روزنامه هیواد
مرور رده

د چاپېریال ساتنه

مقابله با آسىب‌هاى تغىىر اقلىم،هم‌آهنگى بىش‌تر مى‌طلبد

جلسه‌ى هىئت رهبرى پروژه‌هاى (( حماىت از سازگارى با تغىىر اقلىم)) و ((کاهش‌دهى خطرات ناشى از تغىىر اقلىم)) در ولاىت هرات با حضور نصىراحمد درانى، وزىر زراعت، آبىارى و مالدارى، شاه‌زمان مىوندى رىىس اداره‌ ء ملى حفاظت از محىط زىست، شرىکان داخلى و بىن‌المللى اىن دو پروژه، از جمله‌ى ناپلىون نابلىو معاون ارشد انکشافى دفتر انکشافى ملل متحد برگزار شد.
ادامه مطلب ...