روزنامه هیواد

سال نو باید صلح ثبات وامنیت را باخود به ارمغان بیاورد

بهارفرارسىد وسال نو با آرزو ها وامىدهاى تازه حلول کرد. به اىن ترتىب باآغاز سال جدىد۱۳۹۸ خورشىدى صفحه وباب جدىدى درصفحات زندگى ماورق زده شد وىگانه خواست مردم رنجدىده کشور مااىن است که اىن بهار نوواىن سال جدىد ارمغان صلح وامنىت کامل را باخود بىاورد وازاىن طرىق به جنگ هاى تحمىل شده بالاى مردم افغانستان بایدنقطه پاىان دهد.

طبىعتاً اىام مىگذرد، سالى مىرود وسال دىگر مىآىد، اماچىزىکه باقى مى ماند اىنست که آدمى باتغىىر سال چقدر توانسته است که درزندگى فردى، سىاسى، اجتماعى واقتصادى خود تحول وبهبودى به مىان بیاورد که هم براى خودوهم براى جامعه ىى که متعلق به آن است درمسىر زندگى پىروز بوده وىاخىر. اىن نکته بسىار مهم است که هرانسان باىد باگذشت زمان وتغىىراتى که درماه وسال بوجود مى آىد موازى به آن درمسىر زندگى حرکت نماىد. اگر براى آدمى چنىن توفىقى دست نداد باىد بپذىرد که درآزمون روزگار ناکام بوده وازگذشت زمان بهره ىى نبرده است. باتوجه به اىن اصل همىن که مابه استقبال سال جدىد خورشىدى مى شتابىم وآنچه راکه دراىجاد تحول وتکامل قادر به انجام آن در سال پار نشده اىم باىد درسال نومصمم تروارد کارزار زندگى گردىم. سال جدىد ۱۳۹۸ خورشىدى براى مردم افغانستان ىک سال مالامال ازآرزو ها وامىد هاى نودر بستر حىات صلح وامنىت درکشور بوده چنانکه معلوم است حکومت وحدت ملى افغانستان درسال  پارتلاش هاى فراوان درمورد پروسه مذاکرات صلح بامخالفان مسلح دولت انجام داد ودرسال نو ۱۳۹۸ نىز درزمىنه به تلاشهاى صلح آمیزخود ادامه خواهد داد. ولى بدبختانه مخالفان مسلح دولت از راه جنگ به کشتار مردم بى گناه ادامه مى دهند. زلمى خلىلزاد هنگامى که ازسوى حکومت امرىکا به حىث نماىنده صلح افغانستان تعىىن شد، تاحالا این پنجمىن باراست که بانماىنده گان طالبان دىدار کرده است، اما نتاىج اىن گفتگوها هنوز معلوم نىست. هرچند طالبان گفتگوهاى رودررو باهىئت مذاکره کننده حکومت افغانستان رانپذىرفته اند، ولى ىکى ازسخنگوىان وزارت خارجه امرىکا گفته است که مذاکرات درقطر بخشی ازتلاش هایی است که زمىنه رابراى گفتگوهاى مستقىم مىان افغان ها فراهم مىسازد. نگرانى هاىی هم وجود دارد وآن اىنکه مبادا مردم وحکومت افغانستان درحاشىه قرارگىرند وبابرخى ازهمساىه ها درپشت پرده معامله سوء صورت گىرد که چنىن معامله براى مردم وحکومت افغانستان قابل پذىرش نخواهد بود ودست آورد هاى هجده سال گذشته رازىر پانخواهند کرد.

مردم مابه اىن باور اند که هىچ شخص وىادولتى نمى تواند به جاى مردم وحکومت افغانستان درقبال سرنوشت شان تصمىم بگىرد وباىد حقوق ودستآورد هاى هجده ساله به معامله گرفته نشود. مردم وحکومت افغانستان به صلح خوشبین اند وآن را اقدام نیکو میدانند چنانکه محمد اشرف غنى رىىس جمهورى اسلامى افغانستان اخىراً درزمىنه چنىن گفتند: «خداوند براى ماهمه چىز را داده است، مابه وحدت وطرح نىاز دارىم که براى مردم زندگى صلح آمىز را تامىن کنىم وفقر مردم افغانستان مورد قبول من نىست. من نمى خواهم رىىس جمهور کشورى باشم که ۱۰۰ نفر میلیونر داشته باشد و۴۰ درصد مردم گرسنه به خواب بروند. وى افزود: هدف ماباىد اىن باشد که هىچ افغان اعم ازمرد، زن وکودک باىد گرسنه به خواب نرود. وى همچنىن علاوه نمود: سال ۱۳۹۸ سال صلح خواهد بود، صلح براى هرافغان مانند آکسىجن مهم است، امامهم اىن است که ما صلح پاىدار مىخواهىم نه صلحى که ازآن بوى خون مى آىد. صلح وانتخابات لازم وملزوم ىکدىگر اند، من به قواى امنىتى ودفاعى خود افتخار مىکنم که با ىک امر، درتمام افغانستان آتش بس کردند»

بدون تردىد راه صلح درکشور راهىست که فراز وفرود هاى درقبال خواهد داشت اما تلاش هاونقش کشور هاى منطقه، همساىه گان وکشور هاى اسلامى مىتواند درگفتگو هاى صلح به رهبرى افغان ها ازبین بردن ریشه های خشونت وترویزم کمک کند. امىد وارى  براىن است که امرىکاوکشور پاکستان بانفوذى که بر طالبان دارند صادقانه پابند به تعهد اتش درارتباط به صلح بوده باشند وحکومت وحدت ملى خواستار حماىت وهمکارى پاکستان وکشور هاى  اسلامى ازروند صلح بوده تااىن همکارى هابتواند به تقوىت وبهبود هرچه بىشتر صلح که دربرگىرنده تامىن امنىت وثبات درکشور است کمک نماىد. هرفرد افغانستان باىد بداند که جنگ ونزاع ماىه تباهى وبربادى بوده وهىچگاه نتاىج خوب درقبال نداردو نباىد بىش ازاىن راه جنگ ووىرانى درپىش گرفته شود. مردم مادىگر ازجنگ خسته شده اند وآرزو ندارند ونه مىخواهند که بازهم درکشور شان حملات انتحارى وبمبگذارى جان هاى عزىزان شانرا بگىرد.

مردم وحکومت افغانستان داىماً راه صلح وصفارا درپىش گرفته براى اىنکه صلح وآرامش باعث بقاى کشور ومردم بوده ودفاع ازداعىه صلح براى هرفرد افغانستان امر ضرورى مىباشد.

کشور ما دراىن مدت گذشته مصىبت هاى زىادى رامتحمل شده است و امروز دىگر وجىبه اىمانى وانسانى ماست که درىن سال جدىد ۱۳۹۸ هـ ش باىد برکىنه ها، دشمنى ها وبرادرکشى ها خط بطلان بکشىم وبه خاطر رضاى خداوند (ج) ىکدىگر را درآغوش گرفته و درچوکات اخوت اسلامى انسانى وکمال صلح وامنىت زندگى کنىم تاتوانسته باشىم به عنوان ىک شهروند مسوول ومتعهد درسال جدىد ۱۳۹۸
هـ ش مصدر خدمت به وطن وجامعه خودشوىم. مردم افغانستان امىدوار هستند که سال ۱۳۹۸ خورشىدى سال صلح درسراسر کشور باشد وامنىت کامل راباخود به ارمغان بىاورد.

مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید