روزنامه هیواد

کتاب (( جرایم انتخاباتی در نظام حقوق جزای افغانستان )) چاپ ګردید

انتخابات پارلمانی، صدارتی و ریاست جمهوری درهرکشور یک امرحتمی و ضروری پنداشته میشود، زیرا این  پروسه یکې ازمهترین مولفه های دموکراسی است ویګانه مکانیزم غرض راه یافتن اشخاص نخبه و کار آګاه به ادارات بلند دولتی میباشد ونیزانتخابات مکانیزم رسمی وپذیرفته شده جهانی و آخرین تجربه جامعه بشری برای انعقاد قرارداد اجتماعی میان صاحبان حاکمیت ملی ومجریان حاکمیت است.  امورکشور داری به ګونه یک جانبه در هیچ کشور پیش برده نمیشود لازم است تا درپهلوی قوه اجرائیه قوه مقننه و قضایه نیزحضور داشته باشد تا در پیشبرد تمام امورات دولتی با اتفاق هم دست بکار باشند، کتاب ((جرایم انتخاباتی در نظام حقوق جزای افغانستان)) یګانه اثر چاپ شده  میباشد که در آن تمام قوانین انتخاباتی که از سال ۱۳۴۴ الی ۱۳۹۲ در افغانستان به ګونه فرامین و قوانین نافذ شده وتطبیق میګردد ، درج میباشند. به راستی هم که انتخابات در هرکشور یک پروسه پیچیده تخنیکی میباشد به همان اندازه که راهکار ها برای شفافیت ،آزادی ،عمومیت و عادلانه بودن درنظرګرفته شده بازهم ازهرمورد امکان سوی استفاده در آن وجود دارد زیرا وکالت مردمی در پارلمان و یا احراز یک کرسی بلند دیګر دولتی که از طریق انتخابات بدست می آید تقریباً چانس بلند ونیمه مجانی میباشد  که به کاندید دست میدهد . بناءً شفافیت آن دایم زیر سوال و امکان تقلب درکشورهای متمدن و پیشرفته در آن متصور میباشد که مصداق این ادعای ما اتهام ایالات متحده امریکا علیه روسیه مبنی بر دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶م امریکا مثال خوبی میباشد اما کشورهای که نتوانند انتخابات شفاف راه اندازی نمایند نا ګزیر به حقوق جزا میروند تا بتوانند ازین طریق به هدف خود نایل آیند، که افغانستان نیزیکی ازین کشورها میباشد که در سه دوره انتخابات نا موفق وازحقوق جزا کمک خواسته اند تا بمنظور مدیریت ونظم انتخابات قادر آیند، ولی روی همرفته و بصورت عام جرایم انتخاباتی درکشورهای عقب مانده وکم تجربه ، به پیمانه وسیع متصور است.  به هر صورت این کتاب که نویسنده آن عبد الستار سعادت میباشد راجع به جرایم انتخاباتی شاید اولین اثر چاپ شده در افغانستان باشد که به تیراژ یک هزار جلد و ( نود ) عنوان در سال روان از طرف انتشارات اکسوس در مطبعه وایګل به قطع رقعی چاپ ګردیده وبه دسترس علاقمندان قرار داده شده است. دراین کتاب برعلاوه جرایم انتخاباتی، مفاهیم ، مبانی ، تاریخچه ، سیاست جنایی تقنینی و قضایا در مقابل جرایم انتخاباتی تذکر داده شده که برعلاوه جزیات مواد ، تاریخ انتخابات وتقنین جرایم انتخاباتی ، فرمان تقنینی سال ۱۳۴۴،قانون انتخابات جرګه های محلی ۱۳۶۴،قانون انتخابات (فرمان تقنینی ) سال ۱۳۸۴، قانون انتخابات (فرمان تقنینی ) سال ۱۳۸۸ قانون انتخاباتی سال ۱۳۹۲ مفهوم انتخابات و جرایم انتخاباتی ، تعریف انتخابات ، مفهوم جرایم انتخاباتی وعناوینی دیګری  نیز درآن شامل میباشند . درختم معرفی کتاب راجع به مفهوم و تعریف کلی و جامع انتخابات نیز باید معلومات داشته باشیم تا بتوانیم با این پروسه سیاسی آشنایی کامل داشته باشیم اما قبل ازهمه را جع به وجهه تسمیه انتخاب یا انتخابات معلومات داشته باشیم تا راه را به تعریف آماده سازد ، میپردازیم ، انتخابات جمع انتخاب است و انتخاب از ریشه عربی (نخب) ګرفته شده است که به معنای برګزیدن، نخبه کردن ، برګزیدن کسی برای کاری و در زبان انګلیسی معادل آنElectio   به معنای جداکردن ، وبرګزیدن است. این کلمه نخست به زبان فرانسوی و بعد به انګلیسی وارد شده که به معنای ګزینش  انتخاب کردن از چندین مورد یا ګزینه های مختلف میباشد ، اما را جع به تعریف انتخابات باید ګفت : که انتخابات در اصطلاح عبارت از میکانیزم رسمی تصمیم ګیری جمعی به منظور ګزینش فرد یا افراد واجد شرایط و ذی علاقه به کرسی های انتخابی از طریق استعمال رای است اما رای نیز باید تعریف داشته باشد تا بتوانیم معلومات کافی و کلی از انتخابات داشته باشیم : رای به معنای فکر، اندیشه تدبیر و مقتضای عقل ، تامل نقشه و طرح آمده است  و دراصطلاح عبارت از ابراز نظر و یا اظهارتصمیم و باور درونی انسانی درمورد امریا قضیه
خاص است اګراین تعریف را درمورد انتخابات مطرح کنیم ، رای عبارت از انعکاس باور و یا تصمیم درونی شخص واجد شرایط به کاندید مشخص انتخاباتی بوده که رای دهنده از مشروعیت قانونی برخوردار باشد .

یعقوب (( امین ))

ممکن است شما دوست داشته باشید