صفحه اصلی | anis | مقالات | شناخت فلكلورافغانستان دركشورهای ديگر

شناخت فلكلورافغانستان دركشورهای ديگر

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

باري درنبشته يي گفتم: افغانستان غني ترين كشور ازلحاظ داشته هاي فكلوريك است وثبت وحفظ ونگهداشت اين ثروت وارزش وجيبۀ تاخير ناپذيرملي. همه كشورهاي جهان اين بعد معنوي خويش را پاس داشته وضبط وثبت آنرا دربرابرموج نوگرايي ،رسالت خويش دانسته اند. درافغانستان ازسال ۱۳۵۲ به اينسو فقط يك مجله به نشر فلكلور اختصاص داشته است كتابهاي هم درمعرفي امثال ودوبيتي ها وافسانه هانشرگرديده كه نهايت محدود است. امادانشمندان كشورهاي ديگر به اين مهم حتي دركشورمانيز توجه داشته اند. دانشمندان انگليسي ،فرانسوي ، روسي ،ازبك وتاجيك ،روي فلكلور افغانستان كارهاي نموده اندوبرخي ازاين دانشمندان حتي خود را وقف فلكلور افغانستان نموده اند. ازآنجمله است پروفيسوردكتور روشن رحماني استاددانشگاه ملي تاجكستان ، روشن رحماني دانشمندتاجيك درمورد فلكلور افغانستان تاحالا آثارزيادي رابه چاپ رسانيده است برخي ازين آثار را به شناسايي مي آوریم تامحركي باشد نويسندگان افغان رادرحركت به اين راه.

روشن رحماني استاد دانشگاهي دولتي ملي تاجكستان ،دانشكده فيلولوجي تاجيك، ديپارتمنت نظري به ادبيات نوين فارسي ،تاجيكي است

رحمانی دكتورای خود را در ادبيات شرق در۱۹۸۹ دردانشگاه دولتي مسكو بنام لوموتوسف دفاع نمود.

فوق دكتوراي خودرا در۱۹۸۸در رشته فلكلورشناسي درپژوهشگاه زبان وادبيات رودكي دفاع کرد.

روشن رحمانی ازمارچ ۱۹۸۱ تا ۲۱ اگست ۱۹۸۸ درافغانستان ترجمان بود ،درس ادبيات شفاهي رادر دانشگاه كابل جاري ساخت وبه گروه هاي دري، پشتو،ازبكي سه سال درس داد. باسفارش رحماني دانشجويان پوهنتون كابل بيشتراز ۱۰۰ دفترده  هزار صفحه موادفلكلوري گردآوري شده كه در بايگاني محقق وجود دارد. قريب ۴۰ كست نمونه هاي گوناگون فلكلور دري زبانان افغانستان رادردست دارد.

.               از تاريخ خدمت درافغانستان تاحال پيوسته در رابطه به فلكلور افغانستان كتاب ومقاله نشرمي نمايد. ازآن شمار است اين آثار:

 نمونه هاي فلكلور دري زبانان افغانستان (درسه جلد)

۱: جلداول :افسانه هاي دري پوهنتون كابل ۱۳۶۳ ، ۳۳۵صفحه.

۲: جلددوم: دوبيتي ورباعيات پوهنتون كابل ۲۶۹ صفحه = ۱۳۶۴

۳:جلد سوم : سخن بزرگان چشم عقل است (ضرب المثل ها ) = ۱۳۶۴

۴: آموزش فلكلوردري زبانان افغانستان درتاجكستان پوهنتون كابل ۱۳۶۳

۵: ادبيات عاميانۀ افغانستان معاصر (نظم شفاهي صاحب مولف دري ) ، جلد۱، مسكو، ۱۷۰ صفحه ،به زبان روسي.

 ۶: جلد دوم متن وترجمۀ آن ۱۹۹۴ مسكو، به روسي وفارسي.

 ۷: افسانه هاي دري ،تهران انتشارات سروش ۱۳۷۴ (۶۲۲ صفحه نشردوم ۱۳۷۷)

 مقالات :هومنیزم درافسانه هاي دري زبانان افغانستان وفشردۀمقالات كنفرانس دانشگاه كابل، ۱۹۸۲ به روسي ودري.

8: انواع افسانه هاي دري زبانان افغانستان ،كنفرانس سوم دانشگاه كابل ۱۹۸۴ ،ص ۵۳، ۵۴.

 9: لطيفه همچون ژانر فلكلوري چهارمين كنفرانس دانشگاه كابل، به انگليسي وفارسي ۱۹۸۴،ص ۸۳، ۸۴.

10: سيماي زن فداكار درداستان بيژن ومنيژه، مجلۀ زنان افغانستان كابل ۱۳۶۳،شمارۀ ۸ صفحه ۱۴، ۱۵، و ۴۴ ،۴۵شمارۀ ۹ ،صفحه ۱۷- ۱۹ وصفحۀ ۴۷درمجله علوم اجتماعي

11: شاعران محلي وضرورت ثبت وبررسي آثارآنها سيمرغ تهران ۱۳۶۹ شماره ۸-۹  صفحۀ ۴۶- ۴۹.

12: همكاري عالمان مجلۀ آكيتاتور(تبليغ كننده تبليغي ) ۱۹۸۸شماره ۸ ص۵۰- ۵۱.

۷: راجع به آموزش خصوصيات نظم شفاهي صاحب مؤلف دري ،زبانان افغانستان معاصر،مجلۀ وبستنيك (خبرمژده) دانشگاه دوستي مسكو ) بخش خاورشناسي ۱۹۸۹ شمارۀ ۳ ص۴۶- ۵۰.

۸: گل بشگفت ،بادام بشكن ، افسانه ،مجلۀ مردم گياه ۱۹۹۳ش ص
 ۶۰ - ۶۷ .

۹: دستش راكه به دريا اتك  شست آچار بالاي سرش ميديد،مردم گياه ۱۹۹۳ – شماره ۲ – صفحه ۹۶ .

۱۰: شاعرسمنبو،مجلۀ فيروزه ،۱۹۹۳ ،شمارۀ  ۱صفحه ۹.

 ۱۱: ادبيات شفاهي افغانستان(افسانه هاي دري)،مجلۀ سيمرغ.۱۳۷۳
سال اول شماره اول ص ۲۰۹ – ۲۳۷ تهران.

۱۲: كتاب ما، افسانه هاي دري  گفتگو بادكتورروشن رحماني محقق وپژوهشگرسال ۱۸، ص ۵۲، ۵۵ تاجيك مجلۀ سروش ۱۳۷۵

۱۳: قاسم جان (افسانه)، مجلۀ مردم گياه، ۱۹۹۵ – ۹۶ شماره ۱ – ۲ صفحه ۱۳۴-  ۱۴۰.

 ۱۴: اشارتي چند راجع به پژوهش مشترك فلكلور همزبانان ،دركتاب مسله هاي فلكلور كشورهاي فارسي زبان (مجموعۀ مقالات) ،كتاب اول دوشنبه ۱۹۸۸ ص ۱۵۹ – ۱۷۳.

 ۱۵: گلهاي سمنبو،درمجلۀ آسيا وافريقا امروز ۱۹۹۰ شمارۀ ۲ صفحه ۹۴  - ۹۶ به زبان هاي انگليسي ،فرانسوي ، پرتگالي، عربي وروسي دري.

 ۱۶:سرودهاي فلكلوري افغانستان ،مجلۀ آسيا وافريقاامروز۱۹۹۱، شماره ۲،صفحه۲ ، به زبان هاي  انگليسي فرانسوي، پرتگالي ،عربي وروسي.

 ۱۷: زبان واسلوب افسانه هاي مردم فارسي زبان (درمثال افسانه هاي تاجكستان ،افغانستان ، وايران ) دركتاب فارسي زبان علم است دوشنبه ۱۹۹۴ ، به زبان انگليسي ص ۲۲.)

 ۱8: درروزنامه هاي انيس، هيواد ،مجلۀ ژوندون، مقاله هاي گوناگون نشرنموده است.

دکتور شمس الحق آریانفر

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha