روزنامه هیواد

هموطنان مسلمان ما عید سعید فطر را با گرمى استقبال می کنند

همه مسلمانان روزه دار به پىشواز عىد سعىدفطر مى روند، خدارا سپاس وشکرکه ما مسلمانان را توفىق داد، تااىن فرىضه الهى را بجا آورىم وىک گام مهم دىگر درمسىر اداى رسالت دىنى خوىش بردارىم.

اىام باسعادت عىدسعىد فطردرختم ماه مبارک رمضان براى مسلمانان مخصوصاً براى روزه داران ىک مژده خوب مىباشد وبراى اىشان اعلام موفقىتى است که آزمون بزرگ الهى رابه صورت موفقانه انجام داده اند.

روزه داران پاک طىنت درطول ىک ماه جز طاعت وعبادت خداوند(ج) همه چىزناجاىز وناروا رابراى خود حرام پنداشته اندتا ازاىن طرىق رضاىت خالق خودرا کماىى نماىند.

براساس ارشادات دىنى، عىد سعىدفطر ىکى ازروز هاى مذهبى وخجسته مسلمانان مىباشد که درآن مسلمانان درسراسر جهان جشن خوشى رابرپامىدارند وقدوم بابرکت آنرا درفضاى گرم خانواده ها، محىط وجامعه گرامى داشته، صفا، صمىمىت ومهمان نوازى دراىام عىد، انواع مىوه جات خشک، تازه ، کىک وکلچه راخرىدارى مىکنندکه متاسفانه همه ساله نرخ مىوه خشک، مىوه تازه، کىک وکلچه بافرا رسىدن عىد دربازار هاى شهر کابل وساىرشهرهاى بزرگ ولاىات کشور افزاىش مى ىابد واکثرىت هموطنان مابه دلىل فقر، ناتوانى وبىچاره گى نمى توانند مواد مورد ضرورت عىد را خرىدارى نماىند.

امسال نىز بانزدىک شدن عىد سعىد فطر نرخ مىوه تازه، مىوه خشک،‌کىک، کلچه وساىر مواد مورد نىاز دربازار هاى شهر کابل افزاىش ىافته است. خبرنگار روزنامه هىواد درزمىنه نظرچند تن از هموطنان راجمع آورى نموده است که آنرا باهم مىخوانىم.

محمدزلمى آشپزباشى در وزارت امورخارجه درزمىنه افزاىش نرخ مىوه خشک،‌مىوه تازه، کىک وکلچه دربازار هاى شهرکابل چنىن اظهار داشت: بانزدىک شدن عىدسعىدفطر، نرخ هابخصوص نرخ مىوه خشک،‌مىوه تازه کىک وکلچه دربازار هاى شهر کابل افزاىش ىافته ومردم فقىر وکم عاىد توان خرىد آنرا ندارند. فعلاً ىک کىلو پسته درجه اول (۹۰۰) افغانى ىک کىلو بادام به (۱۸۵۰) افغانى، ىک کىلو نخود (۲۲۰) افغانى، ىک کىلو کشمش سبز (۳۰۰) افغان وىک کىلوکىک وکلچه اعلى (۱۴۰) افغانى بفروش مىرسد، که نرخ هانسبت به عىد سال گذشته خىلى ها بلند رفته است. وى ازمسولىن امور تقاضا دارد که نرخ هارا دربازار هاى شهرکابل کنترول ونظارت نماىند.

زىرا، تاجران،‌دوکانداران وعمده فروشان اموال واجناس شانرا خود سرانه وبه هرقىمتى که دل شان بخواهد بالاى هموطنان مابفروش مى رسانند.

عبدالمعروف عزىزى ىکتن ازباشنده گان ناحىه دوم شهرکابل درمورد عىد سعىد فطرچنىن گفت: عىد سعىدفطر ازروزهاى پربرکت دراسلام است،‌که درروز هاى نخست شوال المکرم تجلىل مىگردد. ماه مبارک رمضان ماه تهذب نفس وتغىىر سلوک فردى واجتماعى ىک مسلمان است که هرمسلمان دراىن ماه به درون وباطن خودپناه مى برد. ماه مبارک رمضان فرصتى است براى مسلمانان تابه حىات معنوى خود نزدىک گردند ووىژگى عىد دراىن است که همه مسلمانان اىن روزهارا به خوشى سپرى مى نماىند.

وى افزود: عىد سعىدفطر درزمانى مى آىد که مردم مسلمان افغانستان نسبت به سالهاى گذشته زخم هاى وحشتناکى را دروجود خود لمس مىکنند وروح وروان مردم مسلمان کشور مارا ناراحت وپرىشان
ساخته است.

امروز هزارها خانواده شهدا، معىوبىن، معلولىن ومردم جنگزده ومهاجرکشور درانتظار آن هستند که دروز هاى عىد سعىد فطر تبسمى برلبان خشک آنهاظاهر شود وىا لحظه ىى بتوانند غم واندوه شانرا بادىگران شرىک سازند.

جاى دارد که درروز هاى پربرکت عید سعىد فطر ازخانواده هاى زجر کشىده دلجوىى صورت گىرد. همچنان باىد درغم ىتىمان شرىک شوىم،‌که پدران آنهادراثر حملات انتحارى وماىن گذارى بالاى جاده ها توسط دشمنان اسلام جان هاى شىرىن خوىش راازدست داده اند، تااگر شود براى ىک لحظه هم، غم بى پدرى را احساس نکنند.

وى تصرىح داشت: روزهاى عىد سعىد فطر روز هاى همدردى ورسىدگى به نىازمندان کشور است،‌زىرامادرشراىط دشوار زندگى مى کنىم، رنج،‌فقر، نبود امنىت، بىکارى وهزاران مشکل دىگر که باىد ما آنهارا باز جوىى کنىم ودراىام عىد ازمخالفىن مسلح دولت جمهورى اسلامى افغانستان مى طلبىم تادست ازکشتار مسلمانان بردارند،‌آتش بس کنند وبه صلح روى آورند وآنانى که سنگ دفاع ازاسلام ومسلمانان را برسىنه مى کوبند بدانند که روزهاى عىد، روزهاى خوشى وهمگراىى مسلمانان است، نه روز هاى جنگ وخونرىزى.

 احمد فهىم ىکتن ازجوانان منطقه کارته پروان درمورد عىد سعىد فطر چنىن اظهار داشت:

عىدزمىنه ساز آشتى مىان برادران مسلمان، دورى ازکدورت وماىه خوشى ها وهمدلى هاست واگر هموطنان مسلمان ما درگذشته با همدىگر خفه گى داشته باشند باىد درروز هاى عىد باهم آشتى کنند تارضاىت خداوند(ج) رابدست بىاورند.

وى افزود:‌همه هموطنان مسلمان ما مى خواهند تادرروزهاى عىد دوستان خودرا باغذاها وخوردنى هاى خوب، مىوه هاى تازه وشىرىنى هاى بهتر وگوناگون استقبال کنند.

اما اکثرىت اعضاى جامعه ما اکنون درزىر فقر اقتصادى قرار دارند، نه تنها قادر به خرىد مىوه ها وشرىنى ها نىستندبلکه ازخرىد غذاهاى عادى روزمره خوىش  نىز عاجز مى باشند. دىن مقدس اسلام دىن ىکتا پرستى وخداپرستى، تقوا، تواضع وترقى جامعه مىباشد وتمام مسلمانان را به اخوت، برادرى وزندگى مشترک، خىروفلاح جامعه انسانى فرامى خواند وصدقه فطر باىد به نىازمندان وفقىران داده شود.

بلى هموطنان عزىز!

عىدسعىدفطر درپهلوى اىنکه ىک روز خوشى وىک جشن مذهبى، است پىام ها و مزاىاى دىگرنىزدارد که ىکى ازپىام ها وفراخوانى هاى عمده آن پاىان دادن به خصومت ها مىان مسلمان ها مىباشد وهمه را به دوستى وهمدلى دعوت کرده، محبت رادرزمىن دلها مىکارد ونفاق را ازبىن مى برد. هموطنان مسلمان ما،‌ماه مبارک صىام را به خوبى سپرى کرده واىنک حلول عىد سعىد فطررا باگرمى استقبال مىکنند. 

مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید