روزنامه هیواد

زن سمبول صلح و نصف نفوس جامعه است

زن درمرکزىت اجتماع اسلامى وغىراسلامى قرار دارد وهمه افراد جامعه بشرى به گرد او مىچرخد. چون زن مادراست وما همه فرزندان وهمه نىازمند او هستیم وبدون او ظلمت ، را ه گمى و سرگردانى به سراغ مامىآىد.

زن در اجتماعات بشرى طبق فرهنگ و پندار هاى متفاوت مقام واحترام دارند وبه اىن معنى است که پندار هاى بشرى درمورد زن تقرىباً چند درصد ىکسان است.  هرجامعه کشور  وقوم ستاىش هاى زن صرف در ظاهرکلمات وزبانهاست و ازلحاظ معنى هىچ تفاوتى ندارد.

هشتم مارچ ازسال ۱۹۰۸ مىلادى به اىنسو مناسبت روز بىن المللى زن تجلىل مىگردد ، اما اگر اوراق تارىخ قبل ازآنرا جستجو کنىم ، تمثىل هاى مثل امروز رادرمورد زن مى ىابىم ، چون زن نخستىن معلم دلسوز هرانسان است وهىچ آموزگارى نمىتواند به اندازه زن ومهربانى داشته باشدبه مناسبت همىن نقش محورى و آموزشى و پرورشى زن وهشتم مارچ که روز بىن المللى زن مىباشد مصاحبه را باخانم نرگس  مومند سخنگوى شاروالى کابل انجام داده اىن نشرمىگردد.

پرسش: خانم نرگس  مومند چه تفاوت مثبت نسبت به گذشته در بخش زنان درشارولى کابل به وجود آمده است؟

پاسخ: باىد گفت که نسبت به پنج سال گذشته ىک تفاوت چشمگىر نسبت به کار زنان در شاروالى کابل به مىان آمد ، که به گونه نمونه مى خواهىم چند مورد آنرا نام بگىرم درقدم اول :ما در ۲۲ ناحىه کابل سمت معاونىت را براى خانم ها اختصاص داده اىم قسمى که دىده مىشود خانم ها درکارهاى شان موفق نىز هستند. درپهلوى آن معىنىت خدمات کلتورى که درآن خانم مهتاب عالمى تقرر حاصل کرده اندوهمچنان رىاست مطبوعات وسخنگوى که بنده مسوولىت آنرا به عهده دارم مى باشد، البته پست هاى راکه خدمت تان ىاد آورى کرده ام نمونه اى است وهمىن گونه ده ها پست دىگرى است که زنان مصروف خدمت براى مردم خود هستند ونقش آنها برازنده است.

وى  اضافه نمود:  هىچکس نمىتواند ازحضور زنان درتمام عرصه هاى سىاسى، اجتماعى، فرهنگى ودىنى انکار کند.

خانم مومند درمورد تجلىل ازهشتم مارچ روز جهانى  زن ىاد آورى کرده گفت:  ما اىن روز را به گونه تجلىل خواهىم کرد وحتى صدها زن اشتراک خواهند داشت وبه زنان مبتکر
تحاىفى نىز درنظر گرفته شده است .

خانم مومند تصرىح کرد که شاروالى کابل متعهد است ، تا براى سطوح  مختلف زنان درکشور زمىنه کار رامساعد سازد . ولى روزجهانى زن رابراى همه زنان جهان وبخصوص زنان ستم دىده کشور خود تبرىک گفت.

نىک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید