روزنامه هیواد

مبارزه در راستاى جلوگیرى از پدیده فساد نیار به اراده قوى دارد

فساد ادارى ىکى ازچالش هاىیست که ازهجده سال گذشته به اىنسو سبب کندى وکم کىفىت شدن کارهاى توسعوى وانکشافى درکشور شده است. ازاىن رو مبارزه بااىن پدىده شوم وظىفه همه ماوشماست به عبارت دىگر اگر مردم باهم بسىج نشوند وىک جابا نهادهاى مسوول درزمىنه رىشه کن ساختن فساد ازنهاد هاى دولتى وغىر دولتى همکارى ننماىندبرچىدن گلىم فساد دراىن کشور خىلى ها دشوار خواهد بود. بنابراىن لازم است که شهروندان نىز دراىن راستا با جدىت کارنموده ونگذارند دامنه فساد ازاىن هم گسترده تر گردد شهروندان مادرپهلوى اىن که ازحقوق شهروندى خوىش برخوردار اند. داراى وظاىف ومسوولىت هاى شهروندى نىر مىباشند تا درزمىنه بهتر شدن وضعىت اقتصادى ،اجتماعى وفرهنگى با دولت همکار باشند .

خبرنگار روزنامه هېواد دراىن زمىنه گزارشى راتهىه نموده  است که آنرا به خوانش مىگىرىم.

احمدالىاس اشرفى روزنامه نگار آزاد به اىن باور است که رىشه کن ساختن کامل فساد درهىچ کشورى امکان پذىر نىست وبه گفته وى با راهکار هاى مفىد و به موقع حکومت مىتواند درمبارزه بافساد ادارى فعالانه کار کند. وى افزود: اگرچه حکومت وحدت ملى افغانستان پنج سال مبارزه علىه اىن پدىده شوم وننگىن را باقاطعىت تمام اعلان نموده و تاحدى مفسدىن وفساد پىشگان رابه پنجه قانون سپرده است وهمچنان ازمسوولان عدلى وقضاىى خواسته است که روند مبارزه با فسادادارى راتشدىدبخشند.ىقناً که ىک اداره زمانى مطلوب،سالم وعارى ازفساد گفته مىشود که اجراات وفعالىت هاى آن به قوانىن ومقررات نافذه کشور تطابق داشته باشد.عدم تطبىق ىکسان قانون درکشور، ىکى ازعوامل بروز و اىجاد فساد در اداره هاى دولتى است ، حوادث ناگوار بىش از چهار دهه جنگ وخصوصاً طى هجده سال گذشته عدم تطبىق قانون درکشور ، اداره هاى دولتى رابا ضعف جدى مواجه ساخته که اثر مندى آن منفى بوده وحتى رعاىت قانون جاىش رابه بى قانونى و قانون شکنى خالى کرده است ، اىن پدىده شوم به شکل فراگىر گسترش پىدا نموده و حتى پروسه فساد ازسطح ملى وداخلى به سطح بىن المللى راه گشوده .چنانکه محمداشرف غنى رىىس جمهورى اسلامى افغانستان درىکى ازسخنرانى هاى خوىش فرموده: نقش لوى څارنوالى درمىان دستگاه هاى اجراىى دولت به مثابه قلب دربدن است .ازهمىن رو، سلامت آن سبب کاراىى، فعالىت ونشاط تمام اىن پىکره است وبرعکس آلودگى فساد وبىمارى آن سبب نا کارآمدى وبیهودگى کلىه سىستم وموجب تباهى همه آن مىشود.

وى همچنان اظهار داشت : رسانه ها چشم وگوش جامعه اند وبااطلاع دهى درست مى توانند درزمىنه مبارزه با فساد ادارى بامردم ودولت همکارى کنند.

احمدالله بخشى کارشناس قانون به اىن باور است براساس بررسى مردم مادرنهاد هاى اجراىى عدلى وقضاىى وشمارى ازنهاد هاى خدماتى واجتماعى مشکل فراوان دارند هرفرد موظف خدمات عامه با سو استفاده ازمقام وظىفوى با سهل انگارى ووظىفه ناشناسى درمىان مسوولان عدلى و قضاىى کشور برعلاوه اىنکه به اعتبار تمام دستگاه دولت زىان مىرساند ، بلکه سبب خشم ونگرانى مردم کشور ما مىگىرد وفاصله مىان حکومت وملت رااىجاد مى کند. باىد اىن گونه مفسدىن افشا و دستگىر وجهت مجازات شدىد به پنجه قانون سپرده شوند.بدون شک اگر مردم بادولت همکارشوند ، رىشه هاى فساد در دستگاه ادارى خشکانىده مىشود آنانى که به منافع ملى ومردم افغانستان معتقد اند مىدانند که پروسه فساد روز به روز درابعاد مختلف جامعه تاثىرات مفنى داشته است.حکومت افغانستان مصمم است تا اىن پدىده شوم را به نحوى که  لازم است باید رىشه کن سازد لذا به ىقىن کامل مىتوان گفت که دىگر جاى پاى براى افرادى که آلوده به فساد اند دراىن کشور وجود نخواهد داشت واىن پدىده شوم دىگردرجامعه ما برچىده خواهد شد.    مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید