روزنامه هیواد

څنګه پوه شو چې د زړه په ناروغی اخته یو؟

د زړه ناروغی هرکال په ټوله نړۍ کې د میلیونونوکسانو ژوند اخلی په ځانګړی توګه په پرمختللو هیوادونوکې په لوړعمرلرونکوکسانوکې د مړینې لوړه کچه جوړوی خوپه بې وزلوټولنوکې یی پیښی نسبتاٌ لږې لیدل کیږی.‎

ډیرو دقیقو اونووڅیړونوښوولی ده چې دسرطا نی ناروغیودټولو ډولونوپه پرتله په امریکا کې دزړه ناروغی هرکال ډیرکسان وژنی اونیږدې ۷۸۵۰۰۰ کسان هرکال دزړه حملی تجربه کوی .

که تاسودا سې نښې نښا نې ولرئ نوژرترژره باید له ډ اکټرسره مشوره وکړئ !

۱ : د سینې درد : په عمومی توګه دا درد به د سینې په کیڼه برخه کې وی ، دردبه ډیر سخت اونیونکی وصف ولری کله کله به ورسره دسینې دسوځیدنې احساس مل وی ، له ګرځیدو ، ډوډۍ خوړلواوغوسی سره به زیاتیږی خودتنفس ، ټوخی او داړخ له بدلولوسره به کوم تغیرنه پکې راځی اوډیری وخت دادرد له ۵-۳۰ دقیقوپورې دوام کوی اویا به له استراحت کولو سره آرامیږی دشدید درد په شتون کې کله کله کا نګې هم پیدا کیدای شی خوپه یا د مووی چې دادردونه کله کله د ژامی ، غاړې ، داوږو منځ ، لاسونو ، غاښونو او یا دخیټې خواته هم خپریږی اوکله کله ورسره د پښویخوالی اوپه لاسونو اوپښوکې بوډۍ نیونه هم مله اودرد به دومره سخت وی چې ددرد ضد په عادی درملو به نه آرامیږی .

۲ : سا لنډی یا نفس تنګی : تاسوبه دسا دلنډوالی اوپه سینه کې د تنګون احساس ولرئ چې دا سا لنډی به د ګرځیدوسره ډیره اوله استراحت سره به کمیږی اوکله کله کیدای شی چې دډودۍ خوړلوپه مهال دنفس تنګی احساس ولرئ اوپه یاد

مووی چې دا سا لنډی به په نا څاپی توګه منځته راځی اوډیری وخت به د سینې له دردسره مله وی .

۳ : دزړه ټکان اویا بې نظمی : ستاسو دزړه ټکان به زیات او تاسوبه د وارخطایۍ احساس ولرئ اویا به موبرعکس دزړه حرکات ډیرورو وی اوخیال به کوئ چې همدا اوس به بیهوښی دربا ندې راشی اویا به مو زړه په غیرمنظم ډول حرکت کوی .

۴ : پړسوب : که تا سوپه پښو ، خیټه اویا دسترګوپه شاوخواکې پړسوب ولرئ اوورسره موسا لنډی هم شتون ولری هیله ده چې ژرترژره له ډاکټرسره مشوره وکړئ همدارنګه موپام وی چې په ماشومانوکی دشونډوتوروالی اویا شین والی اویا ژرژرستړی کیدل اویا که ماشومان په لوبوکې لیوالتیا ونلری نوله ډاکټرسره مشوره وکړئ .

۵ : که تاسو د شکرپه ناروغی اخته یاست نوډیری وخت دزړه دناروغی دمنځته راتلوپه مهال درد نه لرئ خوکه تاسودزړه د ټکان زیا تیدل ، کمیدل اویا ناڅا په پخپله سینه کې دیوډول نیونی اویا سا لنډۍ احساس ولرئ اویا یوډول وارخطایی اویا دزړه دحرکاتوګډوډیدل یا غیرمنظموالی ولرئ ژرترژه له ډاکټرسره مشوره وکړئ ځکه دشکرډیری ناروغان دزړه دناروغیولپاره ښه نوما ندان ګڼل کیدای شی .

۶ : که تاسوسګرټ څکوئ نوپوه شئ چې دنوروکسانوپه پرتله چې سګرټ نه څکوی دزړه په ناروغیود اخته کیدوچانس موډیرزیات دی نوپورتنۍ نښی نښا نی ډیر په ځیرپه پام کې ونیسئ .

۷ : که په ارثی توګه ستاسوپه کورنۍ کې دزړه دنارغیوتاریخچه موجوده وی نوډیرمتوجه اوسئ چې دپورتنیونښوپه لیدوژرترژره له ډاکټرسره مشوره وکړئ .

۸ : په یاد مووی چې دوزن ډیروالی دزړه دناروغیولپاره ښه مسا عدونکی لامل ګڼل کیدای شی ؛ نوکه ستاسووزن دیروی اوپورته یادې شوی نښی ولرئ نوبې له ځنډه له ډاکټرسره مشوره وکړئ .

۹ : که ستاسو دوینی فشارلوړوی اوورسره دغوږونوبونګاری ، ګنګسیت ، دسرشدید درد ، دسترګودلیدکموالی ، دیوه شی دوه ګونی لیدنه اودبیهوښی احساس دپورتنیونښونښانوسره مل وی بیله ځنډه روغتون ته ځان ورسوئ .

۱۰ : که تاسودوینی دغوړوالی په ناروغی اخته یا ست نوپوه شئ چې دنوروناروغانوپه پرتله په تاسوکې دزړه ناروغی خطرناکې پا یلی لرلای شی نودپورتنیونښویه څرګندیدوسمدستی له ډاکټرڅخه مرسته وغواړئ اوهم دخپلی پخوانۍ ناروغۍ څخه یی خبرکړئ چې دابه ستا سودلاښه تشخیص سره پوره مرسته وکړی .

که غواړئ تل روغ زړه ولرئ نولاندی ټکی په پام کې ونیسئ !

۱ : سګرټ اویا نور تمبا کو مه څکوئ

۲ : دورځې لږترلږه د ۳۰ دقیقولپاره سپورت کوئ

۳ : په خوړو کې میوه ، سبزی اوحبوبات ډیرکاروئ له زیاتوغوړینو ، مالګینواوغوښنیوغذاوو څخه ګټه مه اخلئ .

۴ : هڅه کوئ چې وزن مو زیات نشی

۵ : په منظمه توګه خپل معاینات کوئ ، لږترلږه په شپږومیاشتوکې یوځل دوینی فشاراو دوینی غوړګورئ په ځانګړی توګه هغه کسان چې دوینی دغوړوالی اویا لوړفشارپخوانۍ تاریخچه ولری ، اویوه بله مهمه خبره مو هم باید په ذهن کې وی چې تل درسره دخپل معا لج ډاکټرد ټیلیفون شمیره سا تئ .ډاکټر جمیل حامد

ممکن است شما دوست داشته باشید