روزنامه هیواد

۶ جدى سال ۱۳۵۸ اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد شوروى وقت

۶جدى سال ۱۳۵۸ خورشیدى مصادف با تجاوز نظامى ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروى وقت برافغانستان میباشد، که باساز و برګ عظیم جنګى کشور ما را اشغال نمودند. این روز وشام سیاه اشغال افغانستان توسط قشون سرخ ومتجاوز اتحاد شوروى وقت درحقیقت آغاز دومین خیزش ملى و قیام هاى عمومى وشروع نبرد هاى خونین و حماسه آفرین مردم باعزت وباشهامت افغانستان علیه اشغالګران اتحاد شوروى وقت بود. این تجاوز مصادف با اوج ګیرى جنګ سرد در سطوح جهانى میان دوبلاک ودو قدرت بزرګ شرق  و غرب بود، سر آغاز بدبختى ها ، تداوم جنګ هاى بیرونى پنهانى و آشکار ،از  بین بردن دارایى هاى عامه ، سوختاندن مکاتب ، کشتار استادان توسط نوکران آنان وده ها نوع مصیبت دیګر براى مردم افغانستان ګردید که پیامدهاى ناګوار آن تا اکنون بر  پیکر ناتوان و زخمى کشور و مردم ما مشاهده شده و هنوز هم بیداد مى کند وبه عنوان مرض سرطانى روح و روان مردم ما را  مى آزارد. یک دهه جنګ درګیرى و خون ریزى و اشغال نظامى افغانستان براى سردمداران قصر کر ملین ، ملت دولت کمونیستى اتحاد شوروى وقت چه از نظر سیاسى و چه از نظر اقتصادى و اجتماعى فوق العاده مصیبت بارو نهایت مرګبار بود. محترم محمد اسحاق فیضى آګاه امور سیاسى در مورد ششم جدى چنین ګفت: ششم جدى سال ۱۳۵۸ خورشیدى مصادف باتجاوز نظامى قشون سرخ اتحاد شورى وقت برحریم کشور ما بودکه باسقوط دادن حکومت حفیظ الله امین و آوردن ببرک کارمل بر اریکه قدرت ، رژیم کمونیستى را درافغانستان حمایت کردند. به مفهوم دیګر ششم جدى فقط یک پاد شاه ګردشى ساده نبود، بلکه آغاز ګر رویدادى ګردید که پیامد هاى خونبار وفاجعه بار آن تا هنوز ادامه دارد . در طى اشغال نظامى ده ساله نیرو هاى اتحاد جماهیر شوروى وقت در کشور ما بیش از پنجاه هزار تن شان معلول ګردیدند همچنان منجر به شهادت و معلولیت بیش از یک میلیون تن مرد، زن ، پیرو کودک افغان ګردید و همچنان باعث مهاجرت در حدود هشت میلیون شهروند افغان به  کشور هاى پاکستان ، ایران وسایر کشور هاى جهان  ګردید وبه زیر بناى حیاتى اقتصادى و به پیکر هاى اجتماعى و فرهنګى افغانستان ضربه واردکرد.
وی افزود: پس از اشغال نظامى ارتش سرخ درکشور ما علیه آن ها قیام هاى مردمى در هرګوشه یى از کشور ما اوج ګرفت. اما در این دوره ده ساله اشغال افغانستان توسط نیروهاى اتحاد شوروى وقت نکته هاى ویژه یى وجود داشت وآن این بود که حس استقلال طلبى افغانها که در برابر حضور نیرو هاى نظامى شوروى مى جنګیدند فوق العاده بود. جامعه جهانى نیز به این قیام ومبارزه مردم بادیده احترام نګریست و مردم افغانستان با مقاومت وایثار ګرى هاى شان نه تنها کشور خود را آزاد ساختند ، بلکه جهانیان را هم از شر سیطره کمونیزم نجات دادند واین حقیقت را هیچ کشور و  دولتى نمى تواند کتمان کند. امروز که جامعه جهانى از مساعدت نسبت به مردم افغانستان سخن مى زنند.نباید این مساعدت ها را خیرات به مردم ما تلقى کنند. به باور ما این حق مسلم مردم افغانستان به ګردن جامعه جهانى است و آنها مکلفیت دارند که از مردم ما درچنین حالت دستګیرى و حمایت نمایند. بعد از جنګ سرد رقابت شدید میان شرق و غرب درجهان ادامه داشت و غربى ها را هیولاى کمونیزم تهدید مى کرد. مردم افغانستان بودند که با جان بازى هاى شان خطر کمونیزم را از جهان غرب دور ساخت .

وى دراخیر اظهار داشت : سر انجام ارتش سرخ اتحاد شوروى وقت تضعیف ګردیده و به تاریخ ۲۶ دلو سال ۱۳۶۷ با شکست مواجه شد. وبراى همیشه از  کشور ما رخت سفر بستند . ولى با درد و اندوه که پس از آن هم افغانستان در جنګ هاى داخلى فرورفته و پیامدهاى دوامدارى را شاهد بوده است. از این واقعیت نباید انکار کرد که بعد از فرو پاشى حکومت داکتر نجیب الله متاسفانه جنګ درګیرى و خون ریزى درکشور ما ادامه یافت و افغانستان از این مصیبت نجات نیافت. برعکس رهبران تنظیم هاى جهادى درګیر رقابت هاى ذات البینى ، درګیرى و مخاصمت هاى میان تنظیمى شده و سخت تشنه قدرت سیاسى و رسیدن بر اریکه قدرت دولتى بودند. که  متکى به این اصل اساسى نتوانستند نظم و نسق امور اجتماعى و امور اقتدار دولتى و حکومتدارى را درک و حفظ کنند که اینګونه وضعیت سبب سقوط حکومت مجاهدین شد.وباعث شد که استخبارات مغرض و نیروهاى مداخله ګر منطقه و جهان طالبان را در افغانستان به اریکه قدرت رسانیدند و کشور ما در سال ۱۳۷۵ به لانه اصلى افراط ګرایى و هراس افګنى طالبان مبدل ګردید که این ګروه با اتخاذ مواضع سر سختانه ، چرخش عقب ګرایانه را بر جامعه افغانى مسلط ساختند. بروز حوادث ناګوار یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادى در ایالات متحده امریکا منجربه لشکر کشى نیرو هاى ائتلاف به رهبرى امریکا به افغانستان ګردید.

در اثر حملات هوایى امریکا رژیم طالبان درافغانستان سقوط کرد، اداره موقت بوجودآمد ویک بار دیګر زمینه براى رشد و توسعه اقتصادى ، بازسازى و نوسازى در افغانستان مهیا شد و جامعه جهانى به خاطر باز سازى و رشد اقتصادى افغانستان در نشست ها وکنفرانس هاى متعددى میلیارد ها دالر کمک را اعلام نمودند و روند باز سازى اندک اندک در ګوشه و کنار کشور هر چند بطى آغاز ګردید.

سر انجام کار بجاىى کشید که بار دیګر افغانستان مورد هجوم طالبان ، داعشیان وافراط ګرایان قرار ګرفت که حوادث سال هاى ګذشته در شمال و جنوب و شرق کشور دال بر این مدعاست. خوشبختانه باردیګر این دسایس دشمنان داخلى و خارجى از طرف نیروهاى دفاعى و امنیتى افغانستان خنثى ګردید وجواب دندان شکنى براى طالبان داعش و تروریستان داده شد. بدون شک کشتار ها و کشمکش هاى موجود در کشور ما از لشکر کشى قشون سرخ اتحاد شوروى وقت در ششم جدى سال ۱۳۵۸ خورشیدى درکشور ما سر چشمه میګیرد که سرانجام خودشان راهم تباه کردند و مردم ماراهم به خاک و خون کشانیدند . هرکشور و مردمى که ثمره تلخ تجاوز. ، اشغال و جنګ را مى چشند، بادستیابى به موفقیت و پیروزى ، روز غلبه بر دشمن را یک روز تاریخى عنوان مى کنند. شجاعت و ایثار ګرى قهرمانان  دفاع از حریم کشور را در خاطره ها زنده نګهمیدارند و تجاوز و اشغال را نکوهش مى کنند.   میر مسجدى عزیزى !!!

ممکن است شما دوست داشته باشید