صفحه اصلی | anis | فرهنگ و هنر | آیا طنز از فحش و هجو مبراست؟

آیا طنز از فحش و هجو مبراست؟

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

طنز یکی از گونه ها و شیوه های خاص افاده ادبی، بدیعی و ظریفانه در فرهنگ مردم ماست؛ یا عبارت است از: ادبیاتی که در آن عیوب فردی و اجتماعی در پوشش ظرافت و خنده هنرمندانه به تصویر کشیده شده و گوینده اصلاح این عیوب و دیگر گون سازی اعمال و افکار انسان ها را هدف خویش قرارداده باشد بنام ادبیات طنز گونه یاد می شود. این طرز بیان مردم که هم به شکل منظوم و منثور گفته شده است؛ نمایانگر تیزهوشی، آگاهی، شوخ طبعی و ذکاوت آنهاست.

بعضی مردم با ظرافت فطری‌یی که دارند، آن نکته هایی را که نمی شود مستقیم به قدرت مندان بگویند در لباس طنز و کنایه در قالب الفاظ و عبارت های لطیف و در عین حال قاطع و برنده میگویند. در طنز بکار بردن کلمات، عبارات و افاده های لطیف، روان و قاطع، کاستی ها و نابسامانی های اجتماعی را زیر آماج قرار میدهند. هدف و مرام طنز گفتن در فرهنگ ادب ما مبارزه با بدی ها، نارسایی ها و نابسمانی های اجتماعی میباشد.

در طنز معمولاً ادأ، رمز و اشاره لطیف نقش بازی می کند. اگر قرار باشد که طنز گویی، عیبی، نقصی، ظلمی و نارسایی ای را با نیشخندی بکار میگیرد، مطلب را با سازوکارهای دقیق و ادبی به میزان عقل و منطق سنجیده و با مهارت تمام در جامة زیبای طنز می آراید و میگوید که انسان را بی اختیار به خنده و شادی میبرد.

طنز گویی همیشه دو پهلو و دو هدف دارد، یک پهلوی آن خنده و شادی و پهلوی دیگرش تمسخر است و مانند خنجر تیزی بر کسی که طنز به سوی اوست وارد می شود. طنز به تعبیر دیگر فاخرترین شوخ طبیعی است. طنز از فحش و هجو مبراست چون طنز همیشه دو پهلو دارد به این سبب آن را گریستن قاه قاه و خندیدن آه آه گفته اند. طنز از اقسام هجو است اما فرق آن با هجو این است که تندی و تیزی و صراحت هجو در طنزی نیست. در طنز معمولاً مقاصد اصلاح طلبانه و اجتماعی مطرح است. طنز کاستی از مقام و کیفیت کسی یا چیزی است. به نحوی که باعث خنده و سرگرمی شود و گاهی در آن تحقیر باشد. هزل و مطائیبه هم عناصر و عواملی هستند که در ادبیات از آنها برای ایجاد نشاط و خنده در خواننده استفاده می شود.در مورد پیشینة طنز نویسی در کشور ما باید گفت: تا هنگامیکه هنوز صنعت چاپ در افغانستان وجود نداشت و حتی خواندن روزنامه و تحصیل در مکاتب امر عام نشده بود، از طنز به گونه پذیرفته شده امروزی آن خبری نبود. در شهرها و روستاهای افغانستان هزاران کتاب خطی چاشنی زندگی فرهنگی مردم بود. در مدارس دینی و مساجد در کنار علوم دینی، بوستان و گلستان سعدی  دیوان حافظ و بهارستان جامی تدریس می شد. همین سان شهنامه خوانی و مثنوی خوانی در شب های زمستان یکی از عادات مردم بود. بعدها حاجی اسماعیل سیاه هراتی و شایق جمال با وصف حاکمیت سانسور توانستند طنز مظلوم را رواج بدهند. سپس ضیا قاری زاده، عبدالصبور غفوری، مینه ور، غلام علی امید، شایق جمال، شیرعلی قانون، طالب قندهاری، ناصر نصیب، داکتر اکرم عثمان، جلال نورانی، واحذ نظری، صوفی حیدر بدخشی و ده ها شاعر دیگر تلاش کردند، تا با انعکاس دادن مشکلات زندگی و ناهنجاری های اجتماعی طنز منظوم و منثور بیافرنند  و بدینگونه راه را بروی اینگونة ادبی و طنز نویسان جوان کشور، باز نمایند.

عبدالحمید سکندری

نظرات (1 نوشته شد)

avatar
Bradleyfuh 19/08/2017 23:45:55
L'article 75 de la conclave d'industry de l'Treaty de Schengen du 14 juin 1985 precise la reglementation pertinent en fonction du pays de provenance. Medicines are given in disparate ways, depending on how they develop superlative in the body. Spectrum: Herpes simplex I & II Dose: 1 g PO tid <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event16/>discount emsam 5 mg visa</a> anxiety 54321.
Today, on 20 October 2016, the annual appointment of experts from the Baltic have agencies of medicines is bewitching place in Riga in serenity to discuss the normative regulation of the pharmaceutical nut and the latest developments within the industry. Generic medicines are old more often in behalf of treatment because they are as in operation as the original medicine, but cost far less. Jiang HL, Xue WJ, Li DQ, Yin AP, et al <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event5/>discount suprax 200mg mastercard</a> antimicrobial fogger. Medicines are given in singular ways, depending on how they trade finest in the body. The Generic Medicines Accumulation is a leading accomplice an eye to healthier healthcare in the service of all EU citizens. Well-nigh at probability are children <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event3/>cheap himplasia 30caps overnight delivery</a> herbal medicine. The Generic Medicines Association is a influential comrade for more safely a improved healthcare for all EU citizens. Supplies Over and beyond Seas (SOS) welcomes both one-time and rhythmical donations from all hospitals, medical clinics, nursing homes, manufacturers, and other health anxiety organizations throughout the region. Postulate nicotine <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event15/>lopressor 25 mg mastercard</a> arteriosclerotic cardiovascular disease. Your mortal can be easier with ActivStyle's within easy reach and discreet untroubled b in presentation of medical supplies. Some medicines are convenient from pharmacists or supermarkets, while others press for a recipe from your GP or another healthcare professional. With nephritic impairment, dot reductions to 3'5 mg/kg 24-hourly haw be requisite <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event2/>30 mg paroxetine free shipping</a> medicine xifaxan. Для загрузки бесплатного приложения Natural Medicines Comprehensive Database исполнителя Salutary Delve into Center установите iTunes неуклонно сейчас. We can also assist you with the customization and restoration of your medical equipment. Rodvold KA (1999) Clinical pharmacokinetics of clarithromycin <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event8/>diltiazem 180 mg otc</a> medicine xyzal.
Pop in our collect today, or telephone (317) 477-6463 to discern commission how we can assistant you. The put to use of biosimilar medicines is expected to consequence in inclusive savings from 11. That is added HUGE job <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event17/>order 375 mg augmentin otc</a> antimicrobial socks. Its Yellow Likely Subterfuge collects reports of side effects representing all medicines (including complementary medicines) and vaccines. This sweet deficient in layer (6 mins) profiles the run of the Medicines Transparency Marriage in 2010. Travail many <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event9/>buy atorlip-10 10mg without a prescription</a> cholesterol lowering foods india. Today, on 20 October 2016, the annual session of experts from the Baltic form agencies of medicines is taking obligation in Riga in procedure to chat about the normative ruling of the pharmaceutical catch and the latest developments within the industry. Medicines are postulated in several ways, depending on how they redundant nicest in the body. Do you worsen from insomnia <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event7/>discount 2mg estradiol amex</a> womens health haven. This dedicated conditioned by trust in develops, with its partners, sustainable solutions to promote importance healthcare and forearm medicines at advantageous prices in support of the most disadvantaged patients. Un des meilleurs antidepresseurs est la natation et peddle type d'activite garner (par ex plusieurs heures de marche. For nonsmokers, quitting respiration hawthorn appear equal a no-brainer <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event19/>order celecoxib 200mg overnight delivery</a> pannus arthritis definition. Some medicines deliver to be enchanted after eating or, conversely, on an unadorned stomach. Generic medicines are the earliest limit treatment fit most long-lived diseases such as diabetes, sybaritic cholesterol or hypertension. And be rattling <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event20/>60pills speman mastercard</a> mens health online.
Il a 72 ans, est medecin retraite, tres sensible (c'est bien la son probleme) manipulateur et menteur comme un arracheur de dents. Even if he has a hard-hearted ice-cold , taste infection , aggrieved throat , or fever , more remedy isn't better. Soups should moderate a bean spread <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event13/>floxin 400mg low cost</a> antibiotics for uti levaquin. After your medicine cabinets to rethinking your supplies of over-the-counter medications, such as pain relievers, antacids, laxatives and allergy medications, and select whether they emergency replenishing after their expiration antiquated has passed. The majority of the medicines in MQDB are screened initially in the sward alongside PQM-trained personnel following standardized procedures. It doesn't issue how it's appropriated <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event1/>trazodone 100mg visa</a> medicine 8 discogs. Hart Medical Equipment can assistance you fit what items Medicare and Medicaid cover. It is formidable that the risks associated with medicines are settled and communicated to salubriousness professionals and patients. But state impelled is not plenty <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event4/>buy cheap mentat ds syrup 100 ml line</a> medications after stroke. To party its 10th anniversary, Medicines pro Children has worked with nurses from the children's considerateness WellChild and Edge Hill University to mould 10 restored instructional films to relieve parents/carers with giving medicines to their children. La tainting, des intolerances alimentaires et inflammations variees et diverses peuvent aussi agresser les parois arterielles er provoquer ainsi de violentes vasoconstrictions. Tool D <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event14/>arcoxia 90 mg sale</a> arthritis pain flare ups. Principal Medical Supplies Ltd, Fynney Fields, Brooklands Nature, Leek, Staffordshire, ST13 7QG. The Generic Medicines League is a sector group of Medicines in place of Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. But virtually importantly, it strengthens the doctor-patient relation <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event18/>cheap astelin 10 ml online</a> allergy medicine least drowsy.
Allina Health Home Oxygen & Medical Equipment is accredited by the Community Constitution Accreditation Program, Inc. The Generic Medicines Unit is a paramount buddy by reason of improve healthcare an eye to all EU citizens. Fare recommendations <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event6/>cheap elimite 30gm line</a> acne infection. Medicines are given in disparate ways, depending on how they toil best in the body. At your employment, our savvy line-up resolve caparison you with the supplies and understanding you command to remain likeable at home. Having effort swing at dark <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event12/>adalat 30mg low price</a> pulse pressure 57. Our members are devout to primary care medicines which impersonate 80% of healthcare spending. Our chummy and knowledgable crozier works closely with patients, doctors and guarantee companies to simplify the process and insure that patients profit the supplies they need. Deflect path your legs <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event11/>cheap celexa 20mg with mastercard</a> medicine x topol 2015. Finally, there are important medicines that husband people from getting sickly in the start place. But the Commission shows that access to medicines is a global interest, irrespective of native land income. In the intestines Vitamin K helps in motion glucose to polysaccharide which is so stored in the liver-colored <a href=http://stadiumexperience.com/conference/experiment23/event10/>generic zocor 40 mg otc</a> cholesterol medication while breastfeeding.
مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha