روزنامه هیواد

میگاکولون کسبی  یا ثانویAcquired  or Secondary Megacolon / Idiopathic constipation

میگاکولون کسبی  یا ثانوی (AcquiredMegacolon) که از سبب و باعث امراض (Cytomegalovirus (CMV) Infection  ،Chagas’ Disease) بوجود میآید شکل کسبی این مریضی نزد بعضی اطفال و کاهلان بوجود میآید که درین صورت هم کولون (متوسع ، بزرگ، وجدار ضخاموی ) را پیدا میکند که درین صورت هم حالات مکرر انسدادی ،قبضیت های معند و بعضاً انتیروکولیت (Recurrent Enterocolitis) بوجود میآید و در اکثر موارد شکل کسبی این مریضی از سبب (Tryopnosomia Tusia ) در جدار  کولون بوجود میآید   در حالت قبضیت دوامدار از سبب { Metabolic Disorders (Hypothyroidism), Spinal Disorders, Spina Bifida, Presacral Tumors } موجودیت علامۀ (Megarectosigmoid) و از نظر هستولوژی جدار کولون دارای حجرات نورمال عصبی میباشد موجب تفریق آن از امراض دیگر و  مریضی هرشپرونگ میگردد.

قبضیت (Constipation) :

عبارت از اطراح مواد سخت غایطی و مشکلات تغوط و کاهش دفعات تغوط  (۲ to 3 episodes) در طول هفته که  درآن عادت تغوط به تدریج در هفته کاهش میابد. که علت آنرا {دیهایدریشن (Dehydration)، مصرف مواد غذائی که مدفوع کمتر دارد (Consumption of a Low Bulk Diet) ، پرهیز های بیجا از سبزیجات، اختیار نمودن طرز زندگی نشسته برای مدت طولانی ، کاهش تمرینات منظم بدنی ، خود داری و انتظار زیاد و کاهش تعداد دفعات تغوط}تشکیل میدهد  .

تداوی میگاکولون کسبی (Acquired Megacolon :

  • این اختلاط قبضیت بدون اجرای عملیه های مغلق جراحی بوسیلۀ اصلاح رژیم غذائی فایبر دار (تزاید خوراک مواد سبزیجات ، میوه جات ( که باعث اطراح مقدار مایع و آب بدلیل عملیۀ آزموزیس خروج مایع از جدار لومن شده و  به داخل جوف لومن اطراح شده و مواد غایطه را نرم مسیازد  و مواد فایبر دار باعث اتساع لومن شده و عملیۀ
  • پرستالتیزم را تنبه مینماید و کاهش خوراک مواد غذائی پروتینی ) صورت میگیرد .
  • عملیۀ (Digital Rectal Examination) اجرا میگردد و مواد غایطی سخت شده به بیرون اخراج میگردد و ریکتوم تخلیه میشود.
  • در صورتیکه حالت (Enterocolitis) موجود باشد : این یک اختلاط در عملیۀ (Swenson’s Pull-through) ویا بدون اجرای عملیاتها درنتیجۀ التهابات کولونها و امعای رقیقه بوجود میآید که (Incomplet Pull-through) در نزد مریض صورت گرفته بعد از عملیات اختلاط (Enterocolitis) و قبضیت ها تأسس مینماید، تداوی ضد میکروبی و ضد التهابی و (Irrigation) محتویات کولون صورت میگیرد. درصورتیکه تداوی فوق نتیجه ندهد درینصورت تداوی آن اجرای (Rectal Myectomy )  میباشد.
  • تداوی جراحی : عبارت از برداشتن قطعه یا سگمنت ماؤفه(Sigmoid Resection)  و ترمیم دوباره نهایت به نهایت میباشد  .

رنځورمل دوکتور میر احمد علی سید

ممکن است شما دوست داشته باشید