روزنامه هیواد

فواید شیر مادر

۱- اولوىت مغذى : شىرمادر دارنده تمامى مواد مغذى مى باشد که براى نشونموى وانکشاف نوزاد بسىار ضرورى مى باشد. ضمناً هضم وجذب شىرمادر بسىار آسان وساده است نسبت به شىرهاى پودرى .
ادامه مطلب ...