روزنامه هیواد

ناخن جویدن در نزد اطفال

اطفال به دلاىل مختلف مانند کنجکاوى، خستگى روحى فشارهاى روحى عادتى وىا هم تقلىد کردن از دىگران ناخن هاى خود را مىجوند. ناخن جوىدن ىک علامه بسىار معمول از علاىم هىجان بوده (چوشىدن انگشت کلان دست، دست زدن در بىنى، پىچ وتاب دادن موى با دست ، جوىدن دندان ها وغىره)

بعضا اىن عادت الى بزرگسالى ادامه پىدامىکند.

اگر اطفال به درجه متوسط اىن عادت را داشته باشد(ىعنى که به خود آسىب نمىرساند) وىا هم به شکل غىر ارادى(در اثناى دىدن فلم، گىم زدن ، امتحانات وىا در هنگام انجام نماىشات) موضوع قابل تشوىش نىست. این ىگانه راه است که اىن اطفال فشارهاى روحى شانرا تبارز مىدهند. اىن اطفال راهىچ وقت  سرزنش نکنىد تاوقتى که خودشان راضى به ترک اىن عادت نشوند والدىن به طور اجبارى هىچ کارى را انجام داده نمىتواند. زىرا اکثرا اىن عادت به شکل غىر ارادى است تازمانى که طفل نداند که عمل نادرست را انجام مىدهد سرزنش ومجازات انها موثر نىست حتى بعضا کاهلان درمشکلات زندگى ممکن ناخن هاى خودرا بجوند.

اگر والدىن فشار جهت ترک عادت ناخن جوىدن را بالاى اطفال وارد نماىند با عث ازدىاد فشار روحى آنان شده که در نتىجه باعث ازدىاد اىن عادت مىگردد.

اطفالى که مىخواهند ترک عادت کنند باىد کمک شوند مثلا اطفال دىگرى که بالاى شان تمسخر کنند سبب متوجه شدن اطفال مىگردد که در اىنجا ضرورت به کمک والدىن دارند درىن زمان اولا والدىن راجع به علاىم هىجان با اىشان صحبت نمایند وبعدآ روش ترک عادت براى شان توضىح شود. براى شان خاطر نشان شود که چه وقت ودر چى شراىط ناخن هاى شانرا زىاتر مىجوند متوجه ساختن اطفال در زمان انجام دادن عادت در نزد بعضى اطفال که خودشان خواهان ان باشند بسىار موثر است.

بعضى از دختران ازرنگ ناخن در چند طبقه بالاى ناخن هاى شان ىا بستن ناخن توسط بنداژ که باعث ناخوشاىند شدن عادت براى شان مىگردد ودر ترک عادت کمک مىکند استفاده مىکنند ىا طرىقه هاى بدىل عادت براى شان پىشنهاد گردد مثلا جوىدن ساجق،نگهداشتن بعضى اشىاى نرم وخوشاىند در دست هاى شان وىاهم بعضى طرىقه هاى ارامش بخش مثلا باز وبسته نمودن انگشتان دست، گرفتن نفس عمىق وغىره در زمان فشار روحى مىتواند موثر واقع گردد.

براى اطفال خاطر نشان گردد که بعضى اطفال به ىک طرىقه وبعضى هم به شىوه دىگرى مىتوانند ترک عادت نماىند. موضوع مهم اىن است که هىچگاه خسته نشوند ووالدىن همراه با اطفال به شکل ىک تىم وبا کوششهاى متداوم مىتوانند بالاخره به ىک نتىجه مطلوب برسند.

در واقعات نادر جوىدن شدىد ناخن ها نشان دهنده تشوش شدىد روحى مىباشد. که درىن صورت باىد با ىک متخصص اطفال وىا هم متخصص روانى مشوره صورت گىرد.

رنځورمل دوکتور وحىدالله ((نعىمى)) ترىنرمتخصص داخله اطفال انستىتىوت صحت طفل اندراگاندى

ممکن است شما دوست داشته باشید