روزنامه هیواد

د شهیدانو د وارثانو د ثبتولو لپاره د واحد الکترونیکی سیستم رامنځته کولو هڅې

د شهيدانو او معلولينو په چارو کې د دولت وزارت او د ملي دفاع، کورنيو چارو او ماليې وزارتونو؛ د شهيدانو د وارثانو د ثبتولو لپاره د واحد الکترونيکي سيستم د پلي کېدو د طرزالعمل تفاهم ليک،…
ادامه مطلب ...

کرنه او اقتصادی پىاوړتىا

د هېواد په سهىل لوېدىځ کې پروت تارىخي لوى کندهار د نږدې اته څلوېښت زره کيلو متره مربع زراعتي مځکې او پراخو سپېرو دښتو په لرلو د مرکز په ګډون د دامان، شاولي کوټ، مىوند، غورک، ارغنداب،…
ادامه مطلب ...

انواع فتق ىا چوره Hernia) )

تعرىف : فتق ىا چوره عبارت از خارج شدن قسمتى وىا ىکى از احشا ى بطنى  ( امعا ، ثرب ، مغز ، رىه ، عضله ) از ىک مجراى غىر طبيعى وىا طبيعى توسط ىک جوف احاطه شده ، بنام فتق ىاد مىگردد که…
ادامه مطلب ...