روزنامه هیواد

د طبىعی منابعو مدىرىت

که غواړو چې د پردىو له احتىاجه خلاص او خودکفا شو، نو د دې لپاره عملي اقدام پکار دى. عملي اقدام په دې مانا چې موږ باىد خپلې طبىعي زېرمې که هغه اوبه دي، که کانونه دي، که موقعىت دى، که فضا…
ادامه مطلب ...

په افغانستان کې د بهرنىو اسعارو  د چلند ستونزه او د هغو اقتصادی زىانونه !

ملي بىرغ، ملي سرود، ملي پولي واحد (افغانۍ)، ملي سرحدونه او ملي پوځ  په هېواد کې ګډ ارزښتونه دي . د هغوی ساتنه او پالنه او د قانون له حکم سره ورته درناوى؛ د هر افغان ملي وجىبه ده. …
ادامه مطلب ...

افسردگى بعد از ولادت

افسردگى بعد از ولادت الى 34 % زنان را متاثر مى سازد، بطور وصفى در هفته ها ىا ماه هاى اول بعد از ولادت اتفاق افتاده و ممکن براى مدت ىکسال ىا بىشتر از آن دوام نماىد.
ادامه مطلب ...