روزنامه هیواد

فواید ویتامین دى  و عوامل اصلى کمبود به خصوص در زمان باردارى خانم ها

ویتامین دى یک ویتامین منحل در شحم و ماىل به هورمون میباشد. وىتامىن دى به دو شکل موجود میباشد ۱– ارکو کلسفیرول ىا وىتامىن دى ۲- و کولی کلیسفیرول یا وىتامىن دى ۳٫ وىتامىن دى در جرىان باردارى خىلى مهم بوده و باید خانم حامله حتماًمقدار توصیه شده ویتامین دى را در جریان زمان باردارى خوىش درىافت نماىد. اىن براى سلامتى خانم و هم براى سلامت جنین خىلى مهم است.

کمبود ویتامین دى در بین خانم هاى حامله به خصوص در جرىان ماه هاى زمستان شایع است. عوامل اصلى کمبود این ویتامین شامل تیره کی یا pigmentation جلد که مانع تولید ویتامین دى از راه پوست مىشود، کمتر در معرض نورخورشید قرار گرفتن، پوشىدن لباس هاىى که مانع تماس مستقیم با نور آفتاب مى شود، استفاده زیاد از کریم هاى ضد افتاب، آلودگى محیط و هوا، افزایش سن، چاقى وزنده گى در مناطق سرد سیرمىباشد.

ویتامین دى از طرىق جذب کلسىم و فسفات از خون نقش مهمى را در میتابولیزم استخوان بازى میکند. مطالعات جدید نشان میدهد که اخذ روزانه ۴۰۰۰IU ویتامىن دى فواىد زىر را در پى دارد:

 • بهبود صحت و سلامت خانم،
 • بهبود وظیفه معافیتی عضویت،
 • تقسیمات حجروى سالم و سلامت استخوان ها،
 • جذب و میتابولیزم کلسیم وفاسفات،
 • مقاومت در مقابل انسولین وامراض قلبى.

وىتامىن دى با حفظ و نگهداشت سوىه کلسىم بدن به سالم ماندن استخوانها، دندانها و ماهىچه ها کمک مىکند. تحقىقات متعدد در اىن رابطه نشان داده است که مصرف مکمل هاى وىتامىن دى ممکن است به مقاومت بدن در برابر امراض قلبى، سرطان ها، انتانات تنفسى و آسما و همچنىن امراض دوران حاملگى ىا باردارى مانند پره اکلامپسى و دىابت دوران باردارى کمک کند.

کمبود ویتامین D در زمان باردارى سبب:

 • افزایش خطر اکلامپسى،
 • دیابت شیرین حاملگى،
 • زاىمان ىا ولادت پىش از معیاد،
 • نوزاد کوچکتر نسبت به سن حمل،
 • تشوش در تشکیل اسکلیت جنین که باعث ریکتز در شیر خوارگى (نرمى استخوانها که بطور شاىع منجر به تغىىر شکل و ىا شکستگى مىشود.)،
 • کاهش کتله استخوان،
 • تشوش عملکرد معافیتى،
 • التهاب بیش از حد، و
 • افزایش فشار خون مادر

مىشود.

براى درىافت مقدار کافى وىتامىن دى گرفتن کدام قدم ها ضرور است؟

از گرفتن مواد غذاىى دارنده مقدار کافى وىتامىن دى آغاز مىکنىم. منابع وىتامىن دى شامل غذا و مکملهاى غذاىى اند. وىتامىن D بطور طبىعى در ماهى چرب مثل سالمون، ماکرل و شاه ماهى، روغن جگر ماهى و زردى تخم مرغ وجود دارد. در برخى از کشورها محصولات غذاىى مثل شىر، مارگارىن، روغن گىاهى و غلات صبحانه آماده را با وىتامىن D غنى مىکنند.

پژوهش ها نشان مىدهند که مواجه شدن بدن به شمول پاها، دست ها، بازوان و روى براى ۱۰ الى ۱۵ دقىقه دو الى سه مراتبه در هفته براى اخذ‌ وىتامىن دى مفىد است. بر علاوه، بهترىن طرىقه مطمئن اخذ وىتامىن دى ‌استفاده از تکمىل کننده ها ىا supplement آن مىباشد که به دو شکل وجود دارد – Ergocalciferol‌ که نوع نباتى وcholecalciferol که شکل حىوانى مىباشد ومنبع آن جگر ماهى و لنولىن که از گوسفند بدست مى آىد است. نوع حىوانى آن خوبترىن شکل قابل جذب ومفىد براى عضوىت مى باشد. گىاه خواران مىتواند از شکل Ergocalciferol استفاده نماىند. خانم هاىى که در معرض خطر کمبود ویتامین دى هستند پىش از باردار شدن باید معاینات براى کمبود این ویتامین سکرىن شده و مطابق به نتىجه تداوى نزد شان صورت گىرد.

مقدار قابل توصىه وىتامىن دى براى خانم هاى حامله. علاوه بر آنچه گفته آمدىم، مطالعات جدىد نشان مىدهد که گرفتن روزانه ۴۰۰۰ واحد بىن المللى  وىتامىن دى براى جلوگىرى از شروع پىش از وقت درد هاى زاىمان و مداخله انتان مفىد مىباشد. این مطالعات نه تنها مصئون بودن این مقدار ویتامین دى را براى مادر وطفل تصدیق میکند، بلکه براى تمامى خانم هاى حامله اىن مقدار روزانه وىتامىن دى را توصىه مى نماىد.

تسمم با وىتامىن دى با دوز روزانه  ۱۰۰۰۰ واحد بىن المللى وىتامىن دى بصورت دوامدار نماىان شده و مىتواند منجر به افزاىش کلسىم خون و افزاىش کلسىم در ادرار شود. مطالعات کمى در زنان باردار در رابطه با مصئونىت اىن مکمل وجود دارد. با اىنحال در ىک مطالعه اى که اخىراً صورت گرفته تا مقدار ۴۰۰۰ واحد بىن المللى وىتامىن D3 براى زنان باردار از هفته ۱۲ تا ۱۶ باردارى الى ولادت فراهم شد، بدون اىنکه مورد هىپرکلسىمى ىا هىپرکسىورى گزارش گردد .

رنځورىارداکتر عاطفه فرىور

ممکن است شما دوست داشته باشید