روزنامه هیواد

قرحات و شاریدگی های حساسیتی جوف دهن

عبارت از ایروژن یا شاریدگی یا قرحات سطحی غشای مخاطی جوف دهن است که همراه با احمرار، فرط حساسیت، سوزش و درد می باشد و در نتیجه سبب مشکلات در تغذی و حتی تکلم می گردد. ضایعات جلدی دهنی در ارتباط به دوا ها نشانه آنست که دواهای را که مریض اخذ می کند به عنوان الرژن عمل نموده و به تنهایی و یا به صورت ترکیبی انساج را حساس نموده و سبب عکس العمل حساسیتی می گردد.

قرحات و یا شاریدگی های حساسیتی غشای مخاطی جوف دهن در مقابل عوامل مختلف بصورت عموم ایروژن ها بوده می تواند متفاوت و متنوع باشد.

شایعترین ضایعات بصورت ویزیکولار بولوز می باشد اما ضایعات ماکولا رنگه و غیر رنگه نیز دیده میشود. ضایعات می تواند در قسمت های مختلف جوف دهن تظاهر کند ولی اغلباً بیره و غشای مخاطی لب را مصاب می سازد. علل عمده آن مواد خوشبو کننده یا طعم دهنده مواد غذایی مانند دال چینی، منت ساجق ها، ترکیبات سرب، سیماب در املگم، کریم های دندان که برای کنترول منگ دندان ها استفاده می شود و دارای پیروفسفات و سینامون است، دوا های ضد میکروبی، باربیتورات ها وغیره می باشد که با برطرف نمودن عامل محرک سبب بهبود ضایعات دهن در مدت یک هفته می گردد ولی با مواجه شدن دوباره محرک موجب برگشت ضایعات دهان می گردد. در تداوی آن باید مواد و یا عامل محرک قطع شده و برای مریض بصورت موضعی و یا عمومی انتی هستامنیک ها و یا کورتیکوستروئید ها بصورت موضعی و یا عمومی توصیه می گردد و برای از بین بردن سوزش و درد انستیتک موضعی و انتی سپتیک توصیه می گردد.

رنځوریار دوکتور گل بهرام سادات

ممکن است شما دوست داشته باشید