صفحه اصلی | anis | مقالات | نامه رسیده

نامه رسیده

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

به اداره محترم روزنامه ملی انیس قابل توجه : ریاست محترم عمومی دافغانستان بانک ( بانک مرکزی ) وریاست محترم پشتنی بانک

به استناد خبر مندرج در صفحه اول شما ره (184)یوم شنبه 21 عقرب سال 1333 هـ.ش نمبر مسلسل (37876) روزنامه ملی انیس ، در جلسه تاریخی 19 عقرب 1333 هـ.ش سهم داران پشتنی تجارتی  بانک ،  جناب جنت خان غروال که تا آنوقت در بست مدیریت یکی از شعب دافغانستان بانک ایفای وظیفه می نمودند به حیث معاون آن بانک مطابق ماده بیست و هفت اولین اساسنامه بانک مذکور عضو هیئت عامل  انتخاب شده بودند ولی در تحت فوتو های جناب مرحوم غروال که همین اکنون در دفتر مرکزی وسایر نمایندگی های پشتنی بانک نصب میباشند مرحومی منحیث موسس پشتنی تجارتی بانک معرفی گردیدهاند چون نظر به ساختار تشکیلاتی بانکها وشرکت های مشابه آن بانک ، یک شخص در عین وقت هم موسس وهم هیئت عامل چنین باننک یا شرکت بوده نمیتواند بدین ملحوظ غرض تحقیق ودریافت معلومات مکمل در مورد چگونگی تاسیس بانک فوق الذکر به روزنامه ها وجراید آنوقت (سال1333 هـ.ش) کشور ونیز سایر نشرات مربوط این دوره مراجعه وآنها را دقیقا تحت مطالعه قرار دادم .

به اساس خبر منتشره در شماره (10) یوم یکشنبه مورخه 23-اسد -1333هـ.ش نمبر مسلسل (7970) روزنامه اصلاح ، نخستین اقدام رسمی جهت تاسیس پشتنی تجارتی بانک ، پیشنهاد وزارت مالیه بود که متکی به آن طرح اساسنامه بانک مذکور در مجلس عالی وزرامورد غور وبحث قرار گرفت وبعداز تصویب کابینه ومنظوری بادشاه وقت ، پشتنی تجارتی بانک رسما پا به عرصه وجود گذاشت اولین اساسنامه بانک مذکور در شماره های 13- 16 تاریخ های 26 30 برج اسد سال 1333 هـ.ش روزنامه اصلاح نشر گردید و نظر به مواد (4و5) اساسنامه آن بانک ، سرمایه ابتدایی آن مبلغ 120 ملیون افغانی از جمله مبلغ 80 ملیون افغانی را اسهام موسسات دولتی ومختلط مانند دافغانستان بانک ، انحصارات دولتی ،دیبوی تعاونی خزینه تقاعد وبانک زراعتی ومبلغ 40 ملیون افغانی را اسهام تجارت وشرکت های خصوصی تشکیل میداد.

بعد از بررسی معلومات فوق الذکر ونیز مطالعه نخستین اساسنامه پشتنی تجارتی بانک وسایر اسناد مربوط به این دوره که غرض اطلاع عامه رسما نشر شده بود به این نتیجه رسیدم :

1-  اداره محترم پشتنی بانک ، که مرحوم جنت خان غروال را به حیث موسس بانک مذکور معرفی منمایند ، هیچ سند ، مآخذ یا مدرکی را که ثابت کننده این ادعای شان شده بتواند در نشرات مربوط آن بانک محترم یا سایر رسانه ها ارایه نکرده ودر مطبوعات آنوقت (سال 1333)هش نیز این ادعای شان تایید نشده است یعنی در هیچ شماره نشرات آنوقت اسم مرحوم جنت خان غروال به حیث موسس آن بانک ذکر نگردیده وکدام پیشنهاد انفرادی جناب غروال صاحب هم راجع به اهمیت وضرورت تاسیس بانک مذکور در نشرات فوق الذکر به مشاهده نرسیده .

اگر پشتنی تجارتی بانک به ابتکار وسرمایه شخصی مرحوم غروال صاحب به شکل بانک کاملا خصوصی ایجاد میشد در آنصورت اداره محترم حق داشتند مرحومی را موسس آن بانک بنامند در حالیکه واقعیت چنین نبوده و مطابق توضیحیکه در ادامه این نامه ارایه میگردد بانک مذکور غرض تحقق اهداف سیاست اقتصادی حکومت وقت منحیث یک بانک مختلط به سرمایه گذاری دولتی وخصوصی تاسیس گردیده بود .

2- اگر طرزالعمل ایجاد بانکها در افغانستان از عهد صدارت سردار محمد هاشم خان تا ختم دوره صدارت سردار محمد داود خان مطالعه گردد تاسیس هیچ بانک اعم از دولتی ، خصوصی یا مختلط بدون پیشنهاد وزارت سکتوری مربوطه بدون تصویب مجلس عالی وزرا ونیز در عدم صدور فرمان پادشاهی به هیچ صورتی امکان پذیر نبوده .

بنابراین تقدیم رسمی چنین پیشنهاد ی از جانب مرحوم جنت خان غروال به مجلس عالی وزرا ی وقت نسبت اینکه جناب شان عضو کابینه نبودند واز لحاظ موقف وظیفوی در سطح پایینتر از ریس حتی در بست مدیر یک شعبه دافغانستان بانک قرار داشتند ونیز از نظر سلسله مراتب اداری بالاتر از صلاحیت های وظیفوی آن وقت محترم غروال صاحب بود .

3- جناب جنت خان غروال که در وقت تاسیس پشتنی تجارتی بانک ونیز طی مدت سه ماه بعد از تاریخ تاسیس بانک مذکور به حیث مدیر در یکی از شعب دافغانستان بانک ایفای وظیفه مینمودند واز نگاه وظیفوی رسما نمی توانستند هیچ نقشی در تاسیس وبنیان گذاری پشتنی تجارتی بانک داشته باشند به تاریخ 19 عقرب 1333به اثر تصویب جلسه سهم داران بانک مذکور غرض شروع فعالیت های اجرایوی آن به حیث معاون بانک (عضو هیت عامل ) انتخاب شدند چنانچه وظایف وصلاحیت های هیئت عامل نیز که از ماده (27-34) اولین اساسنامه آن بانک مشخص گردیده تنظیم امور اجرایوی بانک مذکور بوده صلاحیت تاسیس ، انحلال ،ادغام یا ابقای بانک به هیئت عامل تفویض نگردیده بود . که روی این دلیل بازهم جناب غروال صاحب موسس بانک فوق الذکر شمرده  شده نمی تواند .

4- جناب مرحوم عبالملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالیه وکفیل وزارت اقتصاد وقت که بانی سیاست (اکنومی دریژه ) اقتصاد رهبری شده به شکل مختلط ( اشتراک سکتورهای دولتی وخصوصی ) در چوکات پلان های عمومی اقتصادی در افغانستان بوده وپیروی از این سیاست را با در نظر داشت تجارت سایر ممالک اعم از پیشرفته وروبه انکشاف بهترین راه برای رشد سریع ونیل به استقلال اقتصادی کشور می دانستند در راس کمیسیونی مرکب از متخصصین با تجربه وشخصیت های دانشمند واهل خبره به ترتیب وتسوید نخستین پلان پنجساله اقتصادی افغانستان همت گماشتند .

به منظور تحقق بهتر وسریعتر اهداف پلان اقتصادی کشور خاصتا در بخش تجارت ، مبرمیت وضرورت ایجاد پشتنی تجارتی بانک محسوس گردیده ولازم دیده شد که قبل از تکمیل مراحل قانونی وتطبیق عملی پلان اقتصادی مملکت بانک متذکره شروع به فعالیت نماید تا همزمان به آغاز پلان نقش خود را در تعمیل موفقانه آن ایفا نموده بتواند .

چنانچه وظایف خاص ومسر کاری آن بانک در طول مدت تطبیق پلان مذکور در صفحات (283-و284)نخستین پلان پنج ساله اقتصادی افغانستان تعیین ومشخص گردیده بود بنا وزیر مالیه با مقامات ذیصلاح بانکها وموسساتی که اسمای شان در فوق ذکر گردید ومطابق اساسنامه ها واسناد تقنینی مربوط آنها وزیر مالیه عضو مجمع عمومی سهمداران بعضی از موسسات مذکور یا در تعدادی عضو دایمی شورای عالی ویا بعضی از آنها مستقیما تحت اثر وزارت مالیه قرار داشت مجلسی ترتیب ودر عین وقت تعدادی از تجار وشرکت های خصوصی نیز به این مجلس دعوت گردیده و مو ضوع تاسیس بانک فوق الذکر با اهداف ونقش آن در تطبیق موفقانه پلان اقتصادی افغانستان ونیز تسهیلات جدیدی را که بانک مذکور در عرصه انکشاف تجارت به میان آورده میتوانست ، خصوصا نجات تاجران افغانی را از ورشکست وپرداخت تکتانه های کمر شکن (20- 30 ) فیصد با آنها توضیح نموده وخواهان سهامت آنها در این بانک جدید گردیدند که بعد از توافق سهمداران مذکور وتدارک سرمایه ابتدایی مورد نیاز بانک مسوده اساسنامه آن نیز توسط سهمداران متذکره ملاحظه وتایید گردید . چون اداره وتنظیم امور بانکی کشور در سطح حکومت جزء صلاحیت های وظیفوی وزیر مالیه وقت بود ، لذا موضوع تاسیس پشتنی تجارتی بانک  تو ام با طرح اساسنامه آن توسط وزارت مالیه در مجلس طرف قناعت وتصویب کابینه قرار گرفته وبا صدور فرمان پادشاهی دایر به منظوری پیشنهاد وزارت مالیه ، بانک مذکور رسما تاسیس گردید .

چنانچه در بیانیه رسمی وزیر مالیه به مناسبت (37) مین سالگرد استرداد استقلال کشور که به وقت شام مورخ 8 سنبله 1333 هش از طریق امواج رادیو کابل پخش گرید وهمچنان مقاله مرحوم عبدالرحیم زی در مورد اجراآت ودستآورهای دوره کارشان در وزارت مالیه واقتصاد ملی که در شماره (55) سال سوم جریده ثروت وزارت مالیه به تاریخ (17حوت 1335) هش نشر شده بود تاسیس پشتنی تجارتی بانک در جمله اجراآت دور تصدی ایشان به مقام وزارت مالیه ذکر گریده که در آن زمان وحتی بعد از برکناری جناب عبدالرحیم زی  هیچ کس به شمول جناب غروال صاحب آنرا رد نکرده است .در حالیکه خدمات فراموش ناشدنی وزحمات شباروزی جناب مرحوم جنت خان غروال در اداره وتنظیم امور اجرایوی پشتنی تجارتی بانک که از تاریخ 19 عقرب 1333 هـ.ش یعنی مدت سه ماه بعد از تاسیس آن بانک الی اواسط سال 1352 هـ.ش ابتدا به حیث معاون وسپس رئیس هیئت عامل بانک مذکور امور محوله را با کمال دیانت امانتداری و وظیفه شناسی انجام داده اند ، قابل هر نوع ستایش وتقدیر دانسته می شود از دربار ایزد متعال برای مرحومی وسایر همکاران محترم شان اجر عظیم مسئلت می نماییم ولی روی دلایلیکه در فوق ذکر شده جناب شانرا نمی توان به حیث موسس وبنیانگذار پشتنی تجارتی بانک نامید .

به ریاست محترم عمومی دافغانستان بانک (بانک مرکزی ) که در راس آن جناب خلیل  صدیق شخصیت مجرب وسابقه دار امور بانکی کشور قرار دارند و همچنان بر ریاست محترم پشتنی بانک احترامانه پیشنهاد مینمایم تا به اساس دلایل که فوقا به عرض رسانیده شد جناب مرحوم عبدالملک خان عبالرحیم زی وزیر مالیه وکفیل وزارت اقتصاد ملی آنوقت به حیث موسس وبنیانگذار پشتنی تجارتی بانک وجناب مرحوم جنت خان غروال را به حیث نخستین رئیس هیت عامل ونخستین اساس گذار امور اجرایوی آن بانک معرفی بدارند تا حقایق تاریخی تحریف نگردد وحق خدمت هیچ شخصیتی ضایع نشود یعنی حق به حقدار برسد . واگر دلایل فوق بازهم طرف قناعت شان نباشد ، به کمال نهایت احترام خواهشمندم تا در همین مورد به اسناد آرشیف های شورای وزیران ، وزارت مالیه ، دافغانستان بانک وپشتنی بانک مراجعه فرمایند وحقیقت موضوع را طور مستند در یابند و در نهایت پیشنهاد اخیرم به آن مقامات محترم این است ، به مسولین مربوط هدایت فرمایند که در موقع نشر واشاعه مسایل تاریخی به ثقه ومستند بودن آن توجه مزید مبذول داشته نخست از همه سوابق موضوع رابا استفاده از آرشیف ها و سایر منابع که به دسترس شان قرارا دارد ، دقیقا مطالعه نمایند ویا در زمینه از دانشمندان واهل خبره ونیز مامورین مجرب وسابقه دار آن اداره استمداد جویند تا مطالعین گرام وخاصتا هموطنان عزیزما از حقایق موضوعات تاریخی کشور شان آگاهی دقیق حاصل نموده بتوانند . 

با عرض حرمت

شاه همایون " احمد زی "

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha