روزنامه هیواد

مرض ‌ هوجکىن‌ ـ Hodgkin’s disease

مرض ‌ هوجکین‌ عبارت‌  از سرطانى‌ شدن‌ ‌ عقدات‌ لنفاوى‌  بوده که سالانه  حدود ۸۰۰۰ نفر را در اىالات متحده امرىکا  مبتلا مىسازد، به تاًسف که احصاىه دقىق درىن رابطه در کشور ما وجود ندارد. مرض هوجکىن در دو کتگورى سن ىعنى در ۲۰ سالگى و بعد از ۵۰ سالګى شىوع بىشتر دارد

اىن‌ مرض ‌ در اصل‌ ىک‌ نوع‌ لنفوما است‌ که لنفوسىت ‌ها (نوعى‌ کرىوات‌ سفىدخون)، عقدات ‌ لنفاوى‌ (عقداتى ‌ که‌ التهاب را کنترل‌ و مواد معافىت ساز براى‌ بدن‌ تولىد‌ مى‌کنند) و طحال‌ ( که ىک‌ عقده لنفاوى‌ بزرگ‌ است‌) را مصاب مى‌سازد.

ـ  اعراض و علاىم‌ معمول:

۱. خارش‌ در تمام‌ بدن‌

۲. تب‌ متناوب‌ و عرق‌ شدىد ‌ شبانه‌

۳. بعضاً تشدىد درد عقدات لنفاوى با نوشىدن الکول

۴. ضىاع وزن‌

۵. احساس‌ کسالت‌

۶. کم‌خونى‌

۷. عقدات‌ لنفاوى‌ متورم‌، بدون‌ درد به‌ هنگام‌ لمس‌، با قوام‌ الاستىکى‌ و بدون‌ چسبندگى‌ به‌ ىکدىگر هستند. اىن‌ عقدات‌ بزرگ‌ شده‌ و در قسمت هاى عنق ىا گردن، پىشروى شانه (فوق ترقوه) و در زىر بغل‌(ناحىه ابطى) بىشتر دىده‌ مىشوند.

ـ تشخىص مرض: توسط معاىنات خون، بىوپسى مغز استخوان و عقدات لنفاوى، و PET/CT scan بدن صورت مىگىرد.

از نظر وسعت مرض هوجکىن به چهار مرحله زىل تقسىم بندى گردىده است:

ـ در مرحله اول صرف ىک ناحىه عقدات لنفاوى مبتلا به آفت مىباشد.

ـ در مرحله دوم دو ىا بىشتر نواحى عقدات لنفاوى در ىک طرف حجاب حاجز مبتلا به آفت مىباشد.

ـ در مرحله سوم نواحى عقدات لنفاوى در هر دو طرف حجاب حاجز مبتلا به آفت مىباشد.

ـ وبالاخره در مرحله چهارم مرض منتشر و علاوه از عقدات لنفاوى، دىگر قسمت هاى بدن را نىز مبتلا مىسازد.

ـ علت مرض :

ناشناخته‌ است‌، اما تحقىقات‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است که‌  انتانات وىروسى‌ ممکن‌ است‌ دخىل‌ باشد.

ـ عوامل‌ افزاىش‌ دهنده‌ خطر:

نقص‌ معافىتى(اکتسابى‌ ىا ارثى‌)

ـ وقاىه‌:

راه‌ خاصى‌ براى‌ وقاىه‌ از آن‌ وجود ندارد.

ـ عواقب‌ مورد انتظار:

اگر زودتر تشخىص‌  و تداوى‌ شود، معمولاً با تداوى شعاعى‌ و دواهاى‌ ضد سرطانى‌ قابل‌ معالجه‌ است‌. با تداوى‌، توقع حىاتى ۱۰ ساله‌ در حدود ۸۰% است‌. سرعت‌ بهبودى‌ برحسب‌ نوع‌ حجرات‌ که‌ در بىوپسى عقدات لنفاوى‌ دىده‌ مى‌شوند متغىر است‌.

ـ عوارض‌ احتمالى‌:

۱. عقامت‌ در مردان‌ در اثر تداوى

۲. گسترش‌ سرطان‌ به‌ ساىر نقاط‌ بدن‌

۳. امراض ‌ قلب‌ ىا رىه‌، کم‌خونى‌، کم‌شدن فعالىت غده‌ تاىراىد، و التهابات

ـ تداوى‌:

تداوى‌ به‌ طرق‌ زىل انجام‌ مىپذىرد:

تداوى شعاعى (استفاده‌ از امواج‌ پرانرژى‌ [ تولىد شده‌ توسط‌ دستگاه‌هاى‌ اشعه‌ اىکس‌ مخصوص‌، دستگاه‌هاى‌ کوبالت‌ و ساىر دستگاه‌ها ] براى‌ تداوى‌ بعضى‌ از انواع‌ سرطان‌)، تداوى کىمىاىى (تداوى‌ سرطان‌ با تزرىق‌ دواهاىى‌ که‌ حجرات‌ سرطانى‌ را بدون‌ صدمه‌ رساندن‌ به‌ انساج سالم‌ از بىن‌ مى‌برند) و ىا ترکىب‌ اىن‌ دو روش‌ ممکن نظر به حالت مرض انتخاب گردد.

ـ دواها:

دواهاى‌ ضد سرطان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ اثرات‌ جانبى‌ ىا اثرات‌ نامطلوب‌ در بعضى‌ از مرىضان‌ شود. علاىم‌ جدىد ممکن‌ است‌ به‌ علت‌ دوا، خود اصل مرض ‌ ، ىا پىداىش ىک‌ مرض ‌ جدىد پدىد آىند. عوارض‌ جانبى‌ ناشى‌ از دوا ممکن با مساعد شدن‌ بدن‌ با آن‌ ىا قطع‌ دوا از بىن بروند.

رژىم منتخب تداوى دواىى عبارت از ABVD( doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine) مىباشد که به دوزهاى مشخص براى مدت معىن ازطرف داکتر معالج توصىه مىگردد، همچنان رژىمهاى دىگر تداوى نىز وجود دارد که خط دوم و سوم تداوى محسوب مىگردد.

ـ فعالىت‌:

تا حدى‌ که‌ مرىض توان آنرا داشته باشد باىد فعالىت فزىکى نماىد.

ـ رژىم‌ غذائى‌:

رژىم‌ خاصى‌ توصىه‌ نمىشود.

ـ در حالات زىل مرىض باىد به‌ داکتر معالج خود مراجعه‌ نماىد:

۱. اگر احساس‌ مىشود که‌ دوا باعث‌ بروز علاىم شده‌ اند.

۲. اگرمرىض ىا ىکى‌ از اعضاى‌ فامىل شان علاىم‌ مرض ‌ هوجکىن‌ را داشته باشد.

۳. اگر هنگام‌ تداوى ىکى‌ ازحوادث زىل ‌ رخ‌ دهد:

تب، علاىم‌ التهاب‌ (سرخى، تورم‌، درد خود به‌ خودى‌ ىا به‌ هنگام‌ لمس‌) در هر قسمت بدن‌، تورم‌ پا و ساق‌ پا ـ ناراحتى‌ ‌ ‌ هنگام‌ تخلىه ادرار  ىا کاهش‌ مقدار ادرار در روز.

رنځورمل دوکتورحبىب گل(( آرىوبى ))

ترىنر متخصص داخله در شفاخانه جمهورىت

ممکن است شما دوست داشته باشید