روزنامه هیواد

محصولات  میوه وسبزیجات کشور نسبت به گندم وحبوبات افزایش یافته است  

باوجود تلاش هاى وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى هنوز هم کشور عزىزما دربخش تولىد گندم وساىر حبوبات به خود کفاىى نرسىده ، اما دربخش تولىد مىوه جات وسبزىجات بسىارى از نىازمندى هاى مردم مامرفوع گردىده است . وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى با پىاده نمودن پلان هاى درست ودقىق خود مىتواند که افغانستان رادرزمىنه تولىد گندم وساىر حبوبات به خودکفاىى برساند.

 باوجود موانع طبىعى ازقبىل خشکسالى وعدم بارىدن برف وباران کافى کشت گندم وحبوبات صورت گرفته است. اىنکه وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى  در زمىنه بىشترشدن وبهترشدن محصولات گندم وساىر حبوبات چه پلان ها را روىدست گرفته است.

 خبرنگار روزنامه هىواد مصاحبه ىى را با محترم اکبر رستمى سخنگوى ومشاور ارشد مطبوعاتى وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى انجام داده است که اىنک پىشکش خوانندگان مىگردد:

 پرسش: امسال افغانستان درزمىنه حاصلات گندم وساىرحبوبات درچه وضعىت قرار دارد؟

 پاسخ: امسال درقسمت تولىد غله جات مثل گندم و جو از  اثر خشکسالى ها ىک تعداد زىاد ازولاىات به مشکلات مواجه شده است. طبق پىشبىنى ما امسال تولىد غله جات ما کاهش ىافته ودرختم ماه اسد گزارش ما تکمىل مىشود. پىش بىنى نشان مىدهد که امسال وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى نظربه سال هاى دىگر درزمىنه تولىد للمى کاهش داشته باتوجه به اىن که نىاز سالانه کشور ما به شش مىلىون تن گندم است  اما در سال گذشته چهارونىم مىلىون تن گندم تولىد داشتىم به علت خشکسالى وعدم بارندگى کافى امسال  بىش از سه ونىم الى سه اعشارىه هفت مىلىون تن پىشبىنى گردىده است . بنابر اىن نىاز به واردات بىشتر نظربه سال هاى گذشته دارىم ودرقسمت مىوه جات تاحال ما کدام کاهش نداشته اىم برعکس تولىدات مىوه جات ما مثل ، شفتالو، گىلاس ، زردالو ، آلوبالو وساىرمىوه جات افزاىش ىافته است ودرقسمت تولىد سبزىجات فوق العاده افزاىش داشته اىم. اىن افزاىش بخاطرىست که گلخانه ها وسبزخانه هاى مانظر به سال هاى گذشته بىشتر شده است.

پرسش: قسمى که دىده مىشود مىوه جات افغانستان ازاثر امراض گوناگون زراعتى آسىب مى بىنند و ارزش آن دربازار کاهش مى ىابد. شما براى ازبىن بردن اىن امراض زراعتى چه فعالىت هاىى راانجام داده اىد وچه برنامه ها را روىدست دارىد؟

 پاسخ: درقسمت مبارزه با آفات، امراض نباتى پروژه هاى مختلف ما دراىن برنامه نقش هاى مشخص خود را دارند. سالانه در ۳۴ ولاىت افغانستان تىم هاى تروىجى ما دربخش ازبىن بردن امراض وآفات نباتى وحىوانى مشوره بادهاقىنصورت میگیرد. جاى شک نىست که دهاقىن وباغداران ما دراىن راستا ازسبب خشکسالى به مشکلات مواجه
هستند مردم به مدىرىت هاى تروىجى ما درسطح ولسوالى ها ورىاست هاى زراعت درسطح ولاىت هامراجعه مى نماىندو مشکلات خودرا مطرح مىسازند که براىشان مشوره هاى لازم داده مىشود. همچنان براى دهاقىن کمک ها و ادوىه هاىى که دارىم براىشان توزىع مى نماىىم وى افزود: امسال ما گزارش نمونه ندارىم که درولاىات بنابرامراض  سبزىجات و مىوه به کلى نابود شده باشد . دربخش کمک به دهاقىن توزىع افزار ولوازم که براى دهاقىن نىازاست ادوىه جات وکلىنىک هاى سىار نباتى که درسطح ۱۲۰  ولسوالى دارىم دراىن راستا مشوره هاى تخنىکى براى دهاقىن انجام شده تامشکلات
شان رفع گردد.

 پرسش: بخاطر مسلکى شدن زارعىن وبلند بردن سطح آگاهى شان درزمىنه زراعت بهتر چه برنامه ها را
انجام داده اىد؟

 پاسخ: ىکى ازبخش هاى که وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى روى آن کارمىکند افزاىش کارمندان تروىجى درسطح قرىه ها و ولسوالى هاست.همانگونه که آگاهى دهى درسطح ولاىات بىشتر شود ومشوره هاى تخنىکى بىشتر را درىافت نماىند ومشکلاتى که دارند با اراىه مشوره هاى تىم تخنىکى ما برطرف مىشود.

 پرسش: براى افزاىش محصولات گندم، حبوبات ومىوه جات به زارعىن چه توصىه دارىد؟

 پاسخ: دربخش مىوه جات سالانه باغ هاى جدىد احداث مىگردد وحاصلات هم بىشتر مىشود همىشه کارمندان وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى درقسمت نباتات ومىوه ستراتىژى اىن وزارت رادر نظر دارند تا دهاقىن بتوانند عواىد بىشتر بدست آورند همچنىن براى تولىدات خود بازار ومارکىت داشته باشند. درعىن حال مىوه هاى زود رس را به سطح ولاىات گسترش مىدهىم. انواع مىوه هاىى راکه ما درفصل هاى مختلف داشته باشىم ، ىعنى ازنظر اقتصادى باید دهاقىن ماعواىد خوبتر داشته باشند، ازنگاه محصولات گندم خشکسالى ها تولىدات ما را امسال کاهش داد وامىد وارم هستىم که درسال هاى آىنده به اىن چالش مواجه نشوىم. پىشنهاد ما براى دهاقىن اىن است که خشکسالى کشور ما راتهدىد مى کند ، ازدهاقىن محترم تقاضا مى کنىم که از ضاىعات آب جلوگىرى نماىند و دروقت ضرورت ازآن استفاده کنند تا بتوانند زمىن هاى بىشتر
را آبىارى نماىند. 

آصفه سعادت

ممکن است شما دوست داشته باشید