باید پیش گیری و وقایه نمایند متوجه رفتار نشست و برخاست فرزندان شان باشند در موقع مشکلات اقتصادی صبر و استقامت را اختیار و به آنان توصیه نمایند. بعداً رسانه ها، علما و روحانیون مکلفیت جدی دارند. زیرا با گسترش پدیده شوم اعتیاد خطر به نحوی حرام دروازه های شان را
دق الباب خواهد کرد مبارزه با اعتیاد مکلفیت همگانی و سراسری مردم افغانستان است. زیرا تهدید به مراتب بزرگتر از تروریزم است.

حامده صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha