روزنامه هیواد

همه دروقایه و جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا با دولت و مردم همنوا و همکار باشند

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمردم کشورخواست که درخانه بمانند و به خاطر وقایه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دولت همنوا وهمکارباشند.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که امروز نه تنها افغانستان بلکه کشورها پیشرفته جهان نیز با تهدید جدی ویروس کرونا ، روبرو هستند.وی افزود که تاکنون برای تداوی مرض ناشی از ویروس کرونا ، دوا و یا واکسینی وجود ندارد ، بنا براین نیاز است که دراین شرایط دشوار، همه به خاطر اقدام های وقایه و پیشگیرانه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، با دولت همنوا و همکارباشند.حسینه صافی خاطرنشان کرد که درصورتی که فعالیتی با دست ها خود انجام می دهیم باید دستان خود را با صابون برای ۲۰ ثانیه شست و شو کنیم و این کار را از خود و خانواده خود آغاز کنیم و درمحیط خود نیز درنظربگیریم.سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که درغذای روزمره بیشتر از سبزی و میوه استفاده شود و تا نیاز جدی نباشد، باید درخانه که جای مصوون است، بمانیم.وی افزود ملت و دولت قهرمان افغانستان چنانچه بر هرمشکلی پیروزشده اند بر تهدید مشکل ویروس کرونا نیزفایق خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید