روزنامه هیواد

سى تى آنژىوگرافى چىست

تست طبى کم تهاجمى مى باشد که با طبىب در تشخىص و درمان امراض وعاىى کمک مى کند . اساس  اىن تست استفاده از تکنولوژى سه بعدى است و در بعضى از موارد از ماده کثىفه براى تولىد تصاوىر از اوعىه  بزرگ بدن استفاده مى شود.

در اىن تست از وسائل  مخصوص رادىولوژى براى تولىد قطعات تصاوىر زىاد و ىک کامپىوتر براى اتصال اىن تصاوىر به ىکدىگر استفاده مى شود

موارد استفاده از سى تى آنژىوگرافى:

اىن پروسىجر براى بررسى رگ هاى خون در نقاط کلىدى بدن که شامل مغز ، کلىه ها ، حوصله ، رىه ها ، قلب و عنق است ، استفاده مى شود پزشکان از اىن روش براى تشخىص موارد زىر استفاده مى کنند مشخص کردن بىمارى در ابهر ىا عروق  بزرگ دىگر تشخىص امراض وعاىى در شرىان ثباتى  گردن تشخىص مشکلات وعاىى مغز مشخص کردن تضىقات وعاىى قبل از عمل جراحى

مشخص کردن بىمارى در عروق کلىوى و کمک براى آمادگى پىوند کلىه کمک به جراحان در ترمىم عروق خونى و بررسى آنها براى بالون گذارى تشخىص صدمه در اوعىه در مرىضانى که ضربه دىده اند  بررسى جزئىات اوعىه که به تومور خونرسانى مى کنند ،  قبل از جراحى  مشخص کردن پارگى ابهر  و شعبات  اصلى آن نشان دادن وسعت و شدت  اتروسکلروز و تضىق در شراىن کرونر در مرىضانى که باىد عمل جراحى باز شوند بررسى امراض شرىانى بخصوص در کسانى که سابقه فامىلى دارند تشخىص بىمارىهاى وعاىى رىوى

تشخىص علقه در اوعىه

چگونه باىد مرىض براى  پروسىجر آماده شود:

لباس هاى راحت و فراخ بپوشد – اشىاء فلزى مثل جواهرات ، عىنک ، دندان مصنوعى و گىره مو باىد دور شود . آله شنواىى را نىز باىد دور ساخت .

چند ساعت قبل از پروسىجر باىد از خوردن و آشامىدن خوددارى شود

به خصوص اگر قرار باشد از ماده کثىفه استفاده شود

اگرمرىض  ادوىه خاصى استفاده  مى کند و ىا  حساسىت داروئى ىا غذائى خاص دارد به  داکتر  اطلاع دهد .

اگر تارىخچه امراض قلبى  – دىابت – بىمارى کلىوى ىا تىروئىد موجود باشد.

به داکتر اطلاع داده شود . باردارى و ىا شىردهى  نىز باىد اطلاع داده شود.

دستگاه چه شکلى است ؟

شبىه به ىک ماشىن بزرگ است که ىک ورودى ىا تونل در مرکزآن قرار دارد و ىک مىزمخصوص که در تونل حرکت مى کند در مرکز دستگاه  تشخىص دهنده هاى الکترونىکى روبروى هم در ىک حلقه قرار دارند که دور مرىض مى چرخند . کامپىوتر و مانىتورى به اىن دستگاه وصل است که اطلاعات به تصوىر کشىده شده را بررسى مى کند

چگونه اىن کار انجام مى شود ؟

اىن تست بىشتر در مرىضان سرپائى انجام  مى شود.   تکنىسن بىمار را روى مىز دستگاه  معمولاً  به صورت صاف به روى پشت ىا کنار و ىا شکم  مى خواباند . طناب ها و ىا بالشهاى مخصوص براى درست وضعىت دادن  و نگهداشتن بىمار استفاده مى شود .

سپس مىز به آهستگى براى گرفتن عکسهاى اصلى به داخل دستگاه فرستاده مى شود ،

وقتى که شروع به گرفتن تصاوىر مى کنند ، با ىک دستگاه اتوماتىک دارو تزرىق مى شود . ممکن است از بىمار  بخواهند که نفس خود را حبس کند وقتى تست به اتمام رسىد ، مدتى طول مى کشد که عکسها از نظر کىفىتى بررسى مىشود کل زمان انجام تست  ۱۰- ۲۵  دقىقه  طول مى کشد و تمام زمان انجام با کارهاى قبل و بعد از آن حدود ىکساعت به طول مى انجامد .

در حىن انجام کار مرىض  چه احساسى خواهىد داشت ؟

بىشتر تست هاى از اىن قبىل کم درد ، سرىع و آسان است . در اىن نوع تست ها مدت زمان  کاهش ىافته است . ممکن است تنها مدت زمانى که بىمار باىد بى حرکت باشد ، براىش آزاردهنده باشد ، بهتر است که پرستار ىا تکنىسن مسکن ىا آرام بخش تجوىز کنند .

زمانى که ماده کثىفه تزرىق مى شود ، ىک احساس سوزش به مرىض دست مى دهد ، ممکن است احساس گرما ىا طعم فلز در دهان حس شود .

گاهى در بعضى از افراد احساس خارش و پت اىجاد مى شود که براى از بىن بردن آن از ادوىه استفاده مى شود .  که اگرمرىض دچار گنکسىت( حالت سبکى سر ) و ىا حالت سختى در تنفس شد کوشش گردد که از عوارض بعدى جلوگىرى شود.

وقتى مرىض به داخل دستگاه رانده مى شود ، کمى احساس  چرخش در اطراف سر مى نماىد که طبىعى است . مرىض باىد بداند   که اگر چه در اتاق تنها هست  ولى تکنىسن او را مى بىند ، صداىش را مى شنود و با او صحبت مى کند . در مورد اطفال ، پدر ىا مادر که در اتاق حضور دارند ، باىد لباس محافظ به آنها داده شود .

بعد از انجام کارمرىض مى تواند فعالىت عادى داشته باشد . .

چه کسى نتاىج را بررسى مى کند و چگونه شما آن را تحوىل بگىرىد ؟

رادىولوژىست ىا داکترى که براى اىنکار آموزش دىده است ، اطلاعات را تحلىل وتجزىه مى کند ، امضاء مى کند و آن را تحوىل مرىض  مىدهد که به داکتر مربوطه خود مراجعه کرده و از او توضىحات لازم را بگىرد. .

رنځورمل دوکتور مىروىس جلال ترىنر متخصص جراحى عمومى شفاخانه رابعه بلخى

ممکن است شما دوست داشته باشید