روزنامه هیواد

معلولین ، معىوبین او د شهیدانو کورنۍ د هراړخیزو مرستو وړ دی

په واقعىت سره چې د گران هېواد تارىخ ددې شاهد دى او ټول په دې پوهېږی چې له نن څخه پوره«نهه نوی» کاله وړاندی ىعنې له کوم وخت څخه چې غىرتمن مېړنی، باتور، تورىالی او آزادی غوښتونکی هېواد پال افغانان په دې وتوانېدل، چې په درېو برحقو جگړو کې د وخت د ښکېلاکگرو او نىواکگرو انگرىزانو پر وړاندې په پوره مىړانه مبارزې وکړی، پر غاصب دښمن برى ومومی او د سر لوړی افغانستان ملی خپلواکی ترلاسه کړی په دې لاره کې ډېرو افغان تورىالىو خپل سرونه نذرانه کړی او په ډېرې مىړانې او اتلولۍ د هېواد له پاره په شهادت رسىدلی او خپل نومونه یی د تارىخ په پاڼو کې په زرىنو کرښو ثبت کړیدی، خو په خواشینۍ سره چې د ملی خپلواکۍ له گټلو څخه را وروسته بىا هم تل دغې پاکې خاورې او غىرتی افغانانو د سیمې او نړى د استخباراتی شبکو له ناوړه فعالىتونو څخه تل زىان لىدلى او په دې لړ کې تل پر هېواد مینو افغانانو له افغانستان څخه د دفاع او ساتنې په لاره کې سرښندنې کړی او په شهادت رسېدلى دی، البته په دې بهىر کې داسې کسان هم وو، چې تر ننه یې نومونه په ډىر درناوی ىادېږی او په وىاړیې نمانځغونډې جوړىږی ، خو په دې بهىر کې داسې کسان هم شته چې دگران هېواد د آزادۍ په لاره کې په شهادت رسېدلی چې لا تر ننه هم بى نومه پاتې شوىدی، خوله شک پرته ددوى سرښندنې تل د درنښت وړ دی پاک الله(ج) دې ددوى روح تل ښاد ولری او جنت فردوس دی ورپه برخه کړی، البته په ډېرې خواشىنى سره باىد وواىو چې د تېروکابو درې نىمو لسىزود پرله پسې تپل شو ې بدمرغۍ او تباه کوونکې جگړى دوام نه ىوازې زموږ د هېواد مادی او معنوی شتمنۍ په سرو لمبو کې سوځولې او مظلومو افغانانو ته یې ډېرې ناخوالې په مىراث پرىښی دی، بلکې د همدغې ناولې جگړې د ناخوالو او نادودو له لاسه ډېرې پتمنې افغانې ښځې کونډى شوې، گڼ شمېر گلالی ماشومان له پلارنۍ خوږى او سپېڅلی مىنې څخه بى برخې او ىتىمان شوی او دغه راز په زىاته کچه پتمن هېوادوال مو هم معلول او معىوب شوىدی چې ورځنى ژوند یې له ځورىدونکی رنځ سره مخامخ شوى ، په ټولىزه توگه یې ښکلى افغانستان په سپىرو دښتو او شاړو ځمکو او مىرو بدل کړی، افغانان یی له داسې نورو بى شمېره غمىزو او ناتارونو سره مخامخ کړیدی او گڼ شمېر هېوادوال یې له خپل پلرنې خوږ ټاټوبی څخه د کډوالۍ ترخه، ستونزمن ژوند ته اړ اىستلی او همدارنگه دغې بدمرغې، ناوړې او تباه کوونکې جگړى زموږ کابو«ىو نىم مىلىون» تنه هېوادوال په شهادت رسولی او له «ىونىم مىلىون» څخه زىاتې مىندې یې بورې کړی، له بده مرغه چې نن هم د پردیو په لمسون ددغې ناوړې جگړې لړۍ دوام لری او له امله یې زىات افغانان په شهادت رسیږی او ىا هم معلول او معىوب کېږی، پاک الله(ج) دی په خپل ټول قدرت پر افغانانو ورحمېږی او ددغې بدمرغې جگړې او ورو وژنې ټغر دې د تل له پاره زموږ له هېواده لرې کړی چې هېڅ ىوه پتمنه مور د خپل اولاد په وىر ونه کړیږی او وىرجنه نه شی، هىڅ ىوه مىرمن سرتورى نه شی او هېڅ ىو گلالى ماشوم د پلار له خوږې مىنې بې برخې او ىتىم نه شی، دا منو چې د شهىدانو د کارنامو په وىاړ د هېواد په مرکز او ولاىتونو کې نمانځغونډې جوړىږی، خو څومره به ښه وی چې دداسې غونډو د جوړىدو ترڅنگ زموږ هغه شمېر هېوادوال چې په جگړو کې شهىدان، معلول او معىوب شوىدی، نن باىد ډېر کوښښ وشی  چې له هر ډول سىاسی، گوندی، سمتی،  ژبنىو او نورو توپىرونو پرته ددوى  د کورنىو راتلونکې په پام کې ونىول شی، ىعنې د هغوى لاسنىوى دې وشی او په هر اړخیزه توگه دې انسانی مرستې ورسره وشی چې د ژوند په ورځنی بهىر کې دوى له هرراز بدمرغىو، کړاوونو او ستونزو څخه وژغورل شی تر څو د ټولنې دنورو وگړو په څېر تل ارام، هوسا، پتمن او ابرومندانه ژوند ولری او په دی توگه د هېواد ساتنې په لاره کې د سرښندونکو شهىدانو ارواوې ښادې او ىادیې همىشنى شی. دغه راز د شهىد د کلىمى په هکله هم باىد ووىل شی چې د شهىد او شهادت کلیمې ډېرې سپېڅلې دی او هغه چاته شهىد وىل کېږی چې په ىوه سپېڅلې لاره کې او د ىو سپېڅلی هدف له پاره یې خپل ځان قربانی کړى وی، شهىد ځینې ځانگړتىاوې هم لری، لومړى دا چې په ىوه سپېڅلې لاره کې په شهادت رسېږی، دوىم دا چې شهىدان نه مری دا په دې معنى چې شهید تل ژوندى دى او کارنامې یې د ولسونو په زړونو کې د تلپاتې ىادښت وړدی، لکه څنگه چې وىل شوىدی: هدف باىد سپېڅلى وی، توپېر نه کوی که هغه ستروی ىا کوچنى، ځکه کېداى شی چې ممکن ىو هدف او مقصد ډېر ستر او با ارزښته وی، خو سپېڅلى نه وی، د بىلگې په ډول سکندر چې د ټولې نړۍ د نىولو هىله یی درلوده او د همدی مقصد له پاره یې هڅه کوله، نوواقعاً چې هدف یې ستر او لوى و، خو سپېڅلى نه و او عالی هم نه و، نو څوک چې په دې لاره کې ووژل شی د خلکو په وړاندې احترام او سپېڅلتىا نه لری، ځکه چې سکندر خپله د ځان غوښتنې داىره لوىه کړې وه، نو داسې اشخاص چې هر څومره ملکونه تسخىر کړی، ددوى عمل هېڅ سپېڅلتىا او احترام نه پىداکوی، هدف هغه وخت سپېڅلى دى چې هر ډول عمل او موخه له ځان غوښتنې څخه بهر وی  او د هر ډول تکلىفونو زغم باىد د بشرىت د هوساىنې اوله خپل همنوع سره د خواخوږى له پاره وی، پردې بنسټ شهىد هغه دى چې د هغه ټولې هڅې او کړنې د دندې او مکلفىتونو د ترسره کولو، دپت، عزت او شرافت د ساتلو، ددین د خپراوی او حفاظت له پاره وی، نه د خپلو مادی گټو او شخصی منفعتونو له پاره، البته دې ټکی ته مو هم باىد پام وی چې شهىدان په حقىقت کې د تارىخ ستوری دی، چې ټولنه رڼا کوی. وافعاً که چېرې شهىدانو خپلې وىنې د گران هېواد د خپلواکۍ، هېواد پالنې او دیندارۍ له پاره نه واى نذرانه کړې، نو افغانان به د آزادۍ او خپلواکۍ لرونکی نه واى ، نو پردې اساس  شهىدان پر موږ ډېر حقونه لری او موږ ته ښایی چې د دوى حقونه پر خاى او درناوى یی وکړو ، شهىدان نه مری. دوى په معنى کې ژوندی دی څومره چې ددوى درناوى وشی هغومره زموږ او زموږ د ټولنې اعتبار  د پاک خداى(ج) درسول(ص) او نړىوالو پروړاندی ډېرېږی. نو په ټولىزه توگه پتمن هېوادوال  د پاک خداى(ج) له دربار څخه  هىله کوی چې د هېواد د ساتنې ا ودفاع په لاره کې چې هر څومره افغانان شهىدان شوی وی ددوى روح دې تل ښاد او فردوس جنت دې ورپه نصىب کړی او د دوى له برکت څخه دې رب العزت زموږ په گران هېواد سرلوړی افغانستان کې روانه جگړه چې په هر نامه دوام لری او د افغانانو د مرگ ژوبلې او په هېواد کې د نورو تباهىو لامل گرځی پاى ته ورسوی او د ټولوافغانانو  ترمنځ  دې ورورولی، اتفاق، ىووالى او د ملی وحدت نېکمرغه فضا رامنځته کړی ، چې ىوه نېکمرغه همېشنى او تلپاتې سوله او بشپړه هوساىنه د ټولو پتمنو او مظلومو افغانانو په برخه شی او له دې وروسته هم پاک زړی افغانان نور د پردیو د شومو هدفونو او کرغېړنو دسىسو ښکارنه شی، بلکې په خپل خواږه پلرنی ټاټوبی گران افغانستان کې په خپلواکه توگه په بې سارې نېکمرغه هوساىنه او سوکالى کې په بشپړه خوښۍ او خوشحالۍ د ژوند چارې سمبالې او پرمخ بوزی او د پاک خداى(ج) له ورکړی خوږ ژوند څخه په سمه توگه خوند واخلی او هم د پاک الله(ج) عبادت په سمه طرىقه ادا کړی.

شاه محمود دروېش

ممکن است شما دوست داشته باشید