روزنامه هیواد

فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تقرر مشاور ارشد رئیس جمهور

به تأسی از فقره(۱۳) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رییس جمهوری اسلامی افغانستان در امور روابط مردمی و تقرر محترم محمد ایوب رفیقی در آن بست، منظور است

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برایشان آرزو میکنم.

ممکن است شما دوست داشته باشید