روزنامه هیواد

پالیسی رسانه های همگانی به نظر خواهی گذاشته شد

اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور حمایت از آزادی بیان و امور رسانه یی در کشور مسوده پالیسی جدید رسانه ها را تهیه و به نظر خواهی گذاشته است.

بناءً از تمام اهل رسانه و سایر اهل نظر تقاضا می شود تا به منظور غنامندی بیشتر آن دیدگاه ها و نظریات شان را شریک سازند.

 

ریاست روزنامه های دولتی

ممکن است شما دوست داشته باشید