روزنامه هیواد

نگرانی از کنترول طالبان برگمرک های کشور

درپی تصرف هفت گمرک مرزی کشور ازسوی طالبان ،مسوولان حکومتی می گویند که دریک ماه سرطان درآمد این گمرک ها به خزانه دولت وارد نشده است. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه می گویدکه در ماه جوزای سال روان این نهاد مبلغ هفت میلیارد وسه صد میلیون افغانی رااز عواید گمرکی جمع آوری کرده بود ، ولی این رقم در ماه سرطان به چهار میلیارد وشش صد میلیون افغانی کاهش یافته است.

به گفته آقای تابع درحال حاضر گمرک های اسلام قلعه،تورغندی، آی خانم، شیرخان بندر، ابونصرفارابی،دندپتان و سپین بولدک درتصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارند و ازچگونگی گرد آوری درآمد های این گمرک ها وزارت مالیه اطلاع ندارد.

 ازسویی هم کارشناسان مسایل اقتصادی به این باور اند که اگر حکومت افغانستان برنامه ریزی درست برای وا پس گیری گمرک های کشور نداشته باشد عواقب ناگواری درپی خواهد داشت.

سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل می گوید: «با افتادن بندرهای تجارتی وسرحدی به دست مخالفان،  حکومت افغانستان روزانه صد ها میلیون افغانی عواید ناشی ازمعاملات تجاری دراین گمرک ها راازدست میدهد که تاثیرمنفی روی رشد اقتصادی خواهد گذاشت.»

به باور آقای سیحون کنترول نداشتن حکومت بالای گمرک های مرزی میتواند روی دیدگاه تجاری کشور هایی  که با افغانستان روابط تجارتی دارند تاثیرمنفی بگذارد وباعث شود که کشورهای منطقه علاقمند تجارت با افغانستان نباشند.

 آقای سیحون می افزاید:« ادامه تصرف بندرهای تجارتی توسط طالبان اعتماد تجاری افغانستان راصدمه میزند ونرخ مواد اولیه وکالا ها رادربازار های  کشور افزایش میدهد.»

درهمین حال بازرگانان کشور نیز ازسقوط گمرک های کشور به دست طالبان نگران اند.  به گفته ی آنان با ادامه این وضعیت بازرگانان کشور قادر به ادامه تجارت ازطریق این  بندرها نخواهند بود.

 بازرگانان کشور همچنان می افزایند که اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند ،آنان صادرات و واردات کالا های بازرگانی رامتوقف خواهندکرد.

تاجران افغان ازحکومت میخواهند که کنترول منابع درآمد زای کشور را دوباره  بدست بگیرند و نگذارند که بخش بزرگی ازعواید ونظم بازار به هدر رود.

 نزدیک به دوماه است که هفت بندرتجارتی کشور تحت اداره طالبان قرار دارد وحکومت افغانستان تااکنون اقدامی برای واپس گیری این گمرک ها انجام نداده است.

رنگینه اسدی