روزنامه هیواد

عمل او عکس العمل

در مضمون  فزیک خوانده بودیم که هرعمل عکس العمل دارد ، مساوی ومخالف الجهت آنوقت متعلم صنف نهم مکتب بودیم و صرف بایک مثال ساده که اگرشیشه کلکینى را با سنگ بزنیم می شکند که دراینجا سنگ زدن عمل و شکستن شیشه عکس العمل است وبالاتر ازآن زیر وزبر ، راست وچپ ،بالا و پایین ،سیاسی واجتماعی…آنرا نمی دانستیم ،ولی با گذشت روزگار …دیدیم که این قاعده صرف مربوط به علم فزیک نبوده، بلکه سراسر اجتماع بشری را شامل است وحتی دربسیاری موارد  ازمحیط انسانها بیرون به ماحول حیوانات هم صادق است ودیده ایم که حرکات حیوانات هم درجامعه انسانها  عکس العمل هایی رابه بار میآورد و این قاعده عمل وعکس العمل درمحیط های مختلف هم صادق است. طوری که گاهی فعالیت های  حیوانات بی شعور هم زندگی انسانهای با شعور واشرف مخلوقات را شدیداً اثر پذیر می سازد وخطرات ومنافع را دراین میان رد وبدل میسازد .یک دانشمند میگوید: اشتباه بزرگ من این بود که فکر کرده بودم ،اگر کاری بۀ کار مردم نداشته باشم ، مردم هم بامن کاری نخواهند داشت.  دراینجا کار مردم همان عمل مردم است که اگر خوب بود باید ازآن طبق توانایی خود دفاع کنیم واگر بد ، زشت وضد ارزشی بود، باید طبق توانایی ها وامکانات خود با آن مخالفت کنیم، نقد کنیم ،غیر عملی بودن آنرا ثابت سازیم ومردم راهم درجریان بگذاریم ، زیرا عمل یک فرد بالای تمام اجتماع اثرگذاری خوب یا بد دارد، پس وظیفه اهل خرد جامعه است تا اطلاعات وآگاهی های خودرا به افراد جامعه هم انتقال دهند تا درآینده مردم هم با آگاهی کامل در برابر جریانهای روز موقف مناسب بگیرند واز خودعکس العمل نشان بدهند .البته موقف نگرفتن دراینگونه موارد درحقیقت خالی کردن شانه از مسوولیتهای انسانی است.

 درمقوله بالا غرض نگرفتن به کار مردم همانا ترک عکس العمل است که بنابر محافظه گری ویا سهل انگاری صورت میگیرد وثمره آن پس به خود شخص برمیگردد ودرآن اثرگذاری خوبی ها وبدی ها (عمل) و زشتی ها برخود شخص ( عکس العمل) میباشد.که اگر هرقدر هم غرض نگیریم ، بازهم اثر پذیر می گردیم و درنشان ندادن عکس العمل در برابر عمل ، طرف مقابل دربرابر ما باجرئت ترمیگردد و محافظه کاری وبی تفاوتی ما دربرابر ناهنجاری های روزگار موجب آن میگردد که بیشتر ضربه پذیر شویم.یکی از خصوصیات انسان، حساسیت اوست واین همان عکس العمل وی دربرابر
حوادث محیط است.

 خوردن ، نوشیدن ، به خواب رفتن و… یک غریزه است. حیوانات هم اینگونه غریزه دارند وبه طور ناخودآگاه به سوی آن  حرکت می کنند و از هرطریقی که میسرشد ، تلاش می کنند واین غریزه خود را اشباع می کنند. خوب وبد وحلال وحرام ، مقبول یا زشت اصلاً نزد شان مطرح نیست واصلاً شعور و درک آنرا ندارند، پس درقبال آن مسوولیت هم ندارند.

 به ارتباط وظیفه وغریزه سه نوع
مخلوقات داریم.

 ۱– موظف:  آنهایی که تنها وظیفه دارند و طبق فرمان کار می کنند که همان ملائک اند و وظیفه خودرا کماحقه انجام میدهند وغریزه به حریم آنان راه ندارد.

۲– غریزه داران: آنهایی که تنها غریزه دارند وجز خوردن،نوشیدن ، به خواب رفتن و… چیزی دیگری نمیدانند ، هیچگونه مسوولیت هم ندارند.

۳– اشرف مخلوقات: انسانهایی که هم وظیفه دارند وهم غریزه ، هم در برابر وظیفه خود مسوولیت دارند وهم دربرابر غریزه خود باید وظیفه خودرا طبیق دستورات انجام دهند واگر از دستورات انحراف کردند، مسوولیت دارند وبرای این کار هم آزادی و اختیار دارند. این انسان که اشرف مخلوقات خوانده شده است، درپهلوی اینکه ( وظیفه وغریزه) هردو را دارد . چهارخصوصیت عمدۀ او را از سایرین متمایز میسازد.

۱- اراده دارد( آزادی اختیار ،قدرت انتخاب)

۲- آرمان دارد (دنبال هدف میرود)

۳- آفرینند گی دارد( خلاقیت و نوآوری می کند ونا مطلوب را برطرف کرده بسوی مطلوب میرود)

بنابراین چهارخصوصیت ، دربرابر حوادث روزگار بی تفاوت نه مى ماند و دربرابر هرعمل، عکس العمل نشان میدهد وحساسیت وآگاهی خودرا درمورد یک حادثه ویک جریان به نمایش می گذارد.

اینکه میگوییم قانون باید دارای خصوصیات مکافات ومجازات باشد. یعنی دربرابر عمل خوب، عکس العمل خوب ودربرابر عمل زشت عکس العمل تند وتنبیه کننده باید باشد، این دراصطلاح به مفهوم عمل وعکس العمل است، که مکافات عمل سبب تشویق افراد به امور حسنه ،ترقی وپیشرفت میگردد ومجازات عمل هم سبب  ازبین رفتن موانع از سر راه  پیشرفت جامعه میگردد.

 خوبی ها را خوب گفتن وبدی ها را بدگفتن به معنی عمل وعکس العمل است.

 دفاع از مظلوم درحقیقت همان صدای حق (عکس العمل) است که دربرابر جفای ظالم (عمل) مطرح است ویک عمل فوق العاده خوب شمرده میشود وهمین قسم هم دفاع ازحق و رد باطل. اما یاد ما نرود که قبل از عکس العمل باید خود عمل درست ارزیابی شود وانگیزه آن مشخص شود، افرادی که درانجام آن بکاررفته ، مشخص شوندو فهمیده شود که عمل از سوی فرد انجام شده ویا هم از طرف گروهی ازمردم و…

 بعد از طی این مراحل باید برای عکس العمل فکر کرد وضرور است که عکس العمل باید براساس نیت خیر و احقاق حق ومحو باطل باشد واغراض دیگری درآن سهیم نشوند .دراخیر یکبار دیگر باید یاد آور شویم که اگر ما اعمال دیگران را نادیده بگیریم وباشعار (( ما را به دیگران چه کار) ازآن بابی تفاوتی بگذریم ازیکسو خصوصیات انسانی را از دست میدهیم و شبیه موجوداتی میگردیم که تنها دنبال غریزه اند واز سوی دیگر باگذشت زمان، بی تفاوتی های ما موجب استثمار منابع مادی وبشری ما میگردد وجامعه رابه سوی بی مسوولیتی ،بی حرمتی ، خشونت وقانون جنگل میکشاند وبعد تر انفجارات عظیم بشری رابه دنبال دارد.

به امید بهروزى مردم مظلوم وعذاب کشیده ما

باتور

ممکن است شما دوست داشته باشید