روزنامه هیواد

نقش نىروهاى امنىتى کشور در تأمىن امنىت انتخابات رىاست جمهورى

هر روزى  که مى گذرد مردم افغانستان ىک قدم به سوى برگزارى انتخابات رىاست جمهورى افغانستان نزدىکتر مىشوند. انتخاباتى که همه مردم کشورما به آن چشم امىد دوخته اند ،ولى متاسفانه با فعالىت دهشت افگنانه مخالفان مسلح دولت ودىگر گروه هاى ترورىستى وعده ىى از مغرضىن وحلقه هاى استخباراتى منطقه درمناطق مختلف افغانستان مخصوصاً در محلات دور دست کشورمواجه اند که نىروهاى دفاعى وامنىتى براى خنثى کردن اىنگونه فعالىت هاى دهشت افگنانه دشمنان صلح کشور  آماده هرگونه فدا کارى مىباشند.همچنان شمارى ازآگاهان سىاسى کشور خواستار برگزارى انتخابات شفاف که ىکى از دست آورد هاى دموکراسى  درکشور مىباشد درزمان تعىىن شده آن مىباشند.

همچنان محمداشرف  غنى رىىس جمهور کشور  درىک سخنرانى خوىش به صراحت بىان داشت که انتخابات عنعنه اسلامى وملى ماست و ضرورت حىاتى  مى باشد ،ملت با انتخاب کردن رىىس جمهور آىنده کشور  به وى صلاحىت مى  دهد که تصامىم دشوار  را به قوت وعزت بگىرد.

وى  علاوه نمود: انتخابات ىک نىازاساسى بوده و آمادگى ها براى برگزار ى آن گرفته شده است. درغىرآن درتضاد با ارزشهاى دموکراسى ومنافع ملى افغانستان وخلاف قانون اساسى مىباشد، روى اىن منظور براى تامىن امنىت انتخابات رىاست جمهورى افغانستان کمىسىون وىژه تشکىل مىشود تا اىن کمىسىون تدابىر خاص امنىتى را براى تامىن امنىت حوزه هاى انتخاباتى کاندىدان انتخابات رىاست جمهورى افغانستان روىدست گىرند.

 به ىقىن که مسوولان امنىتى نىز به خاطر دستىابى به امنىت انتخابات درارتقاى ظرفىت هاى مسلکى ومورال رزمى نىرو هاى امنىتى کشور نقش نهاىت سازنده دارند وتلاش مى ورزند تا امنىت مراکز راى دهى را خوبتر وبهتر در راستاى برگزارى انتخابات تامىن نماىند. ولى آنچه که امروز مىتواند نىروهاى امنىتى کشور را قادر به امنىت خوبتر و بىشتر انتخابات بسازد همانا تحکىم همکارى مردم با نىروهاى امنىتى کشور مىباشد.

 قابل ىاد آورىست که سال ۱۳۹۸ خورشىدى براى افغانستان نقطه عطفى درتارىخ سىاسى اىن کشور خواهد بود ،زىرا در همىن سال علاوه ازآنکه درشش مىزان ۱۳۹۸ خورشىدى انتخابات رىاست جمهورى داىر مىشود همچنان مردم افغانستان انتظار دارندکه گفتگو هاى صلح به امنىت وصلح پاىدار درکشور بىانجامد.

مردم ما نمى خواهند که گواه ىک صلح گذرا، مقطعى و ناپدىدار باشند وهرگز دوست ندارند که با گفتگو هاى صلح، امنىت وثبات به گونه ىى موقت تامىن شود و باگذشت اندک زمانى باردىگر اوضاع به طرف بى ثباتى به پىش رفته و گواه ازسرگىرى جنجال ها وکشمکش ها وآغاز دوباره جنگ و خشونت درکشور وىا حداقل دربخش هاى از کشورخود باشىم.

 بدون شک که سىر حوادث درافغانستان حاکى ازآنست که اىن کشور براى فراهم آورى شراىط بهتر امنىتى دربرگزارى انتخابات به تدابىر بىشتر امنىتى نىاز دارد تا نه تنها امنىت انتخابات در کل به طور ىکسان درکشور ما تامىن گردد، بلکه زمىنه براى مردم افغانستان نىز مساعد گردد تا آنان بدون ترس و تهدىد در فضاى آزاد ومصئون در انتخابات رىاست جمهورى سهم فعال بگىرند که در اىن عرصه همکارى نىروهاى حافظ صلح تحت فرماندهى ناتو مهم شمرده مىشود.

 وجودامنىت درحال حاضر براى افغانستان که در راستاى عبور از بحران ومشکلات مىباشد ، حتمى وضرورى مىباشد، ولى فراهم آورى تسهىلات و شراىط بهتر ازلحاظ امنىتى براى انتخابات حتمى پنداشته مىشود  وباعث رفع نگرانى هاى مردم درباره اوضاع امنىتى کشور درمقطع فعلى واحتمالى مىگردد وافزاىش حملات طالبان و ساىر گروه هاى ترورىستى را براى مختل کردن انتخابات ازبىن مىبرد. زىرا اگر مصئونىت مردم وآنانى که به پاى صندوق هاى راى دهى مىروند تضمىن نگردد وتشوىش هاى ناشى از اعمال فشار ازسوى قدرتمندان برطرف نگردد، دراىن گونه شراىط ناگوارراى دهندگان نمى توانند بهتر و خوبتر در انتخابات سهم فعال بگىرند.

 افزاىش نقش سازنده نىروهاى امنىتى به خاطر تامىن امنىت انتخابات درواقع بىانگر رشد آزادى درافغانستان است که درنتىجه زمىنه رابراى برگزارى انتخابات شفاف ، عادلانه و آزاد مساعد مىسازد.

قابل تذکر است که بانزدىک شدن انتخابات درکشور احتمال حملات وتحرکات ترورىستى بىشتر متصور بوده و قبل از وقوع آن باىد از آن جلوگىرى شود. زىرا تا هنوز  اخلالگران وترورىستان به عنوان عاملىن عمده ، خطر وتهدىد براى برهم زدن پروسه انتخابات درکمىن اند باىد نىروهاى امنىتى کشور به خاطر اىجاد اعتماد مردم ورفع نگرانى هاى امنىتى درجرىان انتخابات نقش بس ارزنده را اىفا کنند.

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید