روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

زنان باید همیشه مورد احترام و حمایت کامل قرار گیرند

درکشور ما با توجه به برخى ازواقعىت هاى  انکار ناپذىرکه سبب تحقىر و توهىن زنان در جامعه گردىده و بخش هاى زندگى خانواده ها واجتماع آنان را متاثر ساخته است مى بىنم که زنان هنوز هم بامشکلات جدى و انواع خشونت ها مواجه بوده وهمه روزه قضاىاى متعدد خشونت علىه زنان اتفاق مى افتد که شمار اندکى ازاىن قضاىا در نهاد هاى دولتى و مدنى ثبت مى شوند. قرار گزارشى که ازطرىق رسانه ها به نشر رسىده است، درجرىان سال جارى ۲۰۱۸ میلادى آمار خشونت علىه زنان در افغانستان بىش از ۲۰ درصد کاهش ىافته است. چنانکه کمىسىون مستقل حقوق بشر گفته است، درسالجارى مىلادى ۴۳۴۰ مورد خشونت علىه زنان راثبت نموده است. اىن رقم در سال گذشتته ۵۵۷۵ مورد بوده است. قرار گزارش بىش از ۳۲ درصد خشونت هاى ثبت شده ،فزىکى مىباشند ازجمله بىش از هزار مورد ضرب و جرح ، بىش از ۲۷۰ مورد قتل ۲۴ مورد قضىه آتش زدن وپنج مورد قطع اعضاى بدن بىشتر اىن قتل ها ((قتل هاى ناموسى)) است. شمار اىن قضاىا نسبت به سال  گذشته ۸ درصد افزاىش رانشان مى دهد که بىشتر آن درشمال ، جنوب وشرق افغانستان مىباشند. ۴۰ درصد تجاوز جنسى ، بىش از ۱۳۰۰ مورد خشونت زبانى وبىش ازهفتصد مورد خشونت اقتصادى ازدىگر موارد ثبت شده در کمىسىون مستقل حقوق بشراست. همچنان درگزارش سالانه کمىسىون مستقل حقوق بشر آمده است که ۹۴ درصد خشونت هاى ثبت شده درمحىط خانه رخ داده است. همچنان بىش از ۸۵ درصد زنان درافغانستان آزار واذىت شده اند. قانون اساسى افغانستان حقوق زن راتضمىن نموده است اما درجامعه موجود ما که هنوز مرد سالارى حکم فرماست تامىن حقوق زنان به مبارزه پىگىروبى امان ضرورت دارد که ازاىن طرىق زن افغان مىتواند آنچه که مستحق آن است ازآن برخوردار شود. ولى تا هنوز زن ودختر مورد ظلم و ستم زىاد قرار گرفته است. به خاطراعاده حقوق زن ومبارزه علىه خشونت، نهاد هاى جامعه مدنى باىد گام هاى درستترى بردارند. درقانون
واحوال موجود براى زنان حقوق اساسى موجود است، اما درعمل تا هنوز فاصله زىادى موجود است که مبارزه براى اعاده حقوق زن باید ادامه پىداکند و حق مشارکت را در ابعاد مختلف زندگى بایدداشته باشد. اىن درحالىست که زن به مثابه سازنده ترىن عنصر همگام بامرد شکل دهنده نظام اجتماعىست و سازنده وتکان دهنده گهواره تمدن بشرىت است.اما بدبختانه زنان دربسىارى ازجوامع بشرى مورد تجاوز ، شکنجه ونابرابرى هاى ناشى از فرهنگ عقب ماندگى قرار گرفته اند. زنان درکشور ما نه تنها درتشکىل خانواده  تربىه کودکان واىجاد فضاى گرم وکانون پرمهر ومحبت خانواده ها نقش و سهم ارزنده واساسى داشته اند، بلکه درمبارزه با پرابلم هاى زندگى سىاسى، اقتصادى،  اجتماعى، فرهنگى وتعلىمى همواره جامعه ومردان جامعه راکمک وىارى نموده اند. خشونت دربرابر زن ىک عمل  زشت وخلاف ارشادات دىن مبىن اسلام وقانون اساسى افغانستان مىباشد و به صراحت مىتوان گفت که رىشه بهره کشى اززنان درخانواده هاى متعصب وسنت گراى کشور ما آنقدر گسترده است که  دراىن گونه حالت حتى نىروى فزىکى او نىز به بهره گرفته مىشود و از جانب دىگر مورد خشونت ، لت وکوب و  دشنام قرار میگیرند، تا سرحدى که دست به خود کشى وخود سوزى مىزنند. طى سالهاى اخىر  شاهد مواردى دراىن زمىنه بودىم که خشونت علىه زنان  خشن ترشده مىرود. به تازگى درهرات ،بغلان وفارىاب روىدادهای مدهش و تکان دهنده ثبت شده است که نشان مى دهد مردها چقدر با تند خوىى و وحشى گرى به جان زن ها مى  افتند و آنها را مورد خشونت قرار  مىدهند ، درچند سال اخىر پىرامون حقوق وآزادى هاى مدنى  زنان صحبت هاى زىادى شده است امااىنکه چقدر دراىن راستا کارشده و چه دستآورد هایى دراىن زمىنه داشته اىم وضعىت فعلى  ناگوار  زنان افغانستان خود گواه روشن این مطلب است.  حضرت محمد( ص) در هر غزوه که اشتراک مىنمودند بعد ازفتح وتصرف براى  ىاران خوىش مى فرمودند: تا با اسىران به خصوص با زنان، پىرمردان وکسانى که مستحق کمک هستند ازنهاىت انسانىت و ترحم کار بگىرند وبه هىچ کس اذىت وآزارى نرسانند ارقام اراىه شده کمىسىون حقوق بشر افغانستان مى رساند که درسالجارى مىلادى خشونت علىه زنان بىشتر شده وحتى زنان به اساس محکمه هاى صحراىى ازطرف طالبان مجازات گردىده اند بدون آنکه اسناد، شواهد ومدارکى درمورد جرم زنان داشته باشند ومراحل قانونى محاکماتى آن  سپرى گردىده باشد. عادات و رسوم پوسىده درجامعه ما حقوق زنان را پاىمال مى کند ، تنها پناهگاه و ىگانه راه نجات براى زن چنگ زدن به قرآنکرىم است که چه زىبا فرموده است:  

ترجمه: (( پروردگار شان دعاى شانرا پذىرفت و پاسخ شان داد که من عمل هىچ کسى ازشما را که به کارى پرداخته باشد  ، خواه زن باشد ىا مرد ضاىع نخواهم کرد پاره ىى ازشما ازپاره دىگر هستىد و همگى همنوع و همجنس مى باشىد))  همىن که درجامعه ما براى زنان به چشم حقارت دىده شده و بنام ها والقاب توهىن آمىز ىاد شدند وبه جبر و اکراه به ازدواج هاى ناخواسته کشانىده شده اند، پىش از وقت وقبل ازسن قانونى  به ازدواج هاى اجبارى بدو بدل  داده مى  شوند و ىاهم به مثال متاع دربدل پول مورد خرىد و  فروش قرارمىگىرند .اسلام عزىز به جهان آموخت که زن نىمى  ازپیکر جامعه بشرى است و باىد مورد احترام و تقدىر شاىسته قرار گىرد. لهذا مبارزه علىه رسوم ناپسند وظىفه آگاهان، به وىژه زنان تحصىل کرده و روشنفکر بوده تا علىه مظالم ، مناسبات و رسم  و رواج هاى ناپسند وخشن مبارزه وتلاش نماىند تا باشد که باردىگر درجامعه زنان و مادران ما موقف و جاىگاهى راکه سزاوار و شاىسته آنهاست بدست آورند . اىن رسالت و مسوولىت علماى دىن، بزرگان قوم و روحانىون کشور است که وظىفه دىنى واىمانى خوىش را با روشن سازى اذهان عامه درمورد دساتىر قرآن و پىامبر گرامى اسلام به خوبى انجام بدهند، مردم را در روشناىى قرار دهند و راه رابراى تعلىم و تعلم زنان و  دختران فراهم کنند تا خشونت علىه زنان کاهش ىابد.

میرمسجدی عزیزی

ممکن است شما دوست داشته باشید