روزنامه هیواد

ځینې ارمانونه او خیالونه د هېواد په کچه وی

ارمان یعنې  هغه څه چې زموږ ټول ژوند پرې ولاړ دى، ایا فکر مو کله پرې کړى؟ ایا واکداران او سیاسیون د ملت په ارمان کې ښکېل دی او که نه؟ ایا تر اوسه مو پر هغو چارو فکر کړى چې موږ حقیقت ته رسوی؟ په دې لیکنه کې غواړم پرې خبرې وکړم.د هر لوى محل له ودانىدو وړاندې هغه په خىال کې ودان وی. خىال او ارمان د انسان په ژوند کې ډېر لوى ارزښتونه دی، هغوى چې لوى خىالونه او ارمانونه لری، لوىو  منزلونو ته رسىږی. زموږ د نننی واقعی ژوند ماڼۍ د نن په اړه د پرونی خىال او ارمان پربنسټ ولاړه ده.هغه انسان چې ډاکټر کېږی په ښوونځی کې د ډاکټرۍ خىالونه او ارمانونه ګوری او ىا د ىو اول نمره او ناکام شوی شاګرد تر منخ توپىر اصلا د هغوى  په خىال او ارمان کې دى.اول نمره شاګرد د کال په سر کې د کلنىو ازموىنو د نتیجو ورځ ګوری چې استاد ورته آفرىن واىی. پلار ىې ورته ډالۍ اخلی او مور ىې ښکلوی؛ خو ناکام شاګرد ددې برعکس خىال کوی. د اول نمره شاګرد خىال په ده کې انرژی روزی، چې په پاىله کې ىې دده په سر کې پروت خىال حقىقت ته رسوی. کله چې خىال او ارمان پىداشی؛ نو انسان یې د رىښتىا کېدو په کار لوىږی؛ خو که منطقی فکر وکړو له موږ سره نه پرون شته او نه نن. په دې صورت کې موږ له کاره لاس اخلواو د مرګ په انتظار کښېنو؛ خو همدا خىال او ارمان دى چې موږ فعالىت ته هڅوی او زموږ نننى خىالونه د سبا په واقعىتونو بدلوی؛ خو که څوک وواىې چې مرګ معلوم نه دى ولې ځان ستړى کړم؟ دى مجبور دى چې د مرګ په تمه کېنی؛ خو هغه څوک چې خىال او ارمان لری او آرام کىنی. خپل ارمان ىې هڅوی تر څو خپل هدف ته ورسېږی.همدا ارزښتونه دی  په دې معنا چې که څوک په شخصی توګه کوم ارمان لری، نو دى په شخصی توګه وررسىږی؛ خو ځىنې ارمانونه او خىالونه د هېواد په کچه وی. د ىو هىواد وګړی چې مشترک ارمان ته وفادار نه وی، دجنګونو او خپل منځی شخړو بلاوې پرې نازلىږی. د مسوولینو لوىه دنده دا ده چې هېواد ته ښکلی او انسانی ارمانونه ورکړی. کله چې د ټول ملت په ذهن کې ىو ارمان مجسم شی، نو د واقعىت کېدو لپاره ىې ټولنىزه هڅه پىل کېږی او ټولنىزې هڅې د لوىو ستونزو د هوارۍ لنډه لاره ده.حقیقت دادى چې وطن په خپله نه جوړیږی. علم، کار او د سولې راوستلو هڅه کول هغه څه دی چې موږ خوشبختیو ته رسوی چې د ملت ستر ارمان دى.په لومړی سر کې له هر نوی نظام سره مړه شوی ارمانونه هم سر راپورته کړی، خو چې ىو څه وخت تىرىږی ارمان هىر شی. د پایلې په توګه وىلى شم که زموږ هېواد وال خپل وطن،وګړو او ملی ګټو ته وفادار وی؛ نو ټولنىز ارمان په خپله  پىداکولى شی.

زرمیر تنها دکابل پوهنتون دژبو او ادبىاتو پوهنځی د پښتو څانګې د درېیم کال محصل

ممکن است شما دوست داشته باشید