روزنامه هیواد

فرمان رییس جمهورغنی در مورد تقررمحمد همایون خیری

به تأسی از حکم فقره ١٣ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم محمد همایون خیری را در بست خارج رتبه، به حیث رئیس عمومی تربیت بدنی وسپورت منظور مینمایم.

از خداوند متعال توفیقات مزید شانرا در اجرای وظایف محوله استدعا میدارم.

ممکن است شما دوست داشته باشید