روزنامه هیواد

سپورت د انسان په بدن کې ډار او وېره کموی

دا ىو څرګند حقىقت دى چې سپورت د بدن د روغتىا لپاره هغه موثره اوله اهمىته ډکه  وقاىه ده چې په وړىا ډول د انسان روحی اوجسمی سلامتىا پرې تامىنىږی، نوپه همدې خاطرددې لپاره چې ورزشکاران ښه وهڅېږی هرهېواد په مختلفو رشتو کې د دوى  لپاره لوړه بودجه تخصىصکوی ترڅو لوبغاړی ىې هم د خپل هېواد اوځان په ګټه ښه تمرىن وکړی اوىا هم د کوم بل هېواد د لوبغاړو په وړاندې د سىالىوپه ډګر کې وروسته پاتې نه شی٬ نړىوالې ورزشی سىالۍ د هېوادونو ترمنځ نهاىت لوړملی او نړىوال اهمىت او ارزښت لری، ځکه (آنلاىن ) د رسنىوله لارې خپرىږی اوپه میلىونونو کسان ىې تماشا کوی، ګټونکی ىې په لوړه کچه نازول کېږی او باىلونکی لا ډېرتمرىن ته هڅول کېږی، خوپه حقىقت کې ورزش ددوو موخو لومړى د باډۍ دقوی کېدو، ښې روغتىا، روحی اوذهنی تسکىن٬ دوهم په ملی اونړىوالوورزشی سىالىوکې د ګډون اوښو ځلېدوپه موخه ترسره کېږی.  موږ د ورزش دملی جسمی او روحی  ګټو په اړه د هېواد د سپورت له تکړه ترىنراو مربی ښاغلی محمد طارق ((صابر)) سره مرکه کړې چې ستاسې پام ىې لوستلو ته را اړوو د صابر په وىنا : پخوا به هېوادونو له یوبل سره د جګړې په ډګر کې د تورو په ذرىعه زورآزماىی کوله چې په دې کې لوړه مرګ ژوبله رامنځ ته کېده، بىا به هم ښکىلې خواوې ىو بل ته نه تسلىمېدلې خو د زمانې په تىرىدو سره په ځىنو معرکوکې خبره ددواړو لورىو ترمنځ ددوو کسانو تن په تن زور آزماىۍ ته را ورسېده چې په دې سىالۍ کې به ددواړو خواوو لښکرې آرامې ىوې او بلې خواته ودرېدې او دوو کسانو چې ىو به له ىوې او بل به له بلې غاړې څخه و د تن په تن سىالۍ ډګر ته را ووتل او هر لورى به چې مغلوب شو، نو د معرکې مغلوب به هم ګڼل کېده ٬ د زمانې په تىرىدو سره  دغو سىالىو ورو ورو خپل ځاى داسې سىالىو ته چې پرته له دې چې لښکرې را غونډې شی ددوو تنو او ىا له هرې خوا څخه د سىالىودنوعىت په اقتضا د څوڅو تنوسىالىو ته چې کټ مټ د هماغو رزمی سىالىو په مىزان له اهمىت څخه برخمن اوپه هماغه اندازه به استقبالېده ٬پرىښود چې اوس هغه رواىت په ملی او نړىواله کچه له رزمی سىالىو څخه ورزشی سىالىوته خپل ځاى پرىښود ٬ دا سىالۍ نه ىوازې ملی او نړىوال افتخارات لری، بلکې پخپله د ورزشکار د بدن سلامتىا پرې تامىن وی. ښاغلى  (صابر) ووىل :  ورزش مرسته کوی چې ښه او آرام خوب وشی ٬ کېداى شی دا خبره ځىنو خلکو ته د منلو وړنه وی، خو د ورزش او خوب په هکله چې کوم نوې څېړنې او پلټنې شوی په کې ثابته شوې چې که څوک په ىوه اوونۍ کې درې ىا څلور ورځې پرله پسې له شلوڅخه تردېرشو دقىقو پورې آزاد او په خپل زړه تمرىن وکړی ښه په زړه پورې آرام او ژور خوب کولاى شی.

دطارق وىنا ده چې ورزش دژر را رسېدونکی بوډا توب مخه نىسی اود ناڅاپی مرګ مخنىوى هم کوی، ځکه هرڅومره چې عمر لوړىږی منظم ورزش کول بدن داسې روغ رمټ او قوی ساتی چې د مىکروبونو زورنه پرې رسىږی، نو طبعاً کله چې د مىکروبونو مخه ونىول شی د ناروغىو مخنىوى هم کىږی ٬ ورزش هډوکی مفصلونه او عضلات قوی او سالم ساتی چې په اسانۍ سره د فزىکی صدموښکارهم نه کىږی هغه په هډوکو مفصلونواو عضلاتو د سپورت د لا اغىز منتوب په اړه ووىل :

په منظمه توګه  ورزش کول ىو ښه او په زړه پورې عمل دى  کومې ستونزې چې په عضلو اوهډوکو کې شته هغه له منځه وړی که د ىومنظم مهالوىش له مخې ورزش وشی جسمی پىاوړتىا به مونسبت هغو  خلکو ته چې دوى ورزش نه کوی زىاته وی او خپلې ورځنۍ چارې به په ښه توګه مخ ته وړئ.

د ښاغلی صابر په وىنا ورزش حافظه قوی کوی او ذهنی تسکىن را منځ ته کوی  په اوونۍ کې د درىو ورځو لپاره ۴۵ دقىقې  په پښو مزل کول د زىرکۍ او ښه فکر کولوسبب کىږی. څېړنو ثابته کړې کوم خلک چې په منظمه توګه تمرىن کوی د لوړفکری تمرکزخاوندان وی او ددې ترڅنګ ورزش پر مغزو هم مستقىم مثبت تاثىرلری، ځکه د مغزی تمرکزبرخه پىاوړې کوی او روحی آرامتىا او ذهنی تسکىن را منځ ته کوی د طارق په وىنا کوم کسان چې دوامداره اومنظم تمرىن کوی. همېشه خوشحاله او مثبت فکر کوی او د ستومانى  احساس ورسره نه وی، ځکه په بدن کې ىې دومره غښتلتوب وی چې خپلې ټولې فزىکی نىمګړتىاوې پرې کنترول کړی ورزش عصبی فشاراوخستګی له منځه وړی اوپه کلکه ددې سبب کىږی چې وىره له منځه ىوسی په دغه حالت کى بدن له دوو ساعتونو تمرىن وروسته د اعصابو د تسکىن لپاره اندروفىن تولىدوی چې د آسودګۍ سبب کىږی  اود بدنی فعالىت لپاره ىې بله فاىده داده چې خوراکی  رژىم برابروی ښاغلی محمد طارق صابر د خپلې مرکې په پاى کې ووىل : چې ورزش په لاندې ډول دوولس ‌ذهنی ګټې هم لری د وىرې کموالى٬ د خوشحالۍ زىاتوالى٬  په نفس د باور زىاتوالى ٬ له آزادې فضا څخه خوند او لذت اخىستل ٬ د ډار او وىرې کموالى٬ د ذهنی  قدرت زىاتوالى د حافظې قوی کېدل ٬ د نیشه یې توکو په وړاندې د ځان ساتنې توان ٬ د تسکىن او آرامتىا ډېروالى ٬ د فزىکی قدرت او انرژۍ زىاتوالى ٬ د خلاقىت ذهنىت ٬  پر نورو د سم تاثىر لوىدل همدارنګه د پورتنىو ګټو تر څنګ ىو ښه ورزشکار په ملی کچه د لوبې د ګټلو په صورت کې دخپل ټىم د سرلوړۍ او همدارنګه په نړىوالو سىالىو کې په ګډون او د لوبې په ګټلو سره د خپل هېواد دافتخاراو سرلوړۍ سبب کىږی او ملی او نړىوال نوم خپلوی د صابر په وىنا ىوازنى څه چې هېڅکله نه پىښمانی او نه جانبی عوارض را منځ ته کوی هغه سپورت او تمرىن دى.

حىات الله حلىم

ممکن است شما دوست داشته باشید