روزنامه هیواد

(( زما ژوند د هوا په ستړیوڅپوکې)) نوى چاپ شوى کتاب ٬ په ټینګ عزم کې دنغښتی بریالیتوب رمز دى

  دا رښتىا ده چې د هرانسان ژوند دىو لړهغو خوږو اوترخو پىښو اوخاطرورنګىنه تابلوده چې ژوند ىې پرې ښاىسته دى، ځکه هېڅ انسان دژوند په اوږدو کې تل خوشحاله او ىا هم د اوږدې مودې لپاره د غم په شېبوکې نه دى پاتې شوى او داهم څرګنده ده چې ىکنواخت ژوند روحی ستړىاوې اود ژوند بدلونونه ښکلاوې را منځ ته کوی ٬ نودهمدې اصل پربنا د ژوندهره ښه اوبده پدىده (ښکارنده ) باىد په ورىن تندی ومنل شی اوښکل شی، ځکه خلاصون ترې نشته ٬ انسان هېڅکله خپله راتلونکې او ىا دمرګ شىبه نشی اکمال کولاى. همدا وجه ده چې انسانی ژوند دتمې هىلواوناهیلىو په غىږه کې د مرګ تر پولې د ژوند له هغه ستړى کاروان سره ملتىا اوملګرتىا ده چې ترسرمنزله پورې به هرومرو له هرډول سړو او تودو سره مخ کېږی، خو ښه داده چې خپل چاپېرىال پخپله په ښه تدبىر ښاىسته کړو ترڅوژوند مو آرام او آسوده  تېرشی.

دپورتنىو کلماتو پربنا او د کتاب د ارزونې له مخې د ډګرجنرال عبد الوهاب قهرمان، عبدالوهاب پىلوټ ژوندهم د زمانې په غېږه کې دهغو خوږواو ترخوخاطرو ٬ وړاوناوړه پىښو مجموعه وه چې برخلىک ىې د ملک په سود او ګټه دسترګوپه رپ کې دتسبىح ددانو په شان په حىرانوونکې توګه ښکته پورته تللى او تېر شوى دى ٬ د کتاب له محتوا به تاسې ته څرګنده شی چې د ژوند په اوږدو کې پر ده څومره سختۍ ٬ بې کسۍ او بې وسۍ راغلې خوبىاهم  ددې ټولوسختىو په چنګال کې د رحمن بابا دلاندې شعرپه اقتضا ثابت قدمه پاتې شوى و رحمان بابا په دېۍ بالب څه ښه ویل دی:

لکه ونه مستقىم پرخپل مکان ىم

که خزان راباندې راشی که بهار

په هرصورت په تنکی ماشومتوب کې د مورله شفت څخه محروم شو. بىا د زمانې له اقتصادی  ناخوالو او بې وسىو سره مخ شو. د ستړی ژوند په پړاوونو کې ډېرو لوړو مدارجوته ورسېد٬ که دده د ژوند دا ټولې هسکې ټىټې په غورمطالعه شی، نو د هغه چا لپاره به ژورپند وی چې خپل ژوند په ناهىلیو کې  تېروی ٬ ناهىلی ستره ناروغی ده او روغ صورت هغه غنىمت دى چې ىومصصم انسان خپل وروستی هدف ته رسوی. د ازل تقدىرته تدبىرنشته ٬ څه چې لىکل شوی وی هغه به رسىږی خوزىاراوهڅې د انسان په ژوند کې د مثبت بدلون را وستوسترلامل کېداى شی د کتاب د متن رواىت دى چې د ژوند په پىل کې به دى  په ىبلو پښواولوڅ سرښوونځی ته روان و، خوبىا په بل ځاى کې د همدغه کتاب متن داسې دى چې د ژوند داسې برىالى مرحلې هم پرې را غلې  چې دعقاب په شان د هېواد د غرونو لپاسه په پرواز و اود فلک د پرىکړې پربنا داسې وخت هم پرې راغلى دى چې دډاکتر نجىب الله د واکمنۍ په مهال د زندان په سلولونو کې دىوه کال په موده داعدام ترخط لاندې پروت و ٬ ښاغلی عبد الوهاب خان د مترولوژۍ په سختو او عادی شراىطو کې ټولټال ۷۰۰۰ساعته د جىت الوتکو په مختلفو ډولونو کې پرورازونه کړی دی ٬ که څوک دا ټول سره مقاىسه کړی په ىقىن سره به هىڅکله په خپل ژوند کې ناهىلى او ماىوسه نشی، خو دى د خپل ژوند ىوازنى برىالىتوب دا ګڼی چې په هرډول شراىطو کې دخپل هېواد په خوږه غىږه کې پاتې شوى او د نورو ابن الوختو کسانو په شان اروپاىې هېوادونو ته د عىش عشرت په تکل نه دى تللى ده ته هم له خپل ملک نه د تىښتې او وتلوښه زمىنه برابره وه خو ده د کتاب په متن کې دغه ټکی ته اشاره کړې چې ملی غرور مې دا اجازه نه را کوله چې د نورو په شان په ارو پاىې هېوادونوکې په ذلت خپل ژوند تىرکړم، ځکه په خپل هېوادکې دلوږې تندې اوناخوالو په غىږه کې ژوند تىرول زما هغه افتخار دى چې همدا اوس هم را په برخه دى او دا زه د خپل ځان لپاره هغه وىاړګڼم  چې د ژوند ترپاىه پورې به راسره ملګرى وی دا حتمی ده چې د تارىخ پاڼې به دهرچا پر کړنوسالم قضاوت وکړی.

دغه کتاب د روان کال د وری په مىاشت کې د زرو ټوکو په تىراژ په ىوسل او شپىتو مخونو، پنځو څپرکىو او نوی عنوانونو کې د اکسوس کتابتون له خوا په واىګل مطبعه کې چاپ شوى دى. کمپوز ىې قاضی عبد المصدق رووفی وردګ کړى او دډىزاىن چارې ىې حبىب الرحمن ساحل تر سره کړې دی ٬ددغه کتاب دهرډول چا پ او خپرولوحقوق له لىکوال سره خوندی دی  او د افغانستان د اسلامی جمهوریت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ISBN نمبر هم لری .

حلیم

ممکن است شما دوست داشته باشید