صفحه اصلی | anis | احکام و فرامین | فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان

فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان

*در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین* * به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان*

به تأسی از حکم مندرج جزء (18) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی) را که به حکم قطعی و نهائی محاکم،

محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:

*عفو و تخفیف مجازات محجوزین  *

*مادۀ اول:*

۱- مدت باقی‌ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم

گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری‌شده، عفو و از حجز رها گردند.

۲- مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

۳- محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی‌گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه ازمزایای عفو مندرج فقرۀ (2) این ماده مستفید نمی‌گردند نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.

*عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیر خوار وکبرسن*

*مادۀ دوم:*

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و محبوسین ذکور که سن (59) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل و به مدت الی هفت سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

*رهایی محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج*

*مادۀ سوم:*

۱- محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:

•     معالجۀ آنها ممکن نباشد.

•     مریضی شان سیر نهائی خود را پیموده باشد.

•     بهبود و اعادۀ صحت آنها متصور نباشد.

•     ختم حیات آنها قریب‌الوقوع (در خلال حد اکثر دو سال آینده تشخیص گردد.)

۲- محبوسین مصاب به امراض روانی درصورت رها گردند که حالت روانی آنها وخیم بوده و امکان بازگشت شان به سلامت عقلی ممکن نباشد.

۳- به منظورتشخیص محبوسین مندرج فقره های (1و2) این ماده هیئت طبی در مرکز به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد:

•     یک داکتر متخصص از وزارت صحت عامه.

•     یک داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله.

•     یک داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی.

۴- هیئت طبی در ولایات از واحد‌های مربوط مراجع مندرج فقرۀ (3) این ماده تشکیل می‌گردد. درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص در ادارۀ امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه یک داکتر دیگر را توظیف می‌نماید.

۵- ادارۀ محبس مکلف است مریضان مندرج فقره های (1و2) این ماده را به هیئت طبی معرفی و در صورت تصدیق مریضی، اسناد آنها را به کمیسیون تطبیق این فرمان ارایه نماید.

۶- محبوسین مندرج فقره های (1و2) این ماده در ولایات بعد از تصدیق کمیسیون مرکزی تطبیق این فرمان، از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید شده می توانند.

*عفو و تخفیف مجازات محبوسین*

*مادۀ چهارم: *

۱- محبوسین اناث که به حبس الی چهار سال و محبوسین ذکور که به حبس الی سه سال محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی‌ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

۲- محبوسین اناث که به حبس بیش از چهار الی شش سال و محبوسین ذکورکه به حبس بیش از سه الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

۳- محبوسین‌که به حبس بیش از شش الی ده سال محکوم گردیده اند، در صورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

۴- محبوسین‌که شامل کتگوری‌های مندرج فقره‌های (1، 2و3) این مادۀ نمی‌گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

- در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (1) این ماده، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

- در مجازات محکومین مندرج فقره‌های (2و3) این ماده مدت سه سال.

- در مجازات محکومین به حبس بیش از ده الی بیست سال، مدت دو سال.

*عفو مجازات حبس قطعه*

*مادۀ پنجم:*

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف

(1 بر 2) حصۀ  مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

*حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف*

*ماد ششم:*

۱- محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393

- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع‌الطریقی).

- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزا.

۲- محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند:

- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

- محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی‌علیه رد گردیده باشد.

- محبوسین‌که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد و فساد اداری محکوم گردیده اند

مگر اینکه در جرم قتل، ورثه مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا

منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

•     محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

•     محجوزین و محبوسین‌که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره

معادل بیش از پنجاه هزار افغانی نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال به دست

آورده و یا وجه محکوم‌بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج

مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ چهارم این فرمان مستفید می‌گردند.

۳-  محجوزین ومحبوسین ذیل ازمزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی‌شوند:

•     محکومین جر ایم مندرج مواد (17، 20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

•     محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (1) قانون  اجراآت جزایی.

•     محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد (15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

4. محکومین‌که در سال جاری بعد از انفاذ این فرمان در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخریب‌کاری، فرار و اعتصابی‌که با عث اخلال نظم در محلات مذکور می‌گردد، با درنظر داشت احکام مادۀ (52) قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (923) سال 1386 ازمزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند.

*عفو جزای نقدی*

*مادۀ هفتم:*

محکومین‌که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می‌شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می‌گردند وعلاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی می‌باشند.

*قطعیت حکم*

*مادۀهشتم:*

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

*اقامۀ دعوای حق العبدی*

*مادۀ نهم:*

 تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌گردد.

*تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث*

*مادۀ دهم:*

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha