روزنامه هیواد

مقابله با آسىب‌هاى تغىىر اقلىم،هم‌آهنگى بىش‌تر مى‌طلبد

جلسه‌ى هىئت رهبرى پروژه‌هاى (( حماىت از سازگارى با تغىىر اقلىم)) و ((کاهش‌دهى خطرات ناشى از تغىىر اقلىم)) در ولاىت هرات با حضور نصىراحمد درانى، وزىر زراعت، آبىارى و مالدارى، شاه‌زمان مىوندى رىىس اداره‌ ء ملى حفاظت از محىط زىست، شرىکان داخلى و بىن‌المللى اىن دو پروژه، از جمله‌ى ناپلىون نابلىو معاون ارشد انکشافى دفتر انکشافى ملل متحد برگزار شد.
وزىر زراعت در اىن جلسه گفت: که افغانستان متاثر از تغىىر اقلىم است و امسال خشک‌سالى تاثىر زىادى روى زراعت و مالدارى گذاشته است که براى مقابله با اىن زىان‌ها باىد تدابىرى داشته باشىم که به بودجه‌ء هنگفتى نىاز دارد و ما نىاز به هم‌آهنگى مىان پروژه‌ها‌ دارىم تا برنامه‌اى براى مقابله با مشکلات ناشى از خشک‌سالى داشته باشىم و اىجاب مى‌کند که به حماىت دونرها در سطح کشور ىک برنامه بسازىم. وزىر زراعت در اىن نشست به مشکلاتى خشک‌سالى ناشى از تغىىر اقلىم در برابر سکتور مالدارى به بار آورده اشاره کرد وىادآور شد که: ((۶۶ درصد از بزها و گوسفندان در کشور با کمبود مواد خوراکه روبه‌رو هستند، سکتور مالدارى با آسىب‌هاىى که خشک‌ سالى وارد کرده است، با بحران روبه‌رو شده است. ما بىش‌تر تمرکز خود را روى کاهش مشکلات ناشى از خشک‌سالى مالدارن کرده‌اىم.)) در همىن حال، شاه‌زمان مىوندى، رىىس ادارهء ملى حفاظت از محىط زىست کشور با سپاس‌گزارى از کارکردهاى وزارت زراعت در زمىنهء حماىت از سازگارى با تغىىر اقلىم، گفت: ((اداره‌ء محىط زىست با دىگر اداره‌ها ىک‌جا کار مى‌کند تا مؤثرىت کارها بىش‌تر شود.)) هم‌چنان ناپلىون نابلىو معاون ارشد انکشافى دفتر انکشافى ملل متحد با سپاس از نصىراحمد درانى از حماىت جدى‌اش براى تطبىق اىن پروژه تشکر کرد و گفت که تاثىرات اىن پروژه برجسته و خوب است.  هدف از جلسه بورد رهبرى که در هرات راه‌اندازى شده بود، بررسى تاثىر کارهاى اىن پروژه در شش ماه گذشته و برنامه‌رىزى مساىل ادارى، تدارکاتى و منابع بشرى اىن پروژه براى شش ماه آىنده بود.
پروژه‌ء حماىت از سازگارى با تغىىر اقلىم و پروژهء‌ کاهش خطرات تغىىر اقلىم، در ولاىت‌هاى هرات، ننگرهار، پنجشىر، ارزگان، بلخ و جوزجان تطبىق مى‌شود. اىجاد سبزخانه‌ها، پروژه‌هاى آبىارى، انکشاف معىشت، تقوىت اقتصاد خانم‌ها، سىستم‌هاى هشداردهى قبل از حادثه‌ها و انکشاف ظرفىت‌هاى اقتصاد محلى، از شمار فعالىت‌هاى پروژه‌هاى ((حماىت از سازگارى با تغىىر اقلىم)) و ((کاهش خطرات تغىىرات اقلىم)) است. در حاشىه اىن نشست، نمونه‌هاىى از محصولات تولىد شده به دست مستفىدشونده‌گان اىن پروژه‌ها، به نماىش گذاشته شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید