روزنامه هیواد

وقایه از سگرت کشیدن

اولاً در کل کشىدن سگرت براى اطفال ىک خطر جدى بوده زىرا آنها بدون اىنکه در مورد اضرار آن بدانند به سگرت رو مىاورند  وبىشتر از۲/ ۳ اىن اطفال براى بار اول اىن تجربه را انجام مىدهند و نصف از اىن تعداد بصورت متداوم به کشىدن سگرت ادامه مىدهند.ىک تعداد از فکتورها را در گسترش اىن عمل ذىدخل مىدانند مثل : اجتماع آلوده به سگرت و والدىن معتاد به سگرت ورفىقان و همسر رول عمده را دارند.

اىن حالات سبب بوجود آوردن سگرت هاى فلتر دار و با مشتقات تارو نىکوتىن کمتر در سگرت گردىد تا از اضرار آن کاسته شود، مگر متاسفانه با تحقىق هاى فراوان اىن پىشگىرى معکوس شد و سبب افزاىش معتادىن گردىد.

در حال بىشتر معتادىن مقدار اخذ نىکوتىن شان را در ىک حد نگهداشته اند و تعدادى نىز با استفاده از دىگر طرىقه هاى معاوضوى جهت کاهش خطرات سگرت را بکار گرفته اند اما فاىده چندانى را در قبال نداشته بلکه عکس قضىه مىگردد.بسىارى از توکسىن هاى آزاد شده از سگرت مربوط است و در نتىجه مرکبات تنباکو که به احتراق مىرسد بوجود مىاىد و آنعده از مرکبات تنباکو که به احتراق نمىرسند توکسىن هاى کمتر دراند مثل نصوار بىنى که مقدار ناىتروزامىن کمتر را دارد و براى چندىن دهه در سوىدن مروج بود که بطور قابل ملاحظه یى سبب کاهش امراض مربوط به تنباکو گردىد. البته چندىن شکل سىگار مانند بدىن منظور ساخته شد که مقدار تنباکو کمتر را دارا بودند و کمتر به احتراق مىرسىدند و منبه آن کاربن بود و مزه مثل سگرت را داشتند. هم چنان اشتراک کردن در فعالىتهاى ورزشى نىز مىل به کشىدن سگرت را کم مىکند ونکته دىگر کنترول آن در بازار است که محدود ساختن فروش سگرت و کم ساختن ماشىن هاى فروشنده سگرت و اعاده مالىه براى کسانىکه سگرت مىکشند و تشوىق جوانان براى سهم گىرى در رىشه کن کردن اىن عادت و آگاه ساختن جامعه از خطرات آن بالاى صحت همه و همه سبب کاهش در تعداد مصرف کننده گان سگرت و کم شدن مصابىن به سگرت مىگردد.

سگرت کشىدن ىک مشکل هم براى صحت هم براى جامعه بوده لذا داکتران تاکىد براىن دارند که اىن عادت باىد قطع و رىشه کن گردد و شهروندان آگاه نىز با اىن عملىه موافق اند .و اهل علم اىن کار را بعهده داکتران گذاشته و رول آنها را مهم مىداند مثل تشوىق در بىن جوانان براى دانستن اضرار آن ، تشوىق مبتلاىان براى ترک اىن عادت ، سهم گرفتن در اجتماعات صحى  وغىره … از جمله کارهاى است که داکتران مسئول اند.

فاىده ترک سگرت بالاى صحت

معلومات جمع آورى شده بصورت وسىع فاىده ترک سگرت بالاى صحت را بىان مىدارند .در بعضى حا لات شخص مورد نظر ترک سگرت را بخاطر ىک هدف خاص انجام مىدهند مثلا براى جلوگىرى از مصاب شدن به امراض گوناگون که اىن گونه اشخاص تعدادى زىادى از ارقام ترک سگرت را تشکلىل مىدهند.و در بعضى از مطالعات مداخلوى که صورت گرفته تذکر داده اند که تنها تعدادى کم از اشخاص قادر به ترک سگرت مىگردند ولى هنوز هم ترک آن بالاى صحت مفىد
پنداشته شده اند.

تمام حالاتى که منجر به مرگ ومىر مىگردند در بىن معتادىن به سگرت است وکاهش آن در تمام گروپ ها چى از مرد و زن و خورد وبزرگ با ترک سگرت همراه است و بىشترىن کاهش در امراض قلبى وعاىى و جلوگىرى از اختلالات اتىروسکلروز وعاىى مىباشد که بوسىله چندىن مىکانىزم سبب آن مىگردد.تاثىر آنى ترک بعد از ترک سگرت بالاى قلب کاهش حا د فشار بالاى قلب است و تاثىر طولانى مدت آن همراه با تغىر در پروسه امراض مرتبط با اتىروسکلروز است. ترک سگرت هم چنان سبب بهبود اعراض امراض تنفسى و هم غىر تنفسى مىگردد و هم چنان خطر  بوجود آمدن سرطان رىه را کاهش مىدهد و سبب بهتر شدن فعالىت وظىفوى رىه ها مىگردد که اىن نتىجه بعد از ۶ ماه تا ىکسال بعد ازقطع سگرت به مىان مىاىد و افزاىش مىابد. سگرت کشىدن سبب افزاىش مکروفاژ هاى الوىولر شده که بعد از ترک سگرت اىن حالت کاهش مىابد و تا به اندازه نارمل مىرسد.در نزد آنهاىکه مصاب به برانشىت مزمن هستند اگرچه سبب کاهش ناچىز در التهاب رىه مىشود اما بهبود کلىنىکى را سبب مىگردد. قطع سگرت هم چنان سبب بهبود اعراض نا مشخص تنفسى مثل سرفه ،بلغم و وىز مىشود و سگرت کشىدن که علت عمده برونشىولىت تنفسى است وبا ترک سگرت بصورت دراماتىک اىن حالت بهبود مىابد. تاثىر قطع سگرت بالاى دىگر امراض متاسفانه محدود بوده اما نزدشان کاهش قرحه پىپتک و بهبود سرىع آن با قطع سگرت دىده شده است.فعالىت تخمدان ها نزد خانم هاى معتاد به سگرت که هىچ شباهت با خانم هاى که سگرت نمى کشند ندارد که اىن همه از تاثىرات سگرت است.

خطرات ترک سگرت

قطع سگرت کشىدن ممکن سبب بعضى  عواقب نا گوار شود .نىکوتىن و بعضى مشتقات آن تاثىرات ضد افسردگى دارند اىن خود سبب ىکى از مشکلات کلىنىکى است که با قطع سگرت همراه است که ضرورت به مداخله دواىى  مى نماىد و
همچنان استما هم با قطع سگرت تشدىد مىابد که اىن حالت از سبب قطع مواد ضد التهابى وتوکسىن ها موجود در سگرت مثل ناىترىک اوکسىد و کارىن است.

کاهش در اضرارسگرت

تحقىقات زىادى درىن باره صورت گرفته که اشخاص معتاد به سگرت که قادر به ترک نىستند کوشش گردد تا حد ممکن از اضرار آن بالاى صحت کاهش ىابد که درىن باره انستىتوت طبى بخاطر جلوگىرى ازتاثىرات سؤ آن بصورت تىورى سه  پىشنهاد نموده است که قرار ذىل است:

  • وارد نمودن موادى که سبب کاهش تاثىرات سگرت گردند
  • کم ساختن مصرف سگرت
  • ساختن سگرت هاى کمتر زهرى

از وقتىکه سگرت کشىدن از سبب تاثىرات پتالوژىک شان بالاى صحت واضح گردىده سعى شده تا اىن وتىره پتالوژىک بحد اقل آن رسانده شود که باىن هدف راه مداخله براى تداوى آن باز گردىده است.انتى اکسىدانت هاى که از تاثىرات اکسىد سگرت جلوگىرى مىکند و انتى پروتىز نىز  از جمله قوى ترىن راه تداوى اىن گونه معتادىن بوده تا بحال قوى ترىن اىده براى انکه فاىده سگرت کشىدن راه نشان بدهد بوجود نىامده تا مشوق اىنها باشند با حماىت فارمکولوژىک مىتوان سبب کم ساختن در تعداد سگرت شد که استفاده از نىکوتىن ازطرىق جلدى و جاىگزىن کنند ه هاى دىگر نىکوتىن نام برد که نه تنها سبب کاهش در تعداد بلکه فواىد فزىولوژىک را در قبال نىز دارند اما ناچىز و کوتاه مدت .استفاده از ساجق هاى نىکوتىنى (polacirlex)که هم التهاب سىستم تنفسى سفلى را کم مىسازد که بوسىله برونکوسکوپى و لواژ برونکوالوىلار نىز اىن تاثىر تاىىد گردىده است.

مرىضانىکه امراض قلبى دارند و از کشىدن سگرت دست مىکشند فواىد فراوانى را بدست مىاورند که از جمله مىتوان از بهتر شدن وظىفه قلبى،  بهتر شدن اکسىجن رسانى به قلب و کاهش در مقدار کاربن مونواکسىد را نام برد.بوپروپىون نىز سبب کم ساختن تعداد سگرت نزد معتادىن نىز مىگردد و تحقىقات فارمکولوژىک بىان کننده اىن امر نىز است .

کم ساختن توکسىن هاى موجود در سگرت که سبب رضاىت مندى شخص از کشىدن سگرت مىشود ىکى از اهداف مهم در کنترول و کاهش اضرار سگرت نىز است. کاهش در تولىدات و کم ساختن تعداد مصرف سگرت در روز ممکن سبب تشوىق معتادىن براى ادامه به کشىدن سگرت نماىد اما آنهاىکه در پهلوى سگرت از مستحضرات فارمکولوژىک استفاده مىکنند و مىخواهند از خطرات سگرت در امان بمانند سبب کاهش قابل ملاحظه در ترک سگرت نىز گردىده است.

رنځورمل دوکتور عبدالجلىل ((رسولى))

ترىنر متخصص شفاخانه استقلال

ممکن است شما دوست داشته باشید