روزنامه هیواد

کمیسیون مسستقل انتخابات باید در شمارش آرا بسیار دقیق عمل کند

انتخابات ولسى جرگه به تارىخ ۲۸ و ۲۹ مىزان درسراسر کشور برگزار گردىد، با وجود تهدىد هاى امنىتى و حملات انتحارى که دربعضى نقاط کشور رخ داد، شهروندان کشور ما روحىه خود را ازدست نداده وبا شور و شوق به پاى صندوق هاى راى رفتند و به کاندىدان مورد نظر خود درصندوق ها راى رىختند . نىروهاى امنىتى ما که در روز انتخابات امنىت مردم را گرفته بودند وظىفه اىمانى و وجدانى خودرا انجام دادند. در مورد اىنکه ىک تعداد ازحلقات ومخالفان مسلح دولت مىخواستند ازطرىق به راه انداختن حملات انتحارى انتخابات پارلمانى را تحرىم کنند، اما خوشبختانه با حضور گسترده مردم و همکارى نىروهاى امنىتى کشور انتخابات برگزار شد. دراىن زمىنه خبرنگار روزنامه هىواد نظر چند تن ازشهروندان راجمع آورى نموده است که اىنک آنرا به خوانش مىگىرىم.

 ىکتن ازشهروندان ما که اسم خودرا فىروز خان کارمند وزارت معارف و باشنده ناحىه هشتم معرفى نمود، چنىن گفت: هر فرد کشور حق ىک راى را دارد که به کاندىد مورد نظر خود راى بدهد. من هم منحىث ىک فرد کشور با اعضاى فامىل خود دراىن پروسه ملى اشتراک نمودم. مردم به کاندىد موردنظر خود راى دادند. انتخابات ىک پروسه ملى است، اکثرىت مردم واجد شراىط دراىن پروسه اشتراک نمودند و باوجود تهدىد ها وحملات انتحارى که دربعضى نقاط شهر کابل صورت گرفت، مردم دل سرد نشده و با شور وشوق به پاى صندوق هاى راى رفتند و به کاندىدان مورد نظر خود راى دادند .

وى اظهار نمود:  من در روز انتخابات ازجمله ناظرىن بودم ودر انتخابات ازمردم نظارت مىکردم ، پروسه شفاف بود و ازنىروهاى امنىتى کشور اظهار سپاس مى نماىم که در تامىن امنىت مردم تا ختم پروسه راى دهى توجه جدى داشتند و وظىفه اىمانى و وجدانى خودرا به وجه احسن  انجام دادند .

 صادر گل راننده ، باشنده جنگلک که درساحه رىاست پاسپورت مصروف کار بوده در مورد از شفاف بودن پروسه راى دهى  به وسىله باىومترىک در روز انتخابات گفت: به نظر من اىن پروسه شفاف بود ىک  اندازه  در سىستم باىومترىک مشکلات وجود داشت و تا چند ساعت کارمندان به مشکل مواجه بودند ،زىرا بار اول بود که ازتکنالوژى جدىد در اىن روند کارگرفته شد، اگر همىن سىستم در انتخابات رىاست جمهورى آىنده بکار گرفته شود خىلى موثر خواهد بود.

 صادرگل مىگوىد: بعضى شکاىات که در مورد  پروسه انتخابات به کمىسىون سمع شکاىات انتخاباتى مواصلت ورزىده است ، اىن کمىسىون باىد به آن رسىدگى نماىد.  اسنادى که ثبت نگردىده باىد آنرا از آراى اصلى جدا نماىند تا جلو تقلب رابگىرند. وى اظهار نمود: کاندىدانى که راى زىاد مردم را بدست نمى آورند نباىد سرو صدا هاى بىجا نماىند و بگذارند با شخصى که مورد اعتبار مردم بوده به ولسى جرگه راه پىدا کند.

رازق داد ىکتن دىگر از شهروندان ما که خود را مدىر شاروالى قره باغ ولاىت کابل و باشنده کوتل خىرخانه معرفى نمود درزمىنه شکاىات از پروسه انتخابات چنىن گفت:

 درساحه ىى که من راى خودرا به کاندىد مورد نظر خود رىختم کدام تقلب وجود نداشت ، پروسه انتخابات شفاف به پىش مىرفت و جاى خوشى است که همه مردم حالا به شبکه هاى اجتماعى دسترسى دارند. درصورتى که کدام تقلب با جعل کارى را مشاهده مى نمودند فوراً ازطرىق شبکه هاى اجتماعى تقلب کار را افشا مى نمودند . تقاضاى من منحىث ىک شهروند از کمىسىون انتخابات اىن است ، درساحاتى که تقلب ازجانب کاندىدان و ىا ازطرف مردم به نفع کاندىد مورد نظر شان صورت گرفته باشد باىد درمورد آن  غور و بررسى نماىد باىد به کاندىدى که مردم بالاىش اعتماد نموده است و واقعاً به مردم وملت خود خدمت مى نماىد به راى شان
احترام گذاشته شود.

 حسىن متعلم صنف دوازدهم مکتب محمد انور بسمل باشنده پنجصد فامىلى در رابطه به شفاف بودن پروسه راى دهى چنىن گفت: من در روز انتخابات ولسى جرگه با ۱۵ تن از اعضاى فامىل خود اشتراک نمودم و به کاندىد مورد نظر خود راى رىختم. اگر چه درمکتب فقىر فىروزى حادثه انتحارى رخ داد اما باوجود آن هم مردم پنجصد فامىلى روحىه خودرا از دست نداده وباشور وشوق به پاى صندق هاى راى رفتند و به کاندىد مورد نظر خودراى رىختند.

 وى گفت: افغانستان بىشتر از ۳۰ مىلىون نفوس دارد که ده مىلىون آن زىرسن قرار دارند و ۲۰ مىلىون اتباع کشور ما آماده راى دهى هستند. ازکمىسىون محترم انتخابات تقاضا دارم که جلو تخلفات گرفته شود. اشخاصى که تقلب کارى کرده اند ازجانب کمىسىون باىد دراىن راستا غور صورت بگىرد و آراىى که بدون ثبت نام راى دهندگان استعمال شده و درجدول درج نگردىده است خواهشمندم که آن را باطل بشمارد.

 توفىق تىمورى باشنده ناحىه پنجم، عضو جامعه مدنى و ىکتن ازناظران در روز انتخابات ولسى جرگه درمکتب پروفىسور رسول امىن چنىن گفت:

من با هشت تن ازاعضاى فامىلم در انتخابات اشتراک کردم  و به کاندىد مورد نظر خود راى خودرا درصندق رىختم ،اشتراک مردم بشتر بود ازلحاظ امنىتى باىد گفت که نىروهاى امنىتى خدمتگار مردم بودند تلاش مى نمودند که پروسه شفاف به پىش برود .همچنان کارمندان کمسىون انتخابات نىز سعى  وتلاش خودرا نمودند تا اىن پروسه شفاف باشد چون باراول بود که از سىستم باىومترىک استفاده شد ، ازهمىن سبب کمى وکاستى مشکلات تخنىکى وجود داشت.

محترم تمىورى در رابطه به کاندىدانى که در انتخابات ولسى جرگه راى کافى به دست نىاورده اند گفت: ۲۵۰۰ تن ازشهروندان ما اعم از مرد وزن خود را براى انتخابات ولسى جرگه  کاندىد نموده بودند، واضح است که اکثرىت آنها راى کافى بدست نخواهند آورد لهذا نباىد سرو صدارا بلند نماىند. چون چانس نىاورده اند دست به تبلىغات منفى نزنند وبه پروسه دموکراسى باور داشته باشند،. کسانى که پشتوانه شناخت مردمى بىشتر دارند راى زىاد رابه دست آورده اند وبه پارلمان راه مى ىابند و کسانى که چانس براى شان ىارى نه کرده است در انتخابات آىنده مىتوانند خودرا دوباره کاندىد نماىند . وى درقسمت شکاىاتیکه درپروسه انتخابات به کمىسىون شکاىات مواصلت ورزىده است در زمىنه رسىدگى به آن چنىن گفت: کمىسىون انتخابات باىد ىک تىم مسلکى  داشته باشدکه اسناد ومدارک را به صورت درست ملاحظه کنند،بعضى کاندىد ها شاىد بعضى شکاىات را به نفع خود ثبت نموده باشند. ناظرىن جامعه مدنى و فىفا هم که در روز انتخابات حاضر بودند ازآنها نىز نظر بگىرند و بعداً کمىسىون انتخابات راى
راجستر شده را از راى غىر راجستر شده جدا نماىد .

سردار محمد معلم لىسه شهىد گل الرحمن مربوط ولسوالى بگرامى گفت: باوجود تهدىد هاى که وجود داشت خوشبختانه انتخابات ولسى جرگه بخىر سپرى شد و مردم به اشخاصى که قابل اعتماد شان بودند راى خود را براى شان رىختند . ازنىروهاى امنىتى اظهار سپاس وامتنان مى نماىم که در روز انتخابات امنىت مردم را گرفته بودند و دراىن راستا تلاش هاى زىاد نمودند که پروسه راى دهى شفاف به پىش برود. تقاضاى من ازکمىسىون مستقل انتخابات اىن است، درساحاتى که تقلب وجعل کارى ازجانب کاندىدان صورت گرفته باشد کمىسىون محترم راى ثبت شده را از راى نا ثبت شده جدا سازند و نگذارند جعلکاران به کرسى پارلمان راه ىابند.

آصفه ((سعادت))
 ونفیسه (یعقوبى)

ممکن است شما دوست داشته باشید