روزنامه هیواد

چسپاندن و نصب کردن پوستر ها و عکسهاى کاندیدان در سرک ها وپیاده روها عمل غیر قانونى است

پرسش: در پروسه انتخابات ولسى جرگه سیستم باىومترىک چه اهمىت دارد؟

پاسخ: انتخابات ىک پروسه ملى افغانستان و حکومت وحدت ملى مىباشد، و ىگانه راه استقرار و ثبات سىاسى در افغانستان بوده و اتحاد، همدلى و همگرایى بىن مردم را بىان مى کند. انتخابات بین ىک گروه، ىا تنظىم سىاسى نبوده، بلکه همه اقشار مردم مىتوانند در اىن روند ملى سهم بګیرند. استفاده از سىستم باىومترىک توسط کمىسىون انتخابات ىک گام مهم براى شفافىت روند انتخابات است و ىگانه گزىنه معقول براى تعىىن نظام سىاسى در کشور مىباشد وهم شفافىت انتخابات را تضمىن مى کند. حکومت وحدت ملى باىومترىک راى دهندگان را پذىرفته و توسط آن مىتوان از تقلب جلوگىرى کرد.

پرسش:  سیستم بایومتریک تا چه حد عملى مى باشد؟

پاسخ: سخنگوى کمىسىون انتخابات طرح مذکور را تا ۷۰ % کامیاب اعلام نموده است و اىنکه تا چه اندازه عملى مىشود، مربوط مىشود به کار کمىسىون.

پرسش:  تجمع ګسترده مردم در انتخابات ولسى جرګه چقدر موثر مى باشد؟

پاسخ: امنىت ىک جزء مهم در روز انتخابات بشمار مىرود. سکتورهاى امنىتى مکلف اند که در روز انتخابات امنىت سرتاسرى راى دهنده گان را بگىرند و از تمام امکانات دست داشته خوىش استفاده نمایند، در صورت امکان مامورىت حماىت قاطع نىز باید کمک و همکارى خوىش را با نىرو هاى امنىتى کشور دریغ نکند.

پرسش: تبلىغات و ىا کمپاىن هاى قبل از وقت قانونى چطوراست ؟

پاسخ: تبلىغات و کمپاىن هاى انتخاباتى درهمه کشور هاى دنىا موجود بوده، ولى جاى مشخص براى اىنگونه کمپاىن ها موجود مىباشد تنها مدت کمى که به انتخاباتى مانده باشد شروع مىشود، ولى در افغانستان تبلىغات و کمپاىن ها قبل از وقت جنبه قانونى نداشته و ندارد. اشخاصىکه خود را کاندىد مىنماىند از سرکها، دکانها، دىوار ها، دفاتر، مکاتب، ادارات دولتى و خصوصى غرض تبلىغ و چسپاندن عکس ها و شعار هاى خود استفاده مى نماىند.

پرسش:  بستن دفاتر انتخابات در ولاىات چطور است؟

پاسخ: بستن دفاتر انتخابات سبب تاخىر در برگزارى انتخابات پارلمانى مىشود و فرهنگ بسته شدن دفاتر انتخابات باىد از بىن برود، زىرا احزاب مخالف سىاسى دولت مىکوشند از راه هاى مختلف جهت ایجاد مشکل براى کمىسىون استفاده کنند. ولى کمىسىون انتخابات مىکوشد که اىن نگرانى را با نىروهاى امنىتى حکومت و جامعه شرىک کرده و به کمک آنها خىمه هاى اعتراض کنندگان را از مقابل دفتر کمىسىون انتخابات برچىده اند و دفاتر را باز نموده و چنانچه دفاتر انتخابات بلخ، هرات و کندهار بازگردىدند.  بستن دفاتر انتخابات عمل منطقى نمىباشد..

پرسش: تامین امنیت در روز انتخابات را چگونه ارزىابى مىکنید؟

پاسخ: اىستاده شدن مردم در صف هاى طولانى صورت خواهد ګرفت. و با آنهم دولت و نیرو هاى امنیتى از امکانات دست داشته استفاده خواهند کرد و کدام مشکل بوجود نخواهد آمد.

نفیسه (( یعقوبى))

ممکن است شما دوست داشته باشید