روزنامه هیواد

نقش نیروهاى امنیتى درتامین امنیت انتخابات پارلمانى قابل ستایش بود

 سرانجام انتخابات پارلمانى کشور به تارىخ ۲۸ و ۲۹ مىزان به گونه موفقانه آغاز و به انجام رسىد ومىلىون ها تن درسرتاسر کشور به پاى صندوق هاى راى دهى رفتن و راى خودرا به کاندىدان موردنظرشان رىختند. گرچه حوادث ناگوار در جرىان راى دهى دربرخى از نقاط شهرکابل و ولاىات کشور به وقوع پىوست، اما درکل مردم توانستند که درفضاى امن آراى شانرا در صندوق هاى راى برىزند.

 شعىب دلاور ىکتن از دوکانداران جوان  ناحىه هفدهم درمورد جرىان راى دهى انتخابات  چنىن اظهارنمود: نقش نىروهاى امنىتى درتامىن امنىت مردم در روز زهاى انتخابات پارلمانى قابل ستاىش بود. حوالى ساعت ۹ بجه صبح باجمعى از دوستان خود به طرف مرکز راى دهى که درلىسه ذکور شهرک وحدت ناحىه هفدهم شهرکابل قرار داشت رفتم درنخستىن نگاه چشمم به نىروهاى امنىتى کشور افتاد که مصروف تامىن امنىت مراکز راى دهى بودند.بعداً صف هاى طولانى مردم را دىدم که از مردان و زنان ساخته شده بود وهرکدام مىخواستند راى بدهند. من نىز درصف اىستادم ، تا اىنکه بعد از ساعت ها انتظار براىم نوبت رسىد، گرچه من چند سال قبل نىز راى داده بودم ، ولى به اىن اندازه که دراىن روز انتخابات مردم به صورت گسترده درانتخابات شرکت کرده بودند درگذشته به اىن پىمانه نبود، باوجود اىنکه ساعت ها منتظر ماندم ،اما خوشحال ازاىن بودم که مردم به اىن پىمانه بزرگ در انتخابات اشتراک ورزىده بودند. مردم اهمىت انتخابات را درشراىط کنونى مىدانند  وبا وصف اىنکه  تهدىدات امنىتى وجود داشت ،اما مردم دىن شانرا ادا کردند.درپهلوى آن نقش نىروهاى امنىتى ما در روز هاى راى دهى قابل تمجىد بود،من منحىث یک جوان از نىروهاى امنىتى خود اظهار سپاس وامتنان مى کنم.

 درهمىن حال خبرنگار روزنامه هىواد سرى به مرکز راهى دهى لىسه عثمان بن عفان که درقرىه کارىز مىر ولسوالى شکردره موقعىت داشت زده و با ىک تن ازناظرىن کاندىدان پارلمانى بنام بهاره در مورد تامىن امنىت و حضور مردم در روز انتخابات صحبت نموده موصوفه چنىن گفت: اسم من بهار است. حدود نزده سال عمر دارم وازجمله ناظرىن ىکى از کاندىدان هستم . قسمى که شما هم مشاهده مى کنىد حضور مردم بى نهاىت زىاد است و نىرو هاى امنىتى ما نىز حضور فعال دارند و مصروف تامىن امنىت براى مردم هستند در همىن حال که من با شما صحبت مى کنم باوجود اىنکه که ناوقت روز است ولى مردم هنوز هم مصروف رىختن راى خود هستند و به مرحمت خداوند (ج) کدام واقعه رخ نداده است . مردم درفضاى امن وامنىت راى خود را در صندوق ها مىرىزند من ازنىروهاى امنىتى خود اظهار سپاس و امتنان مى کنم که شب و روز تلاش نمودند تا امنىت انتخابات را تامىن کنند.   

نىک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید