صفحه اصلی | anis | مقالات | كشورما باهمكاري متخصصين انرژي توليدي ارزان تري به دست خواهدآورد

كشورما باهمكاري متخصصين انرژي توليدي ارزان تري به دست خواهدآورد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

رهبران کشوردرهرزمان، با درك حسن همجواری ورعایت حقوق همسایه گان تعادل را درروابط دوستانه باتمام آنان حفظ نموده ارتباط دوستانه را باهريك آنان درهرزمان به نحوي ازانحا محفوظ ومحكم داشته اند. بدين ترتيب علایق دیرینه وتاریخی هركدام آنان را همانند رگ هاي تنيده درقلب آسيا بايكديگر وصل نموده است.

 برگهای کهن تاریخ گواه اين حقيقت است كه ازقرنها به این سو كاروانهاي تجارتي ازکشورپهناور چین باطي طريق كردن هزاران كيلومترراه سفر به بامیان نقطه مركزي كشورما امتعة خودرا وارد بازارتجارتي نموده ومايحتاج مردم خودرا به بازارهاي  كشورخودمي رسانيدند.  كاروانهاي تجارتي  ، ادویه واحجار قیمتی را بايكديگرموردمعامله قرار می دادند. روابط تجارتی ودیپلوماتیک این دوکشور سالها و قرنها همیش دوستانه وعاری از هرنوع تنش ومنازعه بوده است. به خصوص طی بيشتراز شصت سال اخیر روابط دیپلوماتیک میان مردم چین وافغانستان یک بخشی ازروابط دیرینه وبسیارکهن میان مردم دوکشور می باشد كه حد اقل پیشينه دوهزارساله دارد. اكنون نيزرهبران  دوکشور تلاش می نمایند این حسن همجواری تحكيم بيشترپيدانموده وسیاست دوکشور درقبال يكديگرهمیشه دوستانه باشد. خواهان آن اند که مردم هردوکشور درفضای صلح وثبات زندگی کنند. بنابرين بااحیای نقش مجدد، افغانستان به حیث چهارراه تجارتی و واقعی ومسیر مطمئن انتقال کالاها وانرژی درمنطقه اعتبار بزرگ منطقوی راکسب خواهدکرد. بايديادآورشدكه بدون تأمین امنیت رسیدن به این اهداف ناممکن خواهدبود. بناءً ازنگاه اصول همگرایی وهمزیستی، نقش کشور چین رادرتأمين امنيت درمنطقه، نمی توان نادیده انگاشت. باتاثیرگذاری نقش چین بالای کشورهای همسایه واحساس نیازامنیت منطقوی درحالت کنونی اين اميدواري وجودداردكه كشورهاي همجوار به نحوي ازانحا درتحكيم امنيت درسراسرمنطقه دست آستين برزنندوازسودبيشتر درساحة امنيت برخوردارگردند.  به هرحال کشور چین به خصوص طی يك ونيم دهة گذشته باحفظ سلوک، حسن همجواری وکمک های اقتصادی به کشور ما صداقت خودرا بیشتر ازگذشته به اثبات رسانیده است. این نشان دهنده اهمیت ویژه یی مناسبات دوستانه وعمیق است که بامردم كشورما دارند. فزونتراز شصت سال روابط نیک دیپلوماتیک باجمهوری مردم چین ، بخشی ازرابطه وپیوند ناگسستنی کهن این دوملت است که پیشینه تاریخی درازمدت رامي سازد. روابط فرهنگی ، دیپلوماتیکی وبازرگانی مردم هردوکشور باعث تقویت وقوام مدنیت های بزرگ بشری دراین ساحه ومنطقه گردیداست. امید واریم این روابط حسن همجواری سالیان درازي باقي مانده وهمزيستي مسالمت آميزرا درآينده هاي لايتناهي همراه باشد.

درين اواخر رئیس مرکز ساخت ترانسفرمر های پرقدرت چین در سفر رسمی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در چین گفته است که افغانستان در یک شرایط خاص جغرافیایی قرار دارد و فرصت استفاده از تولیدات برق آفتابی، بادی و حرارتی را دارا می باشد. بنا بر این افغانستان می تواند با استفاده از این موقعیت جغرافیایی اش ارزان ترین برق را برای رفع نیازمندی هایش داشته باشد. سروردانش معاون دوم رئیس جمهوركشور ازمركزساخت ترانسفرمرهاي پرقدرت كشور چين كه درايالت سين كيانگ موقعيت داردبازديد نمود و از نزديك  درجريان كار اين شركت وكاربردهاي محصولات آن به خصوص درطرح هاي برق رساني قرارگرفت.اين شركت داراي توليد تجهيزات پيشرفته برق حرارتي ،بادي وآفتابي وهم چنين توليد كنندة ترانسفرمرهاي قدرتمند است كه قادر است همزمان به چندين كشور برق را انتقال دهد.اين شركت ازمهم ترين شركت هايي است كه درپروژه هاي چون كاسايكهزار وديگر پروژه هاي برق رساني درآسياي ميانه وآسياي جنوبي نقش وسهم عمده خواهد داشت.آنان اعلام آمادگي كردند كه حاضراند درتوليد انرژي درافغانستان سهم بگيرند. اكنون نيز درپروژه هاي مختلف حضور فعال دارند وخواهان فعاليت بيشتر دراين بخش هستند. آقای دانش گفته است که «حکومت وحدت ملی حاضراست تاحضورشركت هاي چيني در زمینه تولید برق درافغانستان را  فراهم كند.»

اين درحاليست كه اكنون كشورما  بيشترين انرژي موردضرورت مردم خود راازكشورهاي همسايه باپرداخت قيمت گزاف دالري متقبل مي گردد. ولي درزماني كه مردم به انرژي برق اشد ضرورت دارند، نسبت قطع برق ازاين انرژي استفاده خوب كرده نمي توانند. چنان كه درين شب روز ديده مي شود، نه ازطرف شب انرژي برق كافي درمحل مسكوني ودفاتردولتي  مهيا ست ونه ازطرف روز. باآنكه كشورما ازنظر منابع آبي فراوان، بادهاي وزان وآفتاب سوزان درسطح كشورهاي منطقه بينظيراست. اماازفقر انرژي نيزدرميان كشورهاي همجوارنظيرندارد. اكنون كه كشورچين درتوليدانرژي ازگونه هاي مختلف سهم مي گيرد،بايد درين قسمت تلاش نمودتاتوليدانرژي درداخل كشوربلند رفته دست ما ازدامان كشورهاي همجواركوتاه  گردد. ازجانب ديگر ازفرار اسعار از كشور ما جلوگيري به عمل آيد.

ن- فروتن

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha