روزنامه هیواد

مشکلا ت رفتارى دوران کودکى

الف-   انواع خانواده ها ازنظرالگوى تربىتى کدام ها اند؟

ب – انواع اختلالا ت رفتارى وعصبى کو دکان کدام ها اند ؟

همانطورکه جسم کودکان بىمارمىشود، روان آنها هم درمقابل عوامل بىرو نى ودرونى آسىب پذىر است. مشکلات رفتارى کودکان قابل درمان است وبهترىن اقدام پىشگىرى ازاىن بىمارى است  وتشخىص بموقع ودرمان سرىع باعث بهبودى وجلوگىرى ازمزمن شدن آنها مىشود .

نقش خانواده :نقش خانواده بعنوان اولىن محىط آموزشى دراىجاد بىمارىهاى عصبى ومشکلات رفتارى کودکان انکارناپذىراست.

(خانه شاد = کو دک سالم )

الف  انواع خانواده

۱ : خانواده دوست داشتنى  :

اىن خانواده بى قىدوشرط نىازهاى کودکان را برآورده والگوى تربىتى شان محبت ودوست داشتن است
(( برآوردن غراىز   ، درنتىجه غىراجتماعى  ، ودرمحىط هاى آموزشى وسلب قدرت تطابق بامحىط ))

۲ : خانواده کنترول کننده :

داراى معىارهاى سخت  ، خشک  ، خارج ازتوان کودک  به آنها دستور داده مىشود: ( اىن کاررابکن  –  آن کار را نکن ………….. درنتىجه درآىنده افراد کم جرئت کم محبت  – خشک  – ووسواسى .

۳ : خانواده  طرد شده  :

خانواده خشن ،  بى توجه  به نىازهاى عاطفى کودکان ،  فحش  ، تنبه  ،  تهدىد وخشونت  حاکم درخانواده  ، احساس آرامش درخارج ازخانه ، مهمانى  ، خوش گذرانى  وعلاقه به مواد مخدر.

۴ : خانواده آشفته :

پدر ومادر دردرگىرى اختلافات  زناشوىى  .

نداشتن فرصت  براى تربىت کودک .

شاهد درگىرى پدر و مادر .

درنتىجه پىداىش افسردگى ، اضطراب ، ناسازگارى ، وضعف اعتماد به نفس ……وغىره وغىره .

۵ : خانواده گوناگون  :

مختلط ازالگوهاى خانواده هاى قبلا شرح داده شده مىباشد .

۶ : خانواده اىده آل  :

الگوى اىن خانواده ها کودکان را به جهتی سوق مىدهند که دربزرگسالى ،افراد مومن ،شاد،صادق،اجتماعى ،خودکفا،مفىد ومؤثربراى خود ودىگران باشند

ب: مشکلا ت رفتارى دوران کودکى قرار ذىل اند

۱ : شب ادرارى  :

شب ادرارى عبارت است ازدفع ارادى  وغىرارادى وتکرارشونده  ادرار درشلوار ىارخت خواب درروز ىاشب  اىن شب ادرارى  را تا ۵ سالگى حد اقل ماه ىکبار طبىعى مىدانند.

پسر ها دوبرابر دخترها دچاراىن مشکل اند .

اىن مشکل درتمام فرهنگ ها دىده مىشود  ولى درطبقات پاىىن بىشتر.

اىن عمل  ۸۰ فىصد درشب        ۵  فىصد درروز   ۱۵ فىصد هم درشب هم درروزصورت میگیرد .

۱۰  فىصد اىن اطفال ازاثر عوامل عضوى مانند : قند ،صرع ، عفونت هاى ادرارى ىاسنگ گرده هستند ارثىت نىز درآن نقش دارد .

عوامل غىرعضوى : مانند : سردى هوا ،مصرف ماىعات زىاد ،سنگىن بودن خواب ،اضطراب وافسردگى ،ناامنى ،ترس ازدست شوى وتارىکى ،کم بودن گنجاىش مثانه ،فشارهاى روانى روزمره مثل شروع مکاتب .مرگ ىکى ازوالدىن ،جداىى
والدىن ….وغىره .

(داکتر شىرىن شاه وثىق ترىنر متخصص شفاخانه صحت روانى کابل)

ممکن است شما دوست داشته باشید